BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Paweł (Uniwersytet Szczeciński), Gdakowicz Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Międzywojewódzkie i wewnątrzwojewódzkie zróżnicowanie wyników oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020
Interregional and Intraregional Diversity of Community-Led Local Development Strategies' Evaluation Results for the 2014-2020 Programming Period
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 45 T. 1., s. 165-178, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Lokalna Grupa Działania (LGD), Rozwój lokalny, Strategia rozwoju regionalnego, Społeczności lokalne
Local Action Group, Local development, Regional development strategy, Local community
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki analiz ocen konkursowych 337 strategii rozwoju lokalnego (LSR), które uczestniczyły w konkursach o środki z EFRROW i EFMR w okresie programowania 2014-2020. Badanie miało na celu wykazanie, że punktacja uzyskana przez poszczególne LSR różni się znacznie między województwami. Dodatkowym celem artykułu było wskazanie przyczyn, dla których rozkład łącznych ocen przyznanych LSR w poszczególnych województwach i składających się na nie ocen cząstkowych wykazuje znaczne zróżnicowanie. Mimo tego, że strategie były oceniane za pomocą jednolitego algorytmu i według tych samych kryteriów w każdym z województw, potwierdzono wyraźne zróżnicowanie ocen między województwami oraz nierównomierne zróżnicowanie ocen w poszczególnych województwach. Jako główne źródło owego zróżnicowania - w świetle przedstawionych rozważań - uznać należy niewystarczającą współpracę między lokalnymi grupami działania w niektórych województwach.(abstrakt oryginalny)

The contemporary scientific debate demonstrates the validity of the reorientation of mainstream economics into the direction of heterodox economics, allowing to formulate a new axiological, doctrinal and methodological basis of the research the real estate market. The process of changing a traditional characteristic of the real estate market and the emergence of new characteristics, as a consequence of previously unobservable in Poland, rapid grow up of prices, in 2006-2007, and stable decreases in the form of oscillations, was the main issue of this paper. The paper presents the concept of the paradigm of the real estate market, in the spirit of methodological holism, promoting duality economy orthodox and heterodox economics.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bchner, M. (2008). Regional Governance and Rural Development in Germany: The Implementation of LEADER+. Sociologia Ruralis, 48 (4), 372-388.
 2. Budzich-Szukała, U. (2008). Forum aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), czyli po co wsi organizacje pozarządowe? W: M. Halamska (red.), Wiejskie organizacje pozarządowe (s. 163-180). Warszawa: IRWiR PAN.
 3. Chevalier, P., Maurel, M.C. (2010). Program LEADER w krajach Europy środkowej. Wieś i Rolnictwo, 4, 26-41.
 4. Dunn, O.J. (1964). Multiple Comparisons Using Rank Sums. Technometrics, 6, 241-252.
 5. Furmankiewicz, M. (2013). Pomiędzy wykluczeniem, niewiedzą a zaangażowaniem. Lokalne grupy działania w ocenie organizacji pozarządowych. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 44, 159-171.
 6. Furmankiewicz, M., Królikowska, K., (2010). Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994-2006. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 7. Kamiński, R. (2006). Konieczność stosowania metody LEADER w nowym funduszu wiejskim - szansa czy zagrożenie? W: J. Wilkin, M. Błąd, D. Klepacka (red.), Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa (s. 43-60). Warszawa: IRWiR PAN.
 8. ksow.pl/baza-lgd.html (czerwiec 2016).
 9. Kruskal, W.H., Wallis, A. (1952). Use of Ranks in One-criterion Variance Analysis. Journal of the American Statistical Association, 47, 583-621.
 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 11. Serafin, R., Kazior, B., Jarzębska, A. (2005). Grupy partnerskie: od idei do współdziałania. Praktyczny przewodnik. Kraków: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.
 12. Shucksmith, M. (2000). Endogenous Development, Social Capital and Social Inclusion: Perspectives from LEADER in the UK. Sociologia Ruralis, 40 (2), 208-218.
 13. Ustawa z 7.03.2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz.U. nr 64, poz. 427, z późn. zm.
 14. Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przy społeczność w Polsce (2014). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.45/1-13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu