BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lachiewicz Stefan (Politechnika Łódzka), Matejun Marek (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Kulturowe warunki rozwoju innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw
Cultural Conditions for the Development of Innovativeness in Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 2, s. 179-192, tabl., bibliogr. 43 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kultura organizacyjna, Innowacje, Wyniki badań
Small business, Organisational culture, Innovations, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw jest kształtowana przez szereg determinant wewnętrznych i zewnętrznych związanych z ich specyfiką jakościową i ilościową. Jedną z kategorii stanowią czynniki kulturowe związane z systemem wartości, norm, zachowań oraz sposobów postępowania i myślenia w organizacji. Biorąc to pod uwagę, jako cel artykułu przyjęto wyznaczenie kluczowych czynników kształtujących kulturowe środowisko proinnowacyjne małych i średnich przedsiębiorstw oraz ocenę wpływu tego środowiska na poziom innowacyjności firm sektora MSP. Realizacji celu pracy poświęcono badania ankietowe przeprowadzone na losowej próbie 300 firm małej i średniej wielkości z województwa łódzkiego. (abstrakt oryginalny)

Innovativeness of small and medium-sized enterprises is shaped by a number of internal and external determinants related to their qualitative and quantitative specifics. One of these categories are cultural factors related to the system of values, norms, attitudes and ways of behavior and thinking in the organization. Taking the above into account the aim of the article is designate the key conditions shaping the pro-innovativeness cultural environment in small and medium-sized enterprises and to assess the impact of this environment on the level of innovativeness in the SME sector. To achieve this aim, a survey was conducted on a sample of 300 SMEs based in the łódzkie province. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonelli C., Crespi F., Scellato G. (2013), Internal and external factors in innovation persistence, "Economics of Innovation and New Technology", Vol. 22, No. 3.
 2. Baruk J. (2007), Poziom innowacyjności przedsiębiorstw jako skutek luki kompetencyjnej, w: Polskie firmy wobec globalizacji: Luka kompetencyjna, Sitko-Lutek A. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Bojewska B. (2013), Kapitał intelektualny a innowacyjność w organizacji opartej na wiedzy, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie", nr 134.
 4. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B. (2015), Konkurencyjność przedsiębiorstw i konkurencyjność gospodarki Polski - zarys problemu, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 41(1).
 5. Cassiman B., Golovko E., Martínez-Ros E. (2010), Innovation, exports and productivity, "International Journal of Industrial Organization", Vol. 28, No. 4.
 6. Choea J.-M. (2014), The product and process innovations through the strategic alignment of knowledge management, "Asian Journal of Technology Innovation", Vol. 22, No. 1.
 7. Cohen J. (1992), A Power Primer, "Psychological Bulletin", Vol. 112, No. 1.
 8. Cronbach L. J. (1951), Coefficient alpha and the internal structure of tests, "Psychometrika", Vol. 16, No. 3.
 9. Damanpour F., Aravind D. (2012), Organizational structure and innovation revisited: from organic to ambidextrous structure, w: Handbook of organizational creativity, Mumford M. (ed.), Elsevier - Academic Press, London.
 10. Daszkiewicz N., Wach K. (2013), Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków.
 11. Dyduch W. (2015), Innowacyjność strategiczna przedsiębiorstw XXI w., "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 222.
 12. Frankelius P. (2009), Questioning two myths in innovation literature, "Journal of High Technology Management Research", Vol. 20, No. 1.
 13. Gadomska-Lila K. (2011), Budowanie kultury innowacyjności w świetle badań empirycznych, "Współczesne Zarządzanie", nr 1.
 14. Hair J. F., Black W. C., Babin B. J., Anderson R. E., Tatham R. L. (2006), Multivariate data analysis, 6th edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 15. Halim A. H., Ahmad N. H., Ramayah T., Hanifah H., Taghizadeh S. K., Mohamad M. N. (2015), Towards an innovation culture: enhancing innovative performance of Malaysian SMEs, "Academic Journal of Interdisciplinary Studies", Vol. 4, No. 2.
 16. Janasz W. (2013), Kreatywność w rozwoju współczesnej organizacji, "Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", nr 4.
 17. Klat K., Matejun M. (2012), Identification and role of organizational culture in small enterprises, w: Organizational relations as a key area of positive organizational potential, Chodorek M. (red.), Nicolaus Copernicus University Press, Toruń.
 18. Korpysa J. (2014), Kultura innowacyjności mikroprzedsiębiorstw spin off, "Studia Ekonomiczne", nr 202.
 19. Koźmiński A. K., Jemielniak D. (2011), Zarządzanie od podstaw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 20. Kurowska M., Szymańska K., Walecka A. (2013), Wewnętrzne determinanty rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w firmach sektora MSP, w: Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Lachiewicz S., Matejun M., Walecka A. (red.), Wydawnictwo WNT, Warszawa.
 21. Lachiewicz S., Matejun M. (2012), Specyfika zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w: Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, Matejun M. (red.), Difin, Warszawa.
 22. Medeiros de J. F., Ribeiro J. L. D., Cortimiglia M. N. (2014), Success factors for environmentally sustainable product innovation: a systematic literature review, "Journal of Cleaner Production", Vol. 65.
 23. Mikołajczyk B. (2013), Pomiar i ocena innowacyjności MSP, "Zarządzanie i Finanse", t. 11, nr 2, cz. 2.
 24. Mikołajczyk B. (2014), Mierniki monitorowania innowacyjności w skali makro w krajach Unii Europejskiej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 186, cz. 1.
 25. Motyka S. (2014), Measurement and evaluation of business innovation, "Problemy Eksploatacji", nr 2.
 26. Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E. (2014), Klient w strategiach organizacji biznesowych, "Nauki o Zarządzaniu", nr 2(19).
 27. Nowak S. (2008), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. Podręcznik Oslo (2008). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, ŚCD, Eurostat, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 29. Pomykalski A. (2013), Innowacyjność w rozwoju organizacji, "Zeszyty Naukowe PŁ nr 1148, Seria Organizacja i Zarządzanie", nr 53.
 30. Rosenbusch N., Brinckmann J., Bausch A. (2011), Is innovation always beneficial? A meta-analysis of the relationship between innovation and performance in SMEs, "Journal of Business Venturing", Vol. 26, No. 4.
 31. Rubera G., Kirca A. H. (2012), Firm innovativeness and its performance outcomes: a meta-analytic review and theoretical integration, "Journal of Marketing", Vol. 76, No. 3.
 32. Safin K. (2008), Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, mała firma - zagadnienia podstawowe, w: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Safin K. (red.), Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 33. Sarstedt M., Mooi E. (2014), A concise guide to market research, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 34. Shaw E., de Bruin A. (2013), Reconsidering capitalism: the promise of social innovation and social entrepreneurship?, "International Small Business Journal", Vol. 31, No. 7.
 35. Sopińska A. (2014), Zarządzanie wiedzą a innowacyjność organizacji sieciowych w świetle wyników badań, "Studia Ekonomiczne", nr 183, cz. 1.
 36. Stankiewicz J., Moczulska M. (2013), Poprzez walkę i współzawodnictwo pracowników do innowacyjnej organizacji (w świetle wyników badań empirycznych), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 293.
 37. Stawasz E. (2013), Innowacje a konkurencyjność małych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe PŁ", nr 1148 "Organizacja i Zarządzanie", nr 53.
 38. Sudolska A. (2011), Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 39. Tomlinson P. R., Fai F. M. (2013), The nature of SME co-operation and innovation: a multi-scalar and multi-dimensional analysis, "International Journal of Production Economics", Vol. 141, No. 1.
 40. Tsai K-H. Yang S-Y. (2013), Firm innovativeness and business performance: The joint moderating effects of market turbulence and competition, "Industrial Marketing Management", Vol. 42, No. 8.
 41. Vega-Jurado J., Gutiérrez-Gracia A., Fernández-de-Lucio I., Manjarrés-Henríquez L. (2008), The effect of external and internal factors on firms' product innovation, "Research Policy", Vol. 37, No. 4.
 42. Wolf P., Kaudela-Baum S., Meissner J. O. (2012), Exploring innovating cultures in small and medium-sized enterprises: Findings from Central Switzerland, "International Small Business Journal", Vol. 30, No. 3.
 43. Zastempowski M. (2013), Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw na tle liderów polskiej gospodarki w świetle badań empirycznych, "Współczesne Zarządzanie", nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu