BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czekaj Marta (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Skills and Training Needs Relating to the Use of Computers and the Internet Among Agricultural Producers in the Małopolskie Voivodeship
Umiejętności i potrzeby szkoleniowe w zakresie korzystania z komputerów oraz Internetu wśród producentów rolnych z województwa małopolskiego
Źródło
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2015, nr 2, s. 5-16, tab., bibliogr. s. 15-16
Problems of Small Agricultural Holdings
Słowa kluczowe
Internet, Szkolenia, Ludność wiejska
Internet, Training, Rural population
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
W opracowaniu poruszono problematykę umiejętności i potrzeb szkoleniowych w zakresie korzystania z komputera oraz Internetu przez rolników działających w województwie małopolskim. Dane do analizy pochodziły z badań ankietowych przeprowadzonych w 2013 r. wśród rolników biorących udział w szkoleniach realizowanych przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Informacje pozyskano od 160 osób. Analizę przeprowadzono w podziale gospodarstw według powierzchni posiadanych użytków rolnych. Stwierdzono, że w badanej zbiorowości cztery piąte osób obsługuje komputer; podobny udział mają w niej osoby korzystające z Internetu. Obliczony współczynnik korelacji nie wykazał zależności między powierzchnią gospodarstwa a poziomem umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz Internetu. Tylko co czwarty rolnik wskazał, że w toku prowadzenia działalności korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych, przy czym najpowszechniej wykorzystywany był pakiet Office. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the issues concerning the skills of using a computer and the Internet, and the needs for training to acquire or improve such skills, among farmers operating in the Małopolskie Voivodeship. The data used in the study were gathered from a survey carried out in 2013 on a group of farmers taking part in the trainings conducted by the University of Agriculture in Krakow. The information was obtained from 160 persons. For analyses, the respondents were divided into groups according to the area of agricultural land possessed by a farm. It was found that four-fifth of the research sample used a computer, and a similar proportion of the farmers used the Internet. The calculated correlation coefficient did not reveal any relationships between the area of a farm and the level of computer or Internet skills. Only one-fourth of the farmers declared the use of specialised computer software in their agricultural activity, with the most popular application being Office Suite. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA). (2014). Średnia powierzchnia gospodarstwa. Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2014 roku [Average Area of a Farm. Announcement of the President of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture of 17 September 2014 on the Average Area of Agricultural Land in an Agricultural Farm in Individual Voivodeships, and the Average Area of Agricultural Land in an Agricultural Farm in the Country in 2014]. Retrieved from: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia- powierzchniagospodarstwa.html
  2. Aker, J.C. (2011). Dial "A" for agriculture: Using information and communication technologies for agricultural extension in developing countries. Agricultural Economics, 42(6), 631-734. doi: 10.1111/j.1574-0862.2011.00545.x
  3. Batorski, D. (2009). Wykluczenie cyfrowe w Polsce. Społeczeństwo informacyjne [E-exclusion in Poland. Information society]. Studia BAS, 3(19), 223-224.
  4. Matysiak-Błaszczyk, A., Słupska, K. (2013). Wybrane problemy społeczne środowisk wiejskich (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii edukacji młodego pokolenia wsi) [Selected social problems of rural areas (with special emphasis on the education of the young generation). Studia Edukacyjne, 25, 171-193.
  5. Matysik-Pejas, R., Wojewodzic, T. (2009). Rola kanałów przepływu informacji w marketingu terytorialnym [The role of information channels in territorial marketing]. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 8(3), 78.
  6. Sawicka, J. (2010). Internet jako instrument wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich - teoria i praktyka [Internet as an instrument of support for the development of entrepreneurship in rural areas - Theory and practice]. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 9(1), 97- 98.
  7. Szafrańska, M., Matysik-Pejas, R. (2010). Rozliczenia bezgotówkowe MSP z sektora agrobiznesu [Non-cash settlements of SMEs from the agribusiness sector]. Zeszyty Naukowe SGGW -Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej [Scientific Journal of Warsaw University of Life Sciences - Economics and Organisation of Agri-Food Sector], 85, 120-121.
  8. Wójcik-Żołądek, M. (2012). Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce [Poverty and social exclusion in Poland]. INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze [INFOS Socio-Economic Issues], 4(118), 1-4. Retrieved from: www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=154e-e44994984663a94c08dfd97d0bb0
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-0902
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2015.2.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu