BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kazimierczak Marek (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
Tytuł
Duchowy wymiar podróżowania, czyli o spirytualizmie w turystyce
The Spiritual Dimension of Traveling or the Spiritualism in Tourism
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2012, nr 27, s. 5-20, bibliogr. 35 poz.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna
Słowa kluczowe
Antropologia, Filozofia, Turystyka religijna, Podróże turystyczne
Anthropology, Philosophy, Religious tourism, Touristic travel
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zawarta w artykule refleksja nad turystyką duchową i podróżowaniem w ich kulturowych i symbolicznych odniesieniach, także jako praktyk umożliwiających doświadczanie autentyczności "bycia w drodze", odwołuje się do sensu indywidualnych i zbiorowych doświadczeń turystów i pielgrzymów. Odsłania egzystencjalny wymiar podróżowania, który wpisuje się w strategię ludzkiego życia. Usytuowanie turystycznej podróży w paradygmacie ponowoczesnej kultury jest powiązane w artykule z próbą uzasadnienia filozoficznego charakteru podróżowania. Celem artykułu jest teoretyczny namysł nad ponowoczesnymi formami podróżowania, ukrytego za niejednoznacznym pojęciem "turystyki duchowej". Struktura artykułu składa się z trzech części. W części pierwszej - O duchowości w świecie ponowoczesnym - podjęta zostaje próba zdefiniowania pojęcia duchowości wraz z przedstawieniem nadawanych mu współcześnie znaczeń. Druga część artykułu - Duchowość w turystyce - dotyczy określenia form, jakie przybierają w czasach ponowoczesnych "podróże duchowe", zwłaszcza zaś pielgrzymowanie, także w jego niekonfesjonalnych przejawach. Część trzecia - O zaletach duchowego podróżowania - podporządkowana jest wyjaśnieniu sensu i celu podejmowania duchowych podróży, a także ukazaniu wartości, jakie płyną z poznawania i odkrywania świeckich form pielgrzymowania. (abstrakt oryginalny)

The reflection about the spiritual tourism and traveling in their cultural and symbolic regards, also as the practices which enable experiencing of the authenticity of "being on the way", refers to the sense of individual and collective experiences of tourists and pilgrims. It uncovers an existential dimension of traveling which inscribes into the strategy of human life. Placing the touristic journey within the paradigm of postmodern culture is linked with an attempt of the substantiation of the philosophical character of traveling. The aim of the article is theoretical consideration of postmodern forms of traveling hidden under the ambiguous concept of the "spiritual tourism". The structure of the article consists of three parts. In the first part - About the spiritualism in the postmodern world - the author attempts to define the idea of spiritualism and describes its contemporary meanings. The second part - The spiritualism in tourism refers to determination of the forms which the "spiritual travels" take presently, especially the pilgrimage - also in its unconventional aspect. The third part - About the principles of spiritual traveling - concerns an explanation of the sense and purpose of spiritual travels, as well as revealing the values which arise from cognition and exploration of the secular forms of pilgrimage. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger P.L. (1999) Sehnsucht nach Sinn. Glauben In einer Zeit der Leichtglaubigkeit, Gutersloh.
 2. Bergson H. (1993) Dwa źródła moralności i religii, Wydawnictwo ZNAK, Kraków.
 3. Boorstin D. (1967) The Image, New York.
 4. Burszta W.J. (1998) Antropologia kultury, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 5. Culler J. (2009) Semiotyka turyzmu, "Panoptikum", nr 8(15), Warszawa.
 6. Eliade M. (1996) Sacrum i profanum. O istocie religijności, Warszawa.
 7. Grzegorczykowa R. (2006) Wykłady z polskiej składni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Grzymała-Moszczyńska H. (2004) Religia a kultura. Wybrane zagadnienia z kulturowej psychologii religii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 9. Guzowska B. (2011) Duchowość ponowoczesna. Idee, perspektywy, prognozy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 10. Haab B. (2000) Pilgerfahrt - Weg und Begegnung, "Archiv für Religionspsychologie", nr 23.
 11. Hadot P. (2003) Filozofia jako duchowe ćwiczenie, przekład P. Romański, Wydawnictwo Fundacja Aletheia, Warszawa.
 12. Höhn H.J. (2000) Spiritualität - ein Erlebnis "Meditation" nr 26, z. 4.
 13. Hervieu-Léger. D. (2004) Pilger und Konvertiten. Religion in Bewegung, Würzburg.
 14. Jackowski A. (2003) Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 15. Jarosz M. (2010) Pojęcie duchowości w psychologii [w:] Studia z Psychologii w KUL, tom 16, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 16. Jaspers K. (1998) Wprowadzenie do filozofii, przekład A. Wołkowicz, Wydawnictwo Siedmiogród, Wrocław.
 17. Jaspers K. (1998) Wprowadzenie do filozofii, przekład Anna Wołkowicz, Wydawnictwo Siedmiogród, Wrocław.
 18. Knoblauch H. (2009) Populäre Religion. Auf dem Weg in eine spirituelle Gesellschaft, Frankfurt am Main.
 19. Kosiewicz J. (2010) Rozważania o duchowości i spirytualizmie w turystyce, [w:] M. Kazimierczak, red., Współczesne podróże kulturowe, Wydawnictwo AWF, seria: Monografie nr 400, Poznań.
 20. Köb S. (2005) Reisephilosophie. Neue Ziele für Touristen oder Über die Selbstveränderung in alternativen Welten, Giessen.
 21. Koza-Granosz M. (2009) Analiza pojęcia sacrum w sytuacji współczesnej sekularyzacji, "Kultura i Historia", nr 16.
 22. MacCannell D. (2002) Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawa.
 23. Nowaczyk M. (1997) Antynomie nowej duchowości, "Przegląd Religioznawczy", nr 4.
 24. Owsianowska S. (2009) Świat zwiedzany jak muzeum. O rytuałach cywilizacyjnych i roli dzieł sztuki w doświadczeniu turystycznym [w:] P. Krasny, D. Ziarkowski, red., Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno- artystyczne, Wydawnictwo Proksenia, Kraków.
 25. Poensgen H. (2006) Neue Entwisklungen des spirituelle Tourismus - Beispiele, Trends, Orientierungen. Was ist Spiritueller Tourismus oder Spirituelles Reisen? [w:] Heilige Orte, Sakrale Raume, Pilgerwege. Moglichkeiten und Grenzen des Spirituellen Tourismus, "Tourismus-Studien", Sachsen-Anhalt.
 26. Prinke R. (2007) Mysterium tremendum: rytuał turystyki i duchowość New Age [w:] M. Kazimierczak, red., Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, Wydawnictwo AWF, seria: Monografie nr 379, Poznań.
 27. Skolimowski H. (1999) Wizje Nowego Millenium [w:] Wydawnictwo "EJB", Kraków.
 28. Szymańska B. (2001) Duchowość pogranicza [w:] Człowiek wobec świata na przełomie wieków /Nowe i dawne wzorce duchowości/, Wydawnictwo Collegium Columbinum, Kraków.
 29. Tischner J. (1998) Filozofia dramatu, Kraków.
 30. Van der Leeuw G. (1997) Fenomenologia religii, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 31. Urbain J.U. (1997) Auf der Suche nach dem Homo Viator, "Voyage" 1.
 32. Urry J. (2007) Spojrzenie turysty, przekład A. Szulżycka, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 33. Wilber K. (1997) Krótka historia wszystkiego, Wydawnictwo Jacek Santorski@ co Agencja Wydawnicza, Warszawa.
 34. Wilber K. (1995) Śmiertelni i nieśmiertelni, Wydawnictwo Jacek Santorski@ co Agencja Wydawnicza, Warszawa.
 35. Zagórska W. (1994) Uczestnictwo młodych dorosłych w rzeczywistości wykreowanej kulturowo, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu