BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pink Małgorzata (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Polska jako kraj winiarski? Od tradycji do rodzących się możliwości
Poland as a Wine Country? From Traditions to Emerging Opportunities
Źródło
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2015, nr 2, s. 37-56, rys., tab., bibliogr. s. 55-56
Problems of Small Agricultural Holdings
Słowa kluczowe
Przemysł winiarski, Rynek wina
Wine industry, Wine market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polska nie była i nie jest postrzegana jako kraj winiarski, ale od kilku lat obserwuje się tu wyraźny wzrost zainteresowania hodowlą winorośli i produkcją wina. Patrząc z perspektywy historycznej, można jednak zauważyć, że próby zaistnienia polskiego winiarstwa nie są zjawiskiem nowym. Współcześnie odrodzeniu winiarstwa sprzyjają przede wszystkim zmiany warunków klimatycznych, ale również zjawiska o charakterze społecznym, takie jak zmiany preferencji konsumentów, wzrost ich zamożności, wzmocnienie wizerunku Polski na turystycznej mapie Europy, popularność lokalnej żywności i ruchów "slow food" i "slow life". Polskie winiarstwo szybko się rozwija, wykształca własną specyfikę, zarówno pod względem profilu winiarzy, jak i wykorzystywanych odmian winorośli i stylu wina. Mimo to działalność winiarska jest obciążona stosunkowo dużym ryzykiem, a otoczenie nadal pozostaje niesprzyjające. Wyniki analizy SWOT skłaniają do przyjęcia konserwatywnej strategii rozwoju branży. Celem opracowania była syntetyczna prezentacja stanu polskiego winiarstwa w kontekście zmieniających się uwarunkowań naturalnych i rynkowych oraz wstępna ocena jego potencjału. Jako materiał badawczy wykorzystano dane z portalu winogrodnicy.pl, informacje upubliczniane przez Agencję Rynku Rolnego oraz statystyki prowadzone przez polskie stowarzyszenia winiarskie i Wine Institute. Dane pierwotne dotyczące specyfiki małopolskich gospodarstw winiarskich pochodziły z kwestionariuszy wywiadu oraz z obserwacji prowadzonych w gospodarstwach. (abstrakt oryginalny)

Traditionally, Poland has not been perceived as a wine country, but over the last years, an interest in viticulture and wine production has distinctly increased. When looking at this from historical perspective, however, it becomes clear that the winemaking business is not a new phenomenon in Poland. At present, the revival of winemaking is favoured primarily by climatic change, but also by some social phenomena such as the changes in consumers preferences, increase in their wealth, reinforcement of the image of Poland on the tourist map of Europe, popularity of local food, and movements like "slow food" and "slow life". The Polish winemaking sector experiences rapid progress and develops its own specificity, both in terms of the winemakers' profile, the grape varieties processed, and the style of wine. Even so, this activity is laden with relatively high risk, and the environment remains rather unfavourable. The results of SWOT analysis suggest that the development strategy for the sector should be conservative. The study aimed to synthetically describe the state of the Polish winemaking sector in the context of changing natural and market conditions and give a preliminary assessment of its potential. The research material was the data from the website winogrodnicy.pl, the information provided by the Agricultural Market Agency, and the statistics kept by the Polish associations of vine and wine and the Wine Institute. The original data on the specificity of the Małopolska vineyards came from the interview questionnaires and the observations made in the vineyards. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bosak, W. (2013). Opłacalność produkcji wina oraz możliwości rozwoju komercyjnego winiarstwa w Polsce. Polski Instytut Wina i Winorośli. Pobrane z: www.winologia.pl/ekonomika.pdf
 2. Długosz, J. (1867). Dzieła wszystkie. T. 2. Przeł. K. Mecherzyński. Kraków: Drukarnia "Czasu".
 3. Dziedzic, T., Radkowska, B. (2014). Indeks koniunktury turystycznej. Wielowskaźnikowy indeks stanu i zmian w polskiej gospodarce turystycznej Vistula indeks koniunktury turystycznej (VIKT). Warszawa: Instytut Turystyki, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji. Pobrane z: https:// d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/67062/original/ Raport_VIKT_2014.pdf? 1421405176
 4. Gierszewska, G., Romanowska, M. (2009). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. Izajasz-Parchańska, M., Cioch, M., Tuszyński, T. (2014). Monitoring dojrzałości technologicznej winogron na terenie małopolskiej winnicy Srebrna Góra, w sezonie wegetacyjnym 2012. Acta Agrophysica, 21(3), 263-278.
 6. Johnson, H., Robinson, J. (2001). The world atlas of wine. London: Octopus.
 7. Kopeć, B. (2009). Uwarunkowania termiczne wegetacji winorośli na obszarze południowo-wschodniej Polski. Infrastruktura i Ekologia Obszarów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 4/2009, 251-262.
 8. Kuleba, M. (2013). Enographia Thalloris. Zielona Góra: Fundacja na rzecz Lubuskiego Dziedzictwa "Gloria Monte Verde".
 9. Michalik, M.B. (red.) (1996). Kronika Krakowa. Warszawa: Kronika.
 10. Myśliwiec, R. (2009). Uprawa winorośli. Kraków: Plantpress.
 11. Obłój, K. (2007). Strategia organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 12. Robinson, J. (2006). The Oxford companion to wine. Oxford: Oxford University Press.
 13. Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999. Dz. Urz. UE L 148 z 6.06.2008, s. 1-61.
 14. Rynek napojów alkoholowych w Polsce. (2014). Raport KPMG w Polsce, s. 34. Pobrane z: https:// www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/2014/Rynek- napojow-alkoholowych-w-Polsce-2014-czesc-I.pdf)
 15. Rzeszotarska-Pałka, M. (2012). Tradycja winnych sadów na terenie Pomorza Zachodniego. Czasopismo Techniczne. Architektura, 109(8-A), 145-152.
 16. Smart, R.E., Dry, P.R. (1980). A climatic classification for Australian viticultural regions. Australian Grapegrower and Winemaker, 196, 8- 12.
 17. Tonietto, J., Carbonneau, A. (2004). A multicriteria climatic classification system for grape-growing regions worldwide. Agricultural and Forest Meteorology, 124(1-2), 81-97.
 18. Wakuła, D. (2013) Logistyka wina. Pobrane z: http://finelog.com.pl/_upload/cases/1986108227.pdf
 19. Włodarczyk, W. (2008). Janowiec i winnice Środkowej Wisły. Notatnik Janowiecki, 15/2008, 31-53.
 20. Zemanek, A., Wasylikowa, K. (1996). Historia botaniki i archeobotanika w poszukiwaniu danych o użytkowaniu roślin w średniowiecznym Krakowie. Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki, 5(1), 123-138.
 21. Żmudzka, E. (2009). Współczesne zmiany klimatu Polski. Acta Agrophysica, 13(2), 555-568.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-0902
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2015.2.37
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu