BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaremczuk Kazimierz (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu), Molter Anna (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu)
Tytuł
Idee formatywne w procesie dążenia do sukcesu organizacji
Formative Ideas in the Process of Striving for Success of the Organization
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 2, s. 113-124, bibliogr. 29 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Sukces przedsiębiorstwa, Filozofia, Ideologia
Success of the company, Philosophy, Ideology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zdolność osiągania przez organizację sukcesu identyfikowana być może jako zdolność do absorpcji i inicjowania zmian przy jednoczesnym zachowaniu integracji systemu społecznego w przyjętej formule współdziałania. Przyjęty w organizacji system aksjonormatywny identyfikowany jest jako warunek niezbędny dla współdziałania, z tym zastrzeżeniem, że nie jest warunkiem wystarczającym dla stymulowania potencjału ludzkiego, dla którego miarą jest sukces organizacji w aspekcie jakościowym. Niniejszy artykuł stawia za cel próbę rozpoznania znaczenia idei formatywnych dynamizujących podmiotową aktywność w organizacji. Idee stanowią cząstki scenariusza rozwoju partycypowanej rzeczywistości, w tym sensie mobilizują twórczy potencjał, ukierunkowują aktywność, nadając jej sens i znaczenie, "wytrącając z okresowego bezwładu" stają się źródłem rewitalizacji i zmian, a w konsekwencji sukcesu. (abstrakt oryginalny)

Ability to achieve the organization's success can be identified as the ability to absorb and initiate changes while maintaining social integration in the adopted formula of cooperation. Adopted in the organization axionormative system is identified as a necessary condition for cooperation, with the proviso that it is not a sufficient condition for stimulating human potential for which it is a measure of the success of the organization in terms of quality. This article sets the goal of an attempt to recognize the importance of formative idea of boosting the activity of individual entities within the organization. The ideas constitute the particles of the scenario of development of the reality they take part in, and - in this sense - they mobilize creative potential, direct the activity giving it the meaning and significance, "knocking from the periodic inertia" they become a source of revitalization and change, and - in consequence - of success. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baron R. A. (2012), Entrepreneurship. An evidence-based guide, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 2. Bielik-Robson A. (1997), Na drugim brzegu nihilizmu: filozofia współczesna w poszukiwaniu nowego podmiotu, Wyd. IFiS PAN, Warszawa.
 3. Boguslavskaya A. (2014), Does creativity take a village? A model of community participation and entrepreneurial creativity, "Academy of Management Proceedings", No. 1.
 4. Bratnicka K. (2015), Twórcza przedsiębiorczość organizacyjna, "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 2012.
 5. Brogowski L. (1993), Teoria formatywności Luigi Pareysona, "Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja", nr 2.
 6. Cybal-Michalska A. (2012), Kariera jako "własność" jednostki - rozważania teoretyczne nad definicyjnym credo, "Kultura-Społeczeństwo-Edukacja", nr 1.
 7. Czekaj J., Ziębicki B. (2013), Pozytywna nauka o organizacji na tle ewolucji teorii i koncepcji zarządzania, "Organizacja i Kierowanie", nr 3.
 8. Gemmell R. M., Boland R. J., Kolb D. A. (2012), The Socio-Cognitive Dynamics of Entrepreneurial Ideation, "Entrepreneurial Theory and Practice", Vol. 36, No. 5.
 9. Izak M. (2008), Duchowość w organizacji, w: Nowe kierunki w zarządzaniu. Podręcznik akademicki, Kostera M. (red.), Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 10. Jaremczuk K. (2012), Podmiotowość pracownika w zarządzaniu organizacją, PWE, Warszawa.
 11. Judycki S. (2006), Zachowanie i działanie, "Diametros", nr 7.
 12. Kasia K. (2008), Rzemiosło formowania. Luigiego Pareysona estetyka formatywności, Wydawnictwo "Uniwersitas", Kraków.
 13. Kelly K. (2001), Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią, WIG-Press, Warszawa.
 14. Maslow A. H. (2004), W stronę psychologii istnienia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 15. Mises L. von (1996), Ludzkie działanie: traktat o ekonomii, "Prakseologia", nr 3-4.
 16. Morgan G. (2001), Wyobraźnia organizacyjna. Nowe sposoby postrzegania, organizowania i zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Mroziewski M. (2012), Aksjonormatywność w zarządzaniu jako czynnik kreatywności, w: Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego, Lipka A., Waszczak S. (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 18. Pareyson L. (2009), Estetyka. Teoria Formatywności, przeł. K. Kasia, Wydawnictwo "Universitas", Kraków.
 19. Penc J. (1997), Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 20. Pietruszka-Ortyl A. (2012), Szkice o paradygmatach wyłaniających się w naukach o zarządzaniu, w: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Mikuła B. (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 21. Popper K. R. (1992), Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, przeł. Chmielewski A., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Powszechna Encyklopedia Filozofii (2000), t. 1, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin.
 23. Powszechna encyklopedia filozofii (2001), t. 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin.
 24. Powszechna Encyklopedia Filozofii (2003), t. 4. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin.
 25. Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 26. Słownik języka polskiego (1960), t. 2, Doroszewski W. (red.), Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.
 27. Słownik języka polskiego (1966), t. 8, Doroszewski W. (red.), PWN, Warszawa.
 28. Tatarkiewicz W. (2005), Dzieje sześciu pojęć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 29. Żurkowska G. (2015), Apologia rozumu praktycznego, w: Horyzonty filozofii radykalnej, Zięba W., Mizińska J., Symotiuk S., Zachariasz A. L. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu