BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balcerzak Adam P. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Fałdziński Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Pietrzak Michał Bernard (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Meluzín Tomáš (Brno University of Technology), Zinecker Marek (Brno University of Technology, Czech Republic)
Tytuł
Analiza powiązań pomiędzy rynkami kapitałowymi wybranych krajów grupy wyszehradzkiej
Analysis of Relations Among Capital Markets of Chosen Countries of the Visegrad Group
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 45 T. 1., s. 11-28, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Model GARCH, Globalizacja rynków
Capital market, GARCH model, Globalization of markets
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Grupa Wyszehradzka
Visegrad Group
Abstrakt
Postępująca globalizacja światowych gospodarek przyczynia się do wzrostu powiązań między rynkami kapitałowymi. W związku z tym identyfikacja powiązań między rynkamioraz analiza zmian siły tych powiązań w czasie stanowią istotną wskazówkę dla krajowych decydentów makroekonomicznych i stają się ważnym elementem zarządzania ryzykiem związanym z funkcjonowaniem rynków kapitałowych. Tym samym głównym celem prezentowanego artykułu jest analiza powiązań pomiędzy rynkami kapitałowymi wybranych krajów Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech i Węgier. Badanie relacji pomiędzy wskazanymi rynkami zostało dodatkowo uzupełnione o analizę ich powiązań z nieodległym geograficznie, a jednocześnie zaliczanych do wiodących w Unii Europejskiej rynkiem niemieckim. W badaniach wykorzystano model DCC-GARCH z warunkowym rozkładem t-studenta. A nalizę przeprowadzono w latach 1997-2015, co pozwala na sformułowanie wniosków odnośnie do tendencji w kształtowaniu się powiązań miedzy wybranymi rynkami, mierzonymi za pomocą warunkowych korelacji.(abstrakt oryginalny)

Increasing globalization contributes to the growth of the interdependencies between capital markets. Therefore, the identification of the linkages between capital markets and the analysis of changes in the strength of these relationships over time, can be the source of an important guidelines for national macroeconomic policy makers and can become an essential part of managing the risks associated with the influence of capital markets. Thus, the main objective of the proposed article is to analyze the interdependence between capital markets of selected countries of the Visegrad Group: Poland, Czech Republic and Hungary. The analysis of the relationship between these markets was supplemented with verification of their linkages with German capital market, which is quite close geographically, and additionally is usually considered as one of the leading markets in the European Union. In the econometric research DCC-GARCH model with the t-student conditional distribution was applied. The econometric analysis was done for the period 1997-2015, which gives the possibility to verify the trends in the evolution of interdependencies between the selected markets, measured here by conditional correlations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerzak, A.P. (2009a). Limitations of the National Economic Policy in the Face of Globalization Process. Olsztyn Economic Journal, 4 (2), 279-290.
 2. Balcerzak, A.P. (2009b). Monetary Policy under Conditions of NAIRU "Flattening". Olsztyn Economic Journal, 4 (1), 95-105.
 3. Balcerzak, A.P. (2009c). Przegląd i wstępna ocena teoretycznych stanowisk dotyczących źródeł globalnego kryzysu gospodarczego. W: S. Antkiewicz, M. Pronobis (red.), Gospodarka w warunkach kryzysu (s. 257-274). Warszawa: CeDeW.
 4. Balcerzak, A.P. (2009d). Structure of Financial Systems and Development of Innovative Enterprises with High Grow Potential. Research Papers of Wrocław University of Economics - Global Challenges and Policies of the European Union-Consequences for the New Member States, 59, 30-39.
 5. Bekaert, G., Wu, G. (2000). Asymmetric Volatility and Risk in Equity Markets. Review of Financial Studies, 13, 1-42.
 6. Burzała, M. (2014). Wybrane metody badania efektów zarażania na rynkach kapitałowych. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
 7. Burzała, M. (2015). Zmiana wartości oczekiwanej i wariancji stóp zwrotu z indeksów giełdowych w czasie kryzysu. Zarażanie czy wzajemne zależności rynków kapitałowych? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse, 862, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 83-96.
 8. CEE Stock Exchange Group and its Capital Markets. Budapest, Ljubljana, Prague, Vienna: CEE Stock Exchange Group. Pobrane z: http://www.ceeseg.com (10.08.2014).
 9. Doman, M., Doman, R. (2009). Modelowanie zmienności i ryzyka: metody ekonometrii finansowej. Kraków: Wolters Kluwer.
 10. Doman, M., Doman, R. (2014). Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym. Warszawa: Difin.
 11. Engle, R.F. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models. Journal of Busines & Economic Statistics, 20, 339-350.
 12. Engle, R.F. (2009). Anticipating Correlations a New Paradigm for Risk Management. Princeton, Oxford: Princeton University Press.
 13. Federation of European Securities Exchanges, Statistics & Market Research. Pobrane z: http://www.fese.eu (15.11.2015).
 14. Fiszeder, P. (2009). Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych. Toruń: Wyd. Naukowe UMK.
 15. http://www.finance.yahoo.com (30.10.2015).
 16. International Monetary Fund (2007). Global Financial Stability Report. Financial Market Turbulence Causes, Consequences, and Policies. Washington D.C.
 17. Kotz, H.-H. (2007). Financial Market Integration and Monetary Policy. W: R. Tilly, P.J.J. Welfens, M. Heise (red.), 50 Years of EU Economic Dynamics Integration, Financial Markets and Innovations. Berlin, Heidelberg: Springer.
 18. Osińska, M. (2006). Ekonometria finansowa. Warszawa: PWE.
 19. Peterle, P. (2013). Internal Characteristics and External Factors of IPO Activities in Central and Eastern Europe: Empirical Analysis and Comparison. Working Paper. Ljubljana: Faculty of Economics of the University of Ljubljana.
 20. Pritsker, M. (2001). The Channel for Financial Contagion. W: S. Claessens, K.J. Forbes (red.), International Financial Contagion: How It Spreads and How It Can Stopped. Boston, Dordrecht, London: Kluwer Academic Publishers.
 21. Przybylska-Kapuścińska, W. (2008). Rozwój polskiego rynku giełdowego na tle sytuacji giełd europejskich w XX. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 1, 117-137.
 22. Roženský, V. (2008). IPO na středoevropských akciových trzích. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd.
 23. Soros, G. (2008). Nowy paradygmat rynków finansowych. Warszawa: MT Biznes.
 24. Taylor, J.B. (2010). Zrozumieć kryzys finansowy. Warszawa: PWN.
 25. Tetlock, P. (2007). Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market. Journal of Finance, 62 (3), 1139-1168.
 26. Warsaw Stock Exchange, Fact Books 2003-2013. Pobrane z: http://www.gpw.pl/fact_books (10.08.2014).
 27. World Federation of Exchanges, Statistics. Pobrane z: http://www.world-exchanges.org/ (10.08.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.45/1-01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu