BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dłużewska Anna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Tytuł
Muzułmanie jako uczestnicy ruchu turystycznego - wybrane determinanty turystyki religijnej i pozareligijnej
Muslim Countries Citizens as Tourism Participants - Chosen Determinants of Religious and Non-Religious Tourism
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2012, nr 27, s. 21-35, fot., ryc., tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna
Słowa kluczowe
Turystyka, Turystyka religijna, Ruch turystyczny, Atrakcyjność turystyczna, Migracja ludności, Islam
Tourism, Religious tourism, Tourist movement, Touristic attractiveness, Population migration, Islam
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł dotyczy aktywności turystycznej muzułmanów, podejmowanej zarówno z powodów religijnych, jak i pozareligijnych. Oprócz dostępnej literatury przedmiotu za materiał źródłowy posłużyły badania własne, prowadzone przez autorkę w latach 1998-2006, a dotyczące turystyki ekskluzywnej w Dubaju, Tunezji i Turcji, społeczno-kulturowych funkcji i dysfunkcji turystycznych w Tunezji, Turcji, Dubaju i Malezji oraz produktu turystycznego Penang w Malezji (2010). Informacje zostały uzupełnione materiałami pochodzącymi z czasopism turystycznych kierowanych do turystów muzułmańskich (zwłaszcza "Islamic Tourism"). W zakresie turystyki religijnej - ze względu na specyfikę motywacji turystycznych - nie można mówić o zmianach kierunków migracji. Miejsca święte pozostają miejscami świętymi bez względu na globalizację czy panującą modę. Zmianie ulega jednak forma organizacji pielgrzymek. Coraz częściej wierni podejmują migracje o charakterze religijnym, korzystając z pośrednictwa wyspecjalizowanych biur podróży. Rynek turystyczny zareagował na tę potrzebę w sposób natychmiastowy. Czasopisma ukazujące się w krajach muzułmańskich pełne są reklam biur podróży, świadczących kompleksowe usługi w zakresie organizacji pielgrzymek. Za najważniejsze pozareligijne determinanty migracji turystycznych muzułmanów uznać należy: spuściznę postkolonialną, specyfikę narodową, gościnność i liberalizm odwiedzanego miejsca oraz modę. Przykładem destynacji "idealnych", czyli spełniających wszystkie wymienione wyżej wymogi może być Dubaj, Tunezja i Malezja. Zmiany dotyczące turystyki pozareligijnej są bardziej znaczące. Dotyczą one zarówno kierunków migracji turystycznych, jak i komponentów produktu turystycznego. Turyści muzułmańscy coraz częściej decydują się na podjęcie migracji turystycznej do innych krajów muzułmańskich kosztem krajów zachodniego kręgu kulturowego. W odpowiedzi na odmienne potrzeby nowej grupy turystów, w krajach przyjmujących (np. Penang, Malezja) stopniowo zmienia się charakter produktu turystycznego. (abstrakt oryginalny)

The article above concerns the tourism activity undertaken by Muslim countries citizens for religious and non-religious reasons. Except of available literature, the article is based on field research about exclusive tourism, socio-cultural tourism dysfunctions in Tunisia, Turkey, Dubai and Malaysia (1998-2006) and about tourism product in Penang, Malaysia (2010). The information is completed by the data from tourism magazines directed to Muslim readers, such as Islamic Tourism. In a frame of religious tourism, we cannot talk about evident change of tourist destinations. The holy place will remain holly place with no regard to the fashion or globalization processes. The transformation concerns however the form of travel, that more and more often is organized by tour operators. The tourism market reacted to this need very rapidly. The magazines published in Muslims countries are full of advertising of Hajj full services. In between the non-religious factors that impact on tourism activity of Muslims, we can indicate: post colonial traditions, national customs, hospitality and liberalism in the receiving place, and last, not least - the fashion. An example of a "perfect destination" can be given by Dubai, Tunisia and Malaysia. The transformations in a frame of non-religious tourism are more significant. It concerns both: the change of a destination itself and the components of tourism product. The Muslim tourists decide more and more often to spend their holiday in other Muslim countries, instead of the western ones. On the response of different needs of that particular group, the components of tourism product are strongly modified, becoming less attractive for the westerns (eg. Penang, Malaysia). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdelrahman M., Gomaa O. (2007) Studying the Impact of Cross-cultural Interaction on Multinational Tourism Companies in Egypt [w:] T. Ratz, C. Sardi, red., Intercultural Aspects of Tourism Development, Kodolanyi Janos University College.
 2. Aitchison C. (2007) Geographies of Muslim Identities. Diaspora, Gender and Belonging, Ashgate Pub. CO, Bullingtton.
 3. Bhardwaj S.M., Rinchede G., red. (1998) Pilgrimage in World's Religions, Geographia Religionum, Bd. 4, D. Reimer Verlag, Berlin.
 4. Danecki J.(1997-1998): Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1-2, Dialog, Warszawa.
 5. Dłużewska A. (2009) Społeczno-kulturowe dysfunkcje turystyczne w krajach islamu, WUW. Warszawa.
 6. Dłużewska A. (2008) Preferences and motivations of tourist from Muslim countries and promotion of the image of Malaysia, "International Journal of Tourism and Travel", 1(2), s.1-9.
 7. El Kahal S. (1994) Introduction to International Business, McGraw-Hill, New York.
 8. Hammam A., Halim H. (2007) Cultural Differences in the Hospitality Labour Market in Egypt [w:] T. Ratz, C. Sardi, red., Intercultural Aspects of Tourism Development, Kodolanyi Janos University College.
 9. Henderson J.C. (2003) Managing Tourism and Islam In Peninsular Malaysia, "Tourism Management", 24(4), s. 447-456.
 10. Jackowski A.(2003) Święta przestrzeń świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 11. Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E. (1999) Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe [w:] Wielka encyklopedia geografii świata, t. 15, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 12. Kessler C.S. (1992) Pilgrim's progress: The travelers of Islam, "Annals of Tourism Research", vol. 19, nr 1, s. 147-153.
 13. Kinnaird V., Hall D. (1994): Tourism: A gender analysis, Wiley, Chichester.
 14. Lotief H., Salem G. (2007) Modelling the Tourism and Shopping Festival in Egypt - an Analysis and Benchmarkong Study [w:] T. Ratz, C. Sardi, red., Intercultural Aspects of Tourism Development, Kodolanyi Janos University College.
 15. Ostrowski M. (1996) Duszparterstwo wobec problemu wolnego czasu człowieka. Aspekt moralno-pastoralny ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień turystyki, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków.
 16. Salem G., Jones E., Morgan N. (2003) Modeling Cultural Special Events Management, "Journal of Applied Economics and Management", vol. 1, nr 1, s. 81-96.
 17. Swain M.B. (1995) Gender in tourism, "Annals of Tourism Research", vol. 22, nr 2, s. 247-266.
 18. Tosun C. (2001) Challenges of sustainable tourism development process in the developing world: the case of Turkey, Tourism Management, vol. 22, nr 3, s. 285-299.
 19. Tosun C. (2005) Stages in emergence of participatory tourism development process in developing countries, "Geoforum", vol. 36, nr 3, s. 333-352.
 20. Vukonic B. (1996) Tourism and Religion, Pergamon Press, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu