BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cymerman Joanna, Firlej Agata
Tytuł
Mapa wartości gruntów - studium przypadku rynku nieruchomości w Stargardzie
Map of Land Values - Case Study the Real Estate Market in Stargard
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 45 T. 1., s. 191-202, rys., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Nieruchomości gruntowe, Wartość nieruchomości
Real estate market, Ground real estate, Real estate’s value
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Stargard
Stargard
Abstrakt
Publikację poświęcono problematyce map wartości gruntów. Opracowania te jako powszechne i ogólnodostępne źródła informacji o wartości nieruchomości przyniosłyby szereg korzyści potencjalnym użytkownikom (podmiotom publicznym, deweloperom, inwestorom,kredytodawcom), przyczyniając się do zwiększenia przejrzystości rynku nieruchomości. W artykule przybliżono zasady i metody opracowywania map wartości gruntów. W części aplikacyjnej opracowania przedstawiono wyniki przeprowadzonych prac badawczych, które miały na celu sporządzenie mapy wartości gruntów dla wybranej miejscowości. Do analiz wybrano liczący 68,9 tys. mieszkańców Stargard zlokalizowany w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Dane pozyskano z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie. Do osiągnięcia założonego celu wykorzystano wybrane narzędzia statystyki matematycznej.(abstrakt oryginalny)

TThe publication is dedicated to the issues of land value maps. These studies, as universal and general information sources available on the value of real estate, have brought a number of benefits to potential users (public bodies, developers, investors, lenders), thus contributing to increase the transparency of the property market. The work brought closer to the principles and methods of mapping the value of land. In the application development we present the results of research aimed at mapping of land values for the selected village. For analysis in the part of the application development of selected population of 68.9 thous. residents of the city of Stargard located in the western part of the West. The data obtained from the Register of Real Estate Prices and Values (RCiWN) conducted by the County Documentation Centre of Geodesy and Cartography in Stargard. To achieve the objective used some of the tools of mathematical statistics.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barembruch, A. (2014). Trend i jego graficzna prezentacja w procesie szacowania wartości nieruchomości w podejściu porównawczym. Zarządzanie i Finanse, 12 (1), 5-18.
 2. Bitner, A. (2007). Konstrukcja modelu regresji wielorakiej przy wycenie nieruchomości. Acta Scientiarum Polonorum, 6 (4), 59-66.
 3. Bryx, M. (2006). Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Warszawa: Poltext.
 4. Budzyński, T. (2012). Propozycje zastosowań mapy średnich cen transakcyjnych gruntów w gospodarce nieruchomościami. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20 (1), 135-144.
 5. Całka, B., Bielecka, E. (2014). Mapy średnich cen transakcyjnych mieszkań: studium przypadku pierwotnego rynku nieruchomości w Siedlcach. Roczniki Geomatyki, 12 (4), 379-387.
 6. Cellmer, R. (2013). Mapa wartości gruntów - charakterystyka rozwiązań w wybranych krajach. Wycena, 4 (105), 10-19.
 7. Cellmer, R. (2014). Modelowanie przestrzenne w procesie opracowywania map wartości gruntów. Olsztyn: Wyd. UW-M.
 8. Cellmer, R., Bełej, M., Źróbek, S. (2014). Urban Land Value Maps - a Methodological Approach. Geodetskivestnik, 58, 535-551.
 9. Firlej, A. (2016). Mapa wartości gruntów jako narzędzie wspomagające gospodarowanie nieruchomościami, praca inżynierska napisana pod kierunkiem dr J. Cymerman, Politechnika Koszalińska.
 10. Gall, J., Future of Value Maps in European Context, XXIII FIG Congres Munich, Niemcy 8-13.08.2006 r. Pobrane z: https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2006/papers/ts17/ts17_02_gall_0767.pdf (5.02.2016).
 11. Hopfer, A. (red.). (1997). Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 1. Warszawa: Twigger.
 12. International Valuation Standards 2017, Pre-publication Draft, International Valuation Standards Council, London. Pobrane z: https://www.ivsc.org/standards/international- -valuation-standards/consultation/IVS-review#tab-documents (22.12.2016).
 13. Kokesz, Z. (2010). Sporządzanie map izoliniowych procedury krigingu zwyczajnego - korzyści i ograniczenia. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 79, 363-382.
 14. Kucharska-Stasiak, E. (2016). Ekonomiczny wymiar nieruchomości. Warszawa: PWN.
 15. Land Values, Land Value Maps, and Economic Condition Factors. Certification Renewal Program 30.09.2011. Pobrane z: https://www.michigan.gov/documents/treasury/LandValues_ 27172 4_ 7.pdf (22.12.2016).
 16. Prus, B. (2010). Mapy wartości gruntów jako czynnik wspomagający gospodarowanie terenami w gminie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 12, 169-177.
 17. Rozporządzenia Rady Ministrów z 3.10.2011 w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych. Dz.U. nr 222, poz. 1328.
 18. The Dictionary of Real EstateApprasial (2015). Chicago: Appraisal Institute.
 19. The Student Handbook to The Appraisal of Real Estate (2014). Chicago: Appraisal Institute.
 20. Wolanin, M. (2014). Opłaty, ceny i wartość w gospodarce nieruchomościami. Warszawa: C.H. Beck.
 21. Źróbek, S., Cellmer, R., Kuryj, J., Janowski, A., Mapy przeciętnych wartości gruntów - narzędzie pomocnicze w powszechnej taksacji nieruchomości. Pobrane z: http://www.i- -net.pl/publikacje/cellmer-janowski-kuryj-zrobek-2004.pdf (24.06.2016).
 22. Źróbek, S., Cellmer, R., Kuryj, J., Metodyka sporządzania map wartości gruntów na potrzeby wyceny i gospodarowania nieruchomościami. Pobrane z: https://www.academia. edu/12157713/METODYKA_SPORZ% C4%84DZANIA_MAP_WARTO%C5%9ACI_ GRUNT%C3%93W_NA_POTRZEBY_WYCENY_I_GOSPODARO ANIA_ NIERUCHOMO%C5%9ACIAMI (10.12.2015).
 23. Źróbek, S., Gajderowicz, I., Cellmer, R., Kuryj, J. (2004). Opracowanie metod sporządzanie map wartości gruntu w technologii geoinformacyjnej na potrzeby gospodarki nieruchomościami. Przegląd Geodezyjny, 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.45/1-14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu