BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojdacki Krzysztof P. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Długookresowe przeobrażenia bazy hotelowej w Polsce - analiza statystyczna
The Long-Term Transformations of the Hotel Base in Poland - Statistical Analysis
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2015, nr 35, s. 115-141, tab., rys.,bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Usługi hotelowe, Zaplecze noclegowe turystyki, Rozwój turystyki
Hotel services, Tourism accommodation facilities, Tourism development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel. Prezentacja długookresowych zmian wielkości i stopnia wykorzystania krajowej bazy hotelowej z uwzględnieniem jej jakościowego i terytorialnego zróżnicowania.
Metoda. Wykorzystano statystyczne metody analizy rozwoju zjawisk w czasie (modele trendu, wskaźniki dynamiki) oraz metodę dynamicznej wielowymiarowej analizy porównawczej (DWAP).
Wyniki. Na podstawie statystycznej analizy mierników stanu bazy hotelowej w latach 1995-2013 stwierdzono wyraźną tendencję wzrostową liczby hoteli i miejsc noclegowych oraz udzielanych noclegów. Zaobserwowano przy tym wzrost udziału hoteli o wysokim i średnim standardzie. Wskazanym zmianom ilościowym i jakościowym towarzyszyło wyraźne zróżnicowanie rozwoju bazy hotelowej w układzie terytorialnym (wojewódzkim). Najwyższy poziom rozwoju zanotowano w Małopolsce i Mazowszu, a najniższy na Opolszczyźnie.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Ze względu na nieciągłość lub brak porównywalności danych statystycznych, pozyskiwanych z wtórnych źródeł informacji, przebieg niektórych procesów i zmian strukturalnych rozpatrywano w przedziale czasu krótszym od przyjętego okresu podstawowego 1995-2013.
Implikacje praktyczne. Wyniki wykonanych analiz mogą okazać się użyteczne w prognozowaniu rozwoju regionalnych destynacji turystycznych.
Oryginalność pracy. Wykonane badania porównawcze w zakresie zróżnicowania rozwoju bazy hotelowej wykonano w oparciu o specjalnie opracowaną, obszerną bazę danych o obiektach hotelowych i rzadko wykorzystywane metody badań porównawczych ich jakości i terytorialnego zróżnicowania.
Rodzaj pracy. Prezentacja wyników własnych badań empirycznych przeprowadzonych w oparciu o wtórne źródła informacji. (abstrakt oryginalny)

Purpose. The aim of the paper was to identify and analyse the development of the hotel base in Poland in the long term (years 1995-2013) in terms of time, structure and space.
Method. The author of the paper used methods for analysing process development in a time-series (trend estimation, growth indicators). Furthermore, assuming that the development of the hotel base in a given area is influenced by many factors, the author used multidimensional comparative analysis in its dynamic version.
Findings. The research revealed that the hotel base in Poland, analysed with the use of such basic indicators as: number of hotels, number of beds, number of overnight stays, number of people staying overnight, has been growing significantly in the years 1995-2013. During this time, there have been changes in the structure of the hotel mix. The changes include the growing percentage of the highest (5- and 4-star hotels) and medium (3-star hotels) standard hotels and the decline in the percentage of lower standard hotels (2- and 1-star hotels). From the spatial perspective, the development level of hotel base varies significantly among Polish administrative regions. The highest development level may be found in the regions of Lesser Poland and Masovian province, while the lowest is found in Opole province.
Research and conclusions limitations. The research is limited by the unavailability of statistical data already collected (secondary data sources) and its partial incomparability in time.
Practical implications. The presented data allow the identification of the development and may be partially used for estimating the further development of hotel base in Poland in terms of time and space.
Originality. It is very rare to use comparably large databases related to hotel base development in the long term and the used methods of analysis, especially in terms of spatial analysis. Based on a set of 16 variables, 4 main factors were created to reflect the development level in analysed regions.
Type of paper. The paper presents results of empirical analyses executed by the author using secondary sources of information. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bazarnik J., Grabiński T., Wojdacki K.P. (1992), Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktury konsumpcji, [w:] Mynarski S. (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, PWN, Warszawa.
 2. Cattell R.B. (1966), The scree test for the number of factors, [w:] "Multivariate Behavioral Research", 1, s. 245-276.
 3. Gołembski G. (red.) (1999), Regionalne aspekty rozwoju turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań.
 4. Grabińska E. (2003), Przekrojowo-czasowa analiza taksonometryczna bazy i ruchu turystycznego w Polsce, [w:] "Problemy Turystyki", z. 14, s. 5-29.
 5. Grabiński T. (1992), Analiza czynnikowa w badaniach przestrzennych, [w:] Mynarski S. (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, PWN, Warszawa.
 6. Grabiszewski M. (1988), Wstęp do hotelarstwa, Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 7. Kaiser H.F. (1960), The application of electronic computers to factor analysis, [w:] "Educational and Psychological Measurement", vol. 20, s. 141-151.
 8. Kowalczyk A. (2002), Geografia Turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Kowalczyk A., Derek M. (2010), Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Król A. (1978), Elementy infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, IT, Warszawa.
 11. Kudłacz T. (2005), Powiatowy system informacji gospodarczej (główne problemy tworzenia systemu wskaźników szczegółowych), [w:] "Samorząd Terytorialny", nr 3.
 12. Kudłacz T. (2009), Duże miasta w Polsce w świetle wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego, [w:] Makieła Z. (red.), Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, "Studia", tom CXXV, PAN KPZK, Warszawa.
 13. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. (2008) Geografia turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Liszewski S. (1995), Przestrzeń turystyczna, [w:] "Turyzm", t. 13, z. 1.
 15. Malina A. (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski wg województw, [w:] "Zeszyty Naukowe", seria specjalna: Monografie, nr 162, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 16. Mynarski S. (2000), Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Zakamycze, Kraków.
 17. Panasiuk A. (2007), Ekonomika turystyki Polskie, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 18. Raport Marketbeat Polska - Wiosna 2014 (2014), Cushman & Wakefield, Warszawa.
 19. Raport Marketbeat Polska - Jesień 2014 (2014), Cushman & Wakefield, Warszawa.
 20. Raport 2014 - Rynek Hotelarski w Polsce (2014), [w:] "Świat Hoteli", wydanie specjalne, lipiec - sierpień.
 21. Rogacki H. (2009), Dynamika i przekształcenia strukturalne turystycznej bazy noclegowej w Polsce w ujęciu przestrzennym, [w:] "Folia Turistica", z. 21, s. 203-220.
 22. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, Dz. U. 2004 r., Nr 188, poz. 1945.
 23. Sala J. (2008), Formy współczesnego hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 24. Szostak D. (2008), Charakterystyka i klasyfikacja ważniejszych obiektów bazy noclegowej współczesnej turystyki, [w:] "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 488/2008, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 25. Szromnik A., Wojdacki K.P. (2013), Zróżnicowanie atrakcyjności głównych ośrodków targowych Polski - analiza wielowymiarowa, [w:] "Handel Wewnętrzny", nr 3, Warszawa.
 26. Turystyka w 2003 r. (2004), Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
 27. Turystyka w 2005 r. (2006), Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
 28. Turystyka w 2007 r. (2008), Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
 29. Turystyka w 2009 r. (2010), Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
 30. Turystyka w 2011 r. (2012), Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
 31. Turystyka w 2013 r. (2014), Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
 32. Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. 2004 r., Nr 223, poz. 2268.
 33. Warszyńska J., Jackowski A. (1978), Podstawy geografii turyzmu, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 34. Wawrzyniak S. (1977), Zmiany w strukturze przestrzennej turystycznej bazy noclegowej w Polsce w latach 1960-1970, IT, Warszawa.
 35. Wojdacki K.P. (2011), Atrakcyjność handlowa regionów i województw Polski, [w:] "Samorząd Terytorialny", nr 3, Warszawa.
 36. Wojdacki K.P. (2014), Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju bazy hotelowej w Polsce - analiza wielowymiarowa, [w:] "Handel Wewnętrzny", nr 3(350), Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu