BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turek Agnieszka (Politechnika Warszawska), Grzegorczyk Izabel, radecka Aleksandra
Tytuł
Problematyka rewitalizacji obszarów poprzemysłowych na przykładzie dzielnicy Praga Południe w Warszawie
The issues of revitalization of post-industrial areas analysing the example of Praga Południe district in Warsaw
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2016, nr 4, 165-182, fot. ,rys. ,tab. , bibliogr.29 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł, Rewitalizacja, Tereny poprzemysłowe
Industry, Revitalization, Post-industrial areas
Uwagi
summ. streszcz.
Kraj/Region
Warszawa
Warsaw
Abstrakt
Celem autorów była diagnoza stanu obiektów przemysłowych i poprzemysłowych warszawskiej dzielnicy Praga- -Południe oraz opracowanie strategii dalszych działań. Przygotowano studia analityczne badanego terenu pod kątem uwarunkowań planistycznych, komunikacyjnych, funkcjonalnych, przyrodniczych i społecznych, a także analizę SWOT, będącą podsumowaniem pozytywnych i negatywnych cech badanego terenu. Efektem badań są proponowane kierunki praktycznych działań i wytyczne do projektu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego fragmentu analizowanej dzielnicy. Opracowano również rekomendacje dla kształtowania procesu rewitalizacji na tym obszarze. Głównymi metodami wykorzystanymi podczas opracowania były: kwerenda dokumentów prawnych (w tym zwłaszcza planistycznych) i literatury, badania terenowe oraz proste analizy geoprzestrzenne z kategorii algebry map, których wyniki zostały zaprezentowane w formie opracowań kartograficznych. Na podstawie badań wyodrębniono do szczegółowego opracowania os. Kamionek, położone w północno-zachodniej części Pragi-Południe i zawierające w swych granicach większość dziedzictwa poprzemysłowego tej dzielnicy. Ze względu na wielość problemów zidentyfikowanych na opisywanym obszarze (zły stan techniczny budynków i infrastruktury, brak zieleni urządzonej, skomplikowane uwarunkowania prawne zabytkowych obiektów poprzemysłowych oraz niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców) wymaga on rewitalizacji w jej kompleksowym wymiarze. Postulując rozwiązanie tych problemów, sporządzono wytyczne dla dalszego rozwoju tego obszaru, obejmujące m.in. uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego, wykorzystanie miejscowych walorów kulturowych oraz wprowadzenie nowych funkcji celem jego ożywienia gospodarczego.(abstrakt oryginalny)

The aim of the authors was to characterize and valorize industrial and post-industrial buildings situated in one of Warsaw's districts - that of Praga Południe. The project also included analytical studies on planning, transport, functional, environmental and social aspects of this area. The final effect of the study comprised guidelines for the spatial plan of Kamionek - the chosen area of interest. The methods used in the study included analyses of documents (mainly planning ones) and publications on urban renewal in Praga Południe. The authors also made their own observations during field research and mapped the area, using geospatial analyses. The area of particular interest, that of Kamionek, was a housing estate in the north-west part of Praga Południe, with most of the post-industrial heritage of the district. Kamionek is a good area for comprehensive urban renewal, because of its enormous problems. These are the poor technical condition of buildings and infrastructure, the lack of green spaces, the complicated legal situation of post-industrial sites and the low level of inhabitants' economic activity. Taking into account all of these, guidelines for future spatial development were defined. The authors suggested an improvement of the existing spatial development, use of the cultural values of Kamionek and the introduction of new functions for the development of the area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Billert A., 2007, Rewitalizacja i rozwój miast w Polsce - uwarunkowania i scenariusze w świetle doświadczeń europejskich, [w:] P. Lorens (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia (Biblioteka "Urbanisty", 10), Urbanista, Warszawa
 2. Ciesiółka P., 2014, Wpływ funduszy Unii Europejskiej na proces rewitalizacji w Poznaniu na tle największych miast w Polsce, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 27
 3. Domański B., 2009, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - specyfika wyzwań i instrumentów, [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe (Rewitalizacja miast polskich, tom 4), Instytut Rozwoju Miast, Kraków,
 4. Gasidło K., 2008, Przekształcenia terenów poprzemysłowych - efekty i perspektywy badań i działań, Problemy Ekologii, 12 (2)
 5. Gasidło K., 2010, Kierunki przekształceń przestrzeni przemysłu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice
 6. Huculak M., 2009, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Polskie doświadczenia i perspektywy, [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe (Rewitalizacja miast polskich, tom 4), Instytut Rozwoju Miast, Kraków
 7. Kopeć M., 2010, Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 8. Krasucki M., 2009, Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego, Fundacja Hereditas, Warszawa
 9. Krasucki M., 2010, Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego II, Fundacja Hereditas, Warszawa
 10. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2005-2013. Dostępne na: http://rewitalizacja.um.warszawa.pl [8.06.2016].
 11. Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, 2013, Ranking dzielnic Warszawy pod względem atrakcyjności warunków życia, Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa. Dostępne na: www.warszawa.stat.gov.pl [8.06.2016].
 12. Mikroprogram rewitalizacji dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy na lata 2005-2013. Dostępne na: http://www.pragapld.waw.pl/dokumenty. html [9.06.2016].
 13. Ministerstwo Rozwoju, 2016, Ludzie - Przestrzeń - Zmiana. Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast, Warszawa. Dostępne na: www. www.mr.gov.pl [9.03.2017].
 14. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. Dostępne na: https://www.mos.gov.pl [6.05.2016].
 15. Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe, 2013, Dostępne na: http://www.kozminski.edu.pl [19.03.2017].
 16. Siemiński A., Topczewska T., 2009, Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004-2008, Wydawnictwo Delfin, Warszawa
 17. Staniszkis M., 2012, Rewitalizacja i zrównoważony rozwój miasta - przemiany Warszawy po 1990 r., Problemy Rozwoju Miast, 4
 18. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy z dnia 10 października 2006 r. z późniejszymi zmianami. Dostępne na: http://architektura.um.warszawa.pl/studium [7.06.2016].
 19. Uchwała Nr 143/VIII/99 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 29 kwietnia 1999 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i Modrzewiowej. Dostępne na: http://www.mapa. um.warszawa.pl [7.05.2016].
 20. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Dostępne na: http:// isap.sejm.gov.pl [8.06.2016].
 21. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa. Dostępne na: https://www. funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl [8.06.2016].
 22. Zintegrowany Program Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 roku, 2015. Dostępne na: http://rewitalizacja.um.warszawa.pl [26.08.2016].
 23. Serwis mapowy m. st. Warszawy. Dostępne na: http://mapa.um.warszawa. pl/ [5.05.2016].
 24. Serwis internetowy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe. Dostępne na: http:// pragapld.waw.pl [4.05.2016].
 25. Serwis internetowy GUS. Dostępne na: http://warszawa.stat.gov.pl [24.04.2016].
 26. Serwis internetowy Soho Factory. Dostępne na: http://www.sohofactory.pl/ [5.05.2016].
 27. Serwis internetowy Projektu Praga. Dostępne na: http://www.projektpraga. pl/ [5.05.2016].
 28. Portal informacyjny warszawskiej Pragi. Dostępne na: http://www.twoja- -praga.pl [5.05.2016].
 29. Serwis internetowy Gazety Wyborczej. Dostępne na: http://warszawa.wyborcza. pl/ [10.05.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu