BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Napiórkowska-Baryła Agnieszka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Witkowska-Dąbrowska Mirosława (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), de Jesus Ilisio Manuel (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 2007-2013 w kontekście zmian demograficznych
Housing Situation in Poland During 2007-2013 in the Context of Demographic Change
Źródło
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (3), s. 103-113, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Potrzeby mieszkaniowe, Mieszkania, Sytuacja demograficzna, Polityka mieszkaniowa, Zasoby mieszkaniowe
Housing needs, Dwellings, Demographic situation, Housing policy, Housing resources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mieszkanie jest traktowane jako dobro podstawowe, którego dostępność warunkuje prawidłowe funkcjonowanie i rozwój rodziny (gospodarstwa domowego). Kwestie związane z posiadaniem, dostępnością i jakością substancji mieszkaniowej są przedmiotem zainteresowania polityki mieszkaniowej. Na politykę mieszkaniową składają się więc wszelkie działania państwa, które mają wpływ na funkcjonowanie i wynik rynku mieszkaniowego, tj. na liczbę, cenę, stawki czynszu oraz jakość mieszkań. Stan zasobów mieszkaniowych w Polsce jest szacowany na 13 747 tys. mieszkań (GUS 2013). Aby ocenić zasobność kraju w mieszkania, posłużono się wskaźnikiem liczby mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców, który w Polsce wynosi 349 i jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. W rządowym dokumencie "Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku" opublikowanym w 2010 r. deficyt mieszkaniowy, definiowany jako różnica między liczbą gospodarstw domowych a liczbą mieszkań zamieszkałych, został oszacowany na 1,4-1,5 mln mieszkań. Szacunki te opierają się jednak na danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. oraz na prognozach statystycznych dotyczących liczby gospodarstw domowych. Jednocześnie w latach 2002-2013 oddano do użytku przeszło 1,6 mln mieszkań. Nie bez wpływu na wielkość deficytu mieszkaniowego pozostają czynniki demograficzne, w szczególności migracje zarobkowe. Celem artykułu była analiza sytuacji mieszkaniowej oraz skali potrzeb mieszkaniowych w zmieniającej się sytuacji demograficznej. Oceny dokonano na podstawie danych statystycznych (Narodowego Spisu Powszechnego) z 2011 r., z uwzględnieniem zmian demograficznych w latach 2002-2013. (abstrakt oryginalny)

Home is as an example of essential goods, and the accessibility of housing is a necessary condition for the proper functioning and development of a family (a household). Questions such as the ownership, availability and quality of housing resources are in the focus of housing policy. Housing policy consists of all actions pursued by the state that have impact on the operations and outcome of the housing market, i.e. number of apartments, prices, rents and quality of housing space. The housing resources in Poland are estimated to comprise 13 747 thousand apartments (Main Statistical Office 2013). For an assessment of the national housing resources, an index of the number of apartments per 1000 residents was used. In Poland, this index equals 349, and is therefore among the lowest in the European Union. The government document, published in 2010 under the title "Main problems, aims and directions of the programme of support to the residential construction industry until 2020", defines the deficit of housing resources as the difference between the number of households and the number of occupied apartments, which in Poland equals 1.4-1.5 million of apartments. These estimates are based on data from the National Census of 2002 and statistical predictions on the number of households. At the same time, over 1.6 new apartments were built between 2002 and 2013. The housing deficit is affected by the demographic factors, especially migration in search of employment. The aim of this paper has been to analyze the housing situation and the demand for housing in the light of the changing demographic situation in Poland. The evaluation was based on statistical data (the National Census) of 2011, including demographic changes in 2002-2013. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andrzejewski A., Polityka mieszkaniowa, PWE, Warszawa 1987, s. 28-31.
  2. Cesarski M., Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918-2010: dokonania i wpływ polskiej szkoły badań, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2013, s. 205-219.
  3. Frąckiewicz L. (red.), Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów, Śląsk, Katowice 2002, s. 91.
  4. Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku.
  5. Hut P., Współczesna kwestia mieszkaniowa w Polsce; geneza, uwarunkowania, perspektywy rozwiązań, [w:] Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnak i M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 294.
  6. Lis P., Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 16.
  7. Strzeszyński J., Polski rynek mieszkaniowy. Analiza porównawcza największych miast, Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, mrn.pl, 2011, s. 1-8.
  8. Śleszyński P., http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/37-sierpień 2012/ faktyczne -dane-rzeczywiste-czyli-o-nsp-2011.
  9. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_mdho06a&lang=en).
  10. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9918
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.45
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu