BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Antoni A. (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Socjalizm jako wymysł inteligencji : o życiu i poglądach Jana Wacława Machajskiego
Socialism as Invention of Intelligentsia : about Life and Opinions of J.W. Machajski
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (8), 2003, nr 1008, s. 48-72
Słowa kluczowe
Biografie, Rewolucja
Biography, Revolution
Uwagi
summ.
Machajski Jan Wacław
Abstrakt
Opisano życie i działalność polskiego rewolucjonisty Jana Wacława Machajskiego.

In this article the author describes life and creation and friendships of J.M. Machajski, Polish revolutionist and social activist. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Avrich P.: What is 'makhaevism'?, "Soviet Studies" 1965 vol. 17, nr 1, s. 66-75.
 2. D'Agostino A.: Intelligentsia. socialism and the 'workers' revolution' the views of J.W. Machajski, "International Review of Social History" 1969 vol. 14, nr 1, s. 54-89.
 3. Drobner B.: Bezustanna walka. Wspomnienia 1883-1918, Warszawa 1962, s. 310-311.
 4. Drobner B.: Na posterunku, Kraków 1948, s. 117.
 5. Guide to the International Archives and Collections at the IISH, Amsterdam, red. A. Van der Horst, E. Koen, Amsterdam 1989, s. 119-120.
 6. Haberkem E.: Machajsky. A rightfully forgotten prophet, "Telos" 1987.
 7. Hass L.: Nowe dane o środowisku rodzinnym Jana Wacława Machajskiego, "Z pola walki" 1974 nr 1, s. 336.
 8. Hirszowicz M.: Socjalizm jako ideologia robotników umysłowych, "Aneks" 1975 nr 9, s. 65-86.
 9. Humnicki A., Wspomnienia z lat 1888-1892 (Przyczynek do historii naszego ruchu socjalistycznego), Warszawa 1907, s. 6-8.
 10. Kiełza A.: Wspomnienia z pracy w Polskiej Partii Socjalistycznej i Socjaldemokracji Królestwa Polskiego, [w:] Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy. Materiały i dokumenty, t. 1: 1893-1903, cz. I: 1893-1897. Wydali H. Buczek, F. Tych, Warszawa 1957, s. 459.
 11. Kijas A.: Polacy w Rosji od XVII do 1917 roku. Słownik biograficzny, Warszawa-Poznań 2000, s. 204.
 12. Konarski S.: Początki ruchu postępowo-radykalnego w Uniwersytecie Jagiellońskim (1880-1896), [w:] Postępowe tradycje młodzieży akademickiej w Krakowie. Red. H. Dobrowolski, M. Franćić, S. Konarski, Kraków 1962, s. 40.
 13. Koral W.: Przez partie, związki, więzienia i Sybir... Wspomnienia drukarza z działalności w ruchu socjalistycznym i zawodowym. 1898-1928. Warszawa 1933, s. 110-112.
 14. Kriwieńki W.: [w:] Политические партии России. Конец XIX - первая треть XX века. Энциклопедия, Москва 1996, s. 349-350.
 15. Listy Jana Stróżeckiego do Kazimierza Pietkiewicza, "Dzieje Najnowsze" 1947, t. 1, s. 135.
 16. Łukawski Z.: Polacy w rosyjskim ruchu rewolucyjnym. 1894-1907, Warszawa 1984, s. 171.
 17. Machajski J.W.: Le socialisme des intellectuels, Paris 1979, 2001.
 18. Machajski J.W.: Z życia konspiracyjnego w Kongresówce, "Pobudka" 1892 nr 1.
 19. Mencwel A.: Etos lewicy. Esej o narodzinach kulturalizmu polskiego, Warszawa 1990, s. 79.
 20. Nieuważny S.: Machajski Jan Wacław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 18, Wrocław 1973, s. 619.
 21. Nomad M.: Apostles of revolution, Boston 1939.
 22. Nomad M.: Aspects of revolt, rozdz. V: The saga of Waclaw Machajski, New York 1959 s. 96-117.
 23. Nomad M.: Dreamers, Dynamiters and Demagogues: Reminiscences, New York 1964.
 24. Nomad M.: Political heretics, from Plato to Мао Tse-tung, Ann Arbor 1963.
 25. Nomad M.: Rebels and Renegades, New York 1932.
 26. Offenberg J.: Stan umysłów wśród młodzieży akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego w łatach 1885-1890 (Ze wspomnień kresowca), Warszawa 1929, s. 15.
 27. Perl F. [Res]: Dzieje ruchu socjalistycznego z zaborze rosyjskim (do powstania PPS), Warszawa 1958, s. 420.
 28. Pestkowski S.: Wspomnienia rewolucjonisty, Łódź 1961, s. 108-109.
 29. Piątkowski L.: Jan Wacław Machajski, 'Res Historica' 1997, z. I: W kręgu zagadnień etnicznych. Lublin 1997, s. 235-245.
 30. Pigoń S.: Miłe życia drobiazgi. Pokłosie, Warszawa 1964, s. 346-404).
 31. Pigoń S.: Zygzaki przyjaźni, "Życie Literackie" 1961, nr 17, 20, 36, 39.
 32. Posner S.: Stefan Żeromski. Charakterystyka w świetle wspomnień, Warszawa 1926, s. 33.
 33. Próchnik A.: Bunt łódzki w roku 1892. Studium historyczne, Łódź 1932, s. 119.
 34. Rappaport H.: Anarchizm i anarchiści na ziemiach polskich do 1914 roku. Warszawa 1981.
 35. Reszke J. (Leon): Wspomnienia, [w:] Archiwum ruchu robotniczego, t. 3, 1976, s. 131.
 36. Salwiński J.: Robotnik umysłowy - czyli Jana Wacława Machajskiego 'prawdziwie robotnicza rewolucja', "Z pola walki" 1988 nr 1, s. 3-24.
 37. Shatz M.: Jan Wacław Machajski. The conspiracy of the intellectuals, "Survey" 1967 nr 62, s. 45-57.
 38. Shatz M.: The Makhaevists and the Russian revolutionary mo- vement, "International Review of Social History" 1970 vol. 15, s. 235-265.
 39. Shatz M.S.: Jan Wacław Machajski. A radical critic of the Russian intelligentsia and socialism, Pittsburgh 1989.
 40. Sieroszewski W.: Dzieła, t. 20: Vаriа. Reportaże i wspomnienia, publicystyka, wiersze, Kraków 1963, s. 125.
 41. Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy. Materiały i dokumenty, red. F. Tych, t. 1: 1893-1903, cz. II: 1899-1901, Warszawa 1962, s. 10.
 42. Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy. Materiały i dokumenty, t. 1: 1893-1903, cz. II: 1899-1901, Warszawa 1962, s. 67.
 43. Stróżecki J.: Wspomnienia. [w:] J. Kancewicz, R. Stanisławska, F. Tych, "Archiwum Ruchu Robotniczego", 1977 t. 4, s. 40.
 44. Surzycki S.: Z dziejów pamiętnego 'Zetu', Kraków 1930, s. 2-4.
 45. Trocki L.: Moje życie. Próba autobiografii, Warszawa 1930, s. 144.
 46. Włostowski T.: Wspomnienia starego esdeka, "Z pola walki" (Moskwa) 1927 nr 4, s. 31.
 47. Zahorska M., Inteligencja w poglądach Jana Wacława Machajskiego, [w:] Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia 6, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1991, s. 163-184.
 48. Zaremba Z.: Słowo o Wacławie Machajskim, Paryż 1967, s. 71-74.
 49. Żeromski S.: Wybieg instynktu, [w:] Księga pamiątkowa Kielczan. 1856-1904, Warszawa 1925, s. 132.
 50. Żeromski S.: Dzieła, [w:] red. S. Pigoń. Pisma różne, t. 1: Wspomnienia, Warszawa 1963, s. 20.
 51. Żeromski S.: Dzienniki, t. 2, Warszawa 1964, s. 127.
 52. Żeromski S.: Dzienniki, t. 3, Warszawa 1964, s. 102.
 53. Żeromski S.: Dzienniki, t. 4, Warszawa 1965, s. 230.
 54. Żeromski S.: Pisma zebrane.[w:] red. Z. Goliński, t. 34, seria VI: Listy 1884-1892. Opracował Z.J. Adamczyk, Warszawa 2001, s. 102.
 55. Żeromski S.: Wspomnienia, Warszawa 1963, s. 20.
 56. Батурин Н.: Памяти 'махаевщины!', "Правда" 2 marca 1926, s. 2.
 57. Берлин П.А.: Апостолы анархии. Бакунин. Кропоткин. Махаев, Петроград 1917.
 58. Вольский А. [J.W. Machajski]: Умственный рабочий, New York-Baltimore 1968, s. 44.
 59. Вольский А. [J.W. Machajski]: Умственный рабочий. Часть I: Эволюция социалдемократии. Новое издание с предисловием и приложением, Женева 1905, 88 s.
 60. Вольский А. [J.W. Machajski]: Умственный рабочий. Часть II: Научный социализм, Женева 1905, 80 s.
 61. Вольский А. [J.W. Machajski]: Умственный рабочий. Часть III. Вып. 1: Социализм и рабочее движение в России, Женева 1904, s. 65, Вып. 2: Социалистическая наука как новая религия, Женева 1905, s. 24.
 62. Вольский А.: [J.W. Machajski], Умственный рабочий, New York-Baltimore 1968, s. 432.
 63. Второй год борьбы, "Рабочая Революция" 1918 nr 1, Июнь - Июль.
 64. Гарви П.А., Воспоминания социалдемократа. Статьи о жизни и деятельности П.А. Гарви, Нью-Йорк 1946, s. 311-318.
 65. Генкин И.И.: Среди преемников Бакунина (Заметки по истории российского анархизма), "Красная летопись" 1927 nr 1, s. 186-190.
 66. Горев Б.И.: Аполитические и аптипарламентские группы, [w:] Общественное движение в России в начале ХХ-го века. Red. Л. Мартов, П. Маслов, А. Потресов, t. 3. Кн. 5: Партии - их состав, развитие и проявление в массовом движении, ни выборах и в думе, С.-Пб 1914, s. 473-534.
 67. Зайцев Д.: Марксизм и махиевщина, "Образование" 1908 nr 3, s. 35-71.
 68. Майская стачки. Возвапие, [w:] Анархисты. Документы и материалы. Составитель, автор предисловия, введения и комментариев В.В. Кривенький, t. 1: 1883-1916 гг., Москва 1998, s. 29-35.
 69. Политические партии России. Конец XIX - первая треть XX века. Энциклопедия. Москва 1996, s. 88.
 70. Сыркин Л.: Махаевщина, Москва-Ленинград 1931.
 71. Шетлих А.: Памяти В.К. Махайского, "Известия" 24 II 1926 s. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu