BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwiński Zbigniew, Panek Emil
Tytuł
La Politique D'Investissement Optimale a la Lumiere de la Theorie de Commande
Polityka inwestycyjna w świetle teorii sterowania optymalnego
Investment Policy in the Light of the Optimum Control Theory
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1986, nr 147, s. 9-20, rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Problemes de Developpement Macroeconomique et Regional / Problemy rozwoju makroekonomicznego i regionalnego
Słowa kluczowe
Polityka inwestycyjna, Wzrost gospodarczy, Zarządzanie gospodarką, Konsumpcja, Modele ekonomiczne, Gospodarka scentralizowana
Investment policy, Economic growth, Management of the economy, Consumption, Economic models, Centralized economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono trzy zadania optymalnego sterowania wzrostem gospodarczym za pomocą ustalania udziału inwestycji w dochodzie narodowym. Są to kolejno zadania maksymalizacji konsumpcji, maksymalizacji nadwyżki konsumpcji ponad pewne założone minimum i minimalizacji czasu dojścia do pewnego docelowego poziomu konsumpcji w danym horyzoncie czasowym i przy pewnych ograniczeniaoh nałożonyoh dlatego, by uniknąć gwałtownych "skoków" w polityce inwestycyjnej. Jak wiadomo, rozwiązania zadań sterowania optymalnego często przewidują politykę natychmiastowego "przełączenia" zmiennych sterujących, a w konsekwencji zmiennych stanu. Rozwiązania tego rodzaju dopuszczalne w technice, nie mogą być uznane za dopuszczalne w sferze zjawisk ekonomicznych, które ze względów społecznych powinny zmieniać się "gładko". Rozwiązania wszystkich trzech zadań wykazują pewne cechy wspólne. Jedną z nich - jeżeli horyzont czasu jest "długi" - jest własność "magistralna" tj. stały wzrost wszystkich zmiennych z tą samą maksymalną możliwą stopą wzrostu w pierwszej lub środkowej fazie założonego horyzontu czasu. Długość tej fazy jest tym większa, im dłuższy jest ten horyzont. Za podstawę badań przejęto jednosektorwy model gospodarki, z dwoma czynnikami produkcji i funkcją produkcji Cobba-Douglasa. Autorzy nawiązują do podobnych rozważań Phelpsa, Shella, Stoleru i innych autorów i starają się uzasadnić wniosek, że teoria sterowania optymalnego daje ciekawe naświetlenie procesów wzrostu gospodarczego, byle tylko wmontowane w modele założenia eliminowały rozwiązania z natychmiastowymi przełączeniami. Swoje badania traktują jako punkt wyjścia do analizy bardziej realistycznych modeli wielosektorowych i wieloczynnikowych. (abstrakt oryginalny)

Three problems in the optimum control of the process of economic growth by means of control of the rate of investment are presented in the paper. They are successively: the problem of maximization of consumption, the problem of maximization of the surplus of consumption over a predetermined level, and that of minimization of time of arrival at a given level of consumption, in a given time horizon and under some constraints imposed with the aim to avoid rapid "jumps" in the investment policy. As is known, the solutions of the optimum control problems often imply the need of instanteneous "switches" of control variables, and thereby - of state variables. Solutions of this type, admissible in technique, are not admissible in the sphere of economic phenomena that should change rather "smoothly" because of social reasons. The solutions of all three problems reveal some common properties. There is among them - if the time horizon is "long" - a "turnpike" property, i.e., the steady growth of all variables with the maximum possible rate of growth during the first or the second phase of growth within the assumed time horizon. The longer is the horizont the greater is the lenght of this phase. One-sector and two-factor (labour and capital) model of economy has been assumed as the basis of research. Referring to similar investigations of Phelps, Shell, Stoleru et. al., the authors try to show that the optimum control theory may throw an interesting light on the process of economic growth, if only the assumptions incorporated into the models eliminate solutions with instanteneous "switches". Their research is treated as a starting point to the analysis of more realistic multi-sector and multi-factor models. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bołtiański W.G.: Metody matematyczne sterowania optymalnego. WNT Warszawa 1970.
  2. Panek E.: Zastosowanie teorii sterowania do rozwiązania zagadnienia optymalnego podziału dochodu narodowego, [dans] : Modelowanie rozwoju społeczno-gospodarczego przy ograniczonych zasobach (red. J. Hołubiec), PWN Warszawa - Łódź 1984.
  3. Phelps E.: Golden Rules of Economic Growth. North Holland, Amsterdam 1967.
  4. Shell K.: Optimal Programs of Capital Accumulation for an Economy in which there is Exogenous Teohnioal Change, [dans]: Essays on the Theory of Optimal Eoonomio Growth (red. K. Shell), Cambridge (Mass.) 1967.
  5. Stoleru L.: L'equilibre et la croissance economique. Dunod, Paris, 1969.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
fre
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu