BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dadańska Katarzyna Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Obciążenie nieruchomości skarbowych i samorządowych ograniczonymi prawami rzeczowymi - zarys problematyki
Encumbrance of Real Estate Owned by Tte State Treasury or Other Self-Government Units With Limited Property Rights - Outline of Issues
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 45 T. 1., s. 53-66, bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Nieruchomości publiczne, Skarb Państwa, Nieruchomości, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Prawo rzeczowe
Public real estate, State Treasury, Real estate, Local government units, Property law
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono problematykę dotyczącą obciążania nieruchomości skarbowych i samorządowych ograniczonymi prawami rzeczowymi, w szczególności w kontekście dopuszczalności nieodpłatnego obciążania nieruchomości publicznych ograniczonymi prawami rzeczowymi. Artykuł 13 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774, z późn. zm.) przewiduje bowiem, iż z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw nieruchomości publiczne mogą być przedmiotem obrotu, zaś jedną z form obrotu tymi nieruchomościami jest ich obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi. Z drugiej strony art. 14 ust. 2 tej ustawy przewiduje, iż nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być nieodpłatnie obciążane na rzecz JST ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nieruchomości stanowiące własność JST mogą być nieodpłatnie obciążane na rzecz Skarbu Państwa lub innych JST ograniczonymi prawami rzeczowymi. Na tle tych przepisów pojawia się więc pytanie o ich wzajemną relację, w szczególności o to, czy art. 14 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami na zasadzie wyłączności określa w sposób zamknięty wszystkie sytuacje, kiedy dopuszczalne będzie obciążenie nieodpłatne ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości Skarbu Państwa (JST), czy też przepis ten dotyczy tylko pewnego określonego w nim obszaru, a zatem nie wyklucza możliwości obciążania nieodpłatnie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości skarbowych (samorządowych) na rzecz innych podmiotów, tym bardziej że powołana ustawa przewiduje inne formy nieodpłatnego dysponowania nieruchomościami Skarbu Państwa i JST, chociażby w postaci umowy darowizny czy użyczenia.(abstrakt oryginalny)

This article presents issues concerning the encumbrance of real estate owned by the state treasury or other local self-government units with limited property rights, in particular in the context of the admissibility of the free-of-charge encumbrance of public real estate with limited property rights. Article 13 of the Act of 21 August 1997 concerning real estate management (consolidated text, Journal of Laws of 2015, item. 1774, as amended) provides that, reserving exceptions arising from laws, public real estate can an object of trade, and one of the forms of trade is the encumbrance of these real estate with limited property rights. On the other hand Article 14 sec. 2 of the same Act provides, that the real estate owned by the state treasury can be encumbranced, free-of-charge, with limited property rights for the sake of local self-government units. Real estate owned by local self-government units can be thus encumbranced with limited property rights for the sake of the state treasury or other local self-government units free-of-charge. In the background of these provisions the question of their interrelation remains, in particular, wether Article 14 sec. 2 of the Act concerning real estate management, determines all the situations (exclusively and in a closed manner), when the allowed encumbrance of real estate owned by the state treasury (or local self-government units) with limited property rights will be free-of-charge, or whether the provision applies only to a certain, specified area, and therefore does not exclude the possibility of the free-of-charge encumbrance of treasury(or self-government unit) owned real estate with limited property rights, and more so as the appointed law provides other forms of free-of-charge disposal of real estate owned by the state treasury and local self-government units, e.g. the donation agreement or lending. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniek, G., Matusik, G. (2012). W: S. Kalus (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa: LexisNexis.
 2. Bieranowski, A. (2013), Wynagrodzenie za ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych do korzystania (substancji). W: M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka (red.), Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi (s. 189-214). Warszawa: LexisNexis.
 3. Bończyk-Kucharczyk, E. (2014). Komentarz do art. 14 ustawy o gospodarce nieruchomościami. LEX.
 4. Breyer, S. (1968). Glosa do wyroku SN z dnia 9 września 1966 r., I CR/51/66. Nowe Prawo, 2, 1538-1543.
 5. Burian, B. (2008). W: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 6. Dadańska, K.A. (2012a) Prawo rzeczowe. Warszawa; C.H. Beck.
 7. Dadańska, K.A. (2012b). W: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Własność i inne prawa rzeczowe. T. 2. Warszawa: Wolters Kluwer.
 8. Doliwa, A. (2004). Prawo rzeczowe. Warszawa: C.H. Beck.
 9. Drozd, E. (1990). Numerus clausus prawa rzeczowych. W: S. Sołtysinski (red.), Problemy kodyfikacji prawa cywilnego (studia i rozprawy). Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Radwańskiego (s. 257-269). Poznań: Wyd. Naukowe UAM.
 10. Gołębiowski, K. (2016). W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 11. Gniewek, E. (2007a). Kształtowanie treści stosunków prawnorzeczowych - zakres swobody umów. Studia Prawa Prywatnego, 2, 23-28.
 12. Gniewek, E. (2007b). W: E. Gniewek (red.), System prawa prywatnego. T. 4. Warszawa: C.H. Beck.
 13. Ignatowicz, J., Stefaniuk, K. (2003). Prawo rzeczowe. Warszawa: LexisNexis.
 14. Klein, A. (1976). Elementy stosunku prawnego prawa rzeczowego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 15. Kuniewicz, Z. (2013). Pojęcie obciążenia nieruchomości w polskim prawie cywilnym. W: M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka (red.), Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi (s. 179-187). Warszawa: LexisNexis.
 16. Machnikowski, P. (2007). W: T. Dybowski (red.), System prawa prywatnego. T. 3. Prawo rzeczowe. Warszawa: C.H. Beck.
 17. Matusik, G. (2013). Podmioty uprawnione do nieodpłatnego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie stosunków cywilnoprawnych w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami. Rejent, 2, 69-97.
 18. Niewiadomski, A. (2015). Komentarz do art. 14 ustawy o gospodarce nieruchomościami. LEX.
 19. Padrak, R. (2010). Zbywanie i oddawanie do korzystania nieruchomości samorządowych i skarbu państwa. Wrocław: Presscom.
 20. Radwański, Z. (2002). W: Z. Radwański (red.), System prawa prywatnego. T. 2. Prawo cywilne - część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.
 21. Rakoczy, B. (2014). Problematyka wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gminy na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Samorząd Terytorialny, 6, 27-33.
 22. Rudnicki, S., Rudnicki, G. (2008). Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Warszawa: LexisNexis.
 23. Sołtysiński, S. (1985). Czynności rozporządzające. Przyczynek do analizy podstawowych pojęć cywilistycznych. W: Rozprawy z prawa cywilnego. Księga Pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego (s. 301-330). Warszawa: PWN.
 24. Stelmachowski, A. (2003). W: T. Dybowski (red.), System prawa prywatnego. T. 3. Prawo rzeczowe. Warszawa: C.H. Beck.
 25. Tułodziecki, A. (2011). W: J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.
 26. Wąsiewicz, A. (1977). W: System prawa cywilnego. T. 2. Warszawa, Wrocław: Zakład Narodowy im Ossolińskich.
 27. Ziemian, B. (2003). Prawo rzeczowe. Kraków: Zakamycze.
 28. Ziemianin, B., Dadańska, K. (2012). Prawo rzeczowe. Warszawa: Wolters Kluwer.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.45/1-04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu