BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałka Aleksandra
Tytuł
Wpływ rozwoju osiedli podmiejskich na historyczną zabudowę wsi Jamno w Koszalinie
The impact of the development of suburban housing estates on the historical housing of the village of Jamno in Koszalin
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2016, nr 4, 193-201, fot. ,rys. ,tab. , bibliogr.22 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Wieś
City, Village
Uwagi
summ. streszcz.
Kraj/Region
Koszalin
Abstrakt
Niniejsza praca dotyczy terenu byłej wsi Jamno, którą w 2010 r. przyłączono do Koszalina. Głównym celem artykułu jest zbadanie wpływu poszerzenia granic administracyjnych Koszalina na historyczną zabudowę byłej wsi Jamno. Problematyka ta została zaprezentowana w oparciu o opracowania kartograficzne, dane liczbowe oraz przegląd publikacji naukowo- -badawczych dotyczących dawnych osad i kwestii włączenia terenów wiejskich do miast. Interpretację dostępnych materiałów przedstawiono w formie Schwarzplanu oraz desk research. Porównując obecną sytuację os. Jamno-Łabusz w Koszalinie z innymi przykładowymi osiedlami wiejskimi włączonymi do miast, przedstawiono argumenty "za" oraz "przeciw" włączaniu obszarów wiejskich do struktur miejskich. Ponadto zaproponowano działania, których wdrożenie mogłoby się przyczynić do ocalenia historycznego układu osadniczego Jamna(abstrakt oryginalny)

This paper focuses on the area of the former village of Jamno, connected to Koszalin in 2010. The main objective of this article is to assess the impact of extending the administrative borders of Koszalin to include the historical housing of the former village of Jamno. This issue is presented using cartographic documentation, figures and a review of research literature on ancient settlements and the issue of absorbing rural areas into cities. Furthermore, the interpretation of available materials is presented in the form of a figure-ground diagram (Schwarzplan) and desk research. The situation in the existing housing estate of Jamno-Łabusz in Koszalin is compared to other examples of rural settlements absorbed into cities. Arguments for and against absorbing rural areas into urban structures are also presented. In addition, actions the implementation of which would contribute to the preservation of the historic settlement system of Jamno are also suggested.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buczek E., 1965, Wieś Jamno. Szkic historyczno-kulturowy, Rocznik Koszaliński, 1, 146
 2. Chabot G., 1948, Les villes, Collection Armand Colin, Paryż.
 3. Czarnecki A., 2010, Procesy urbanizacji na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] M. Drygas, M. Stanny (red.), Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Problemy i perspektywy rozwoju, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa
 4. Frysztacki K., 1997, Miasta metropolitarne i ich przedmieścia. Z problematyki socjologii miasta oraz badań nad rzeczywistością krakowską, UNIVERSITAS, Kraków
 5. Kamieniecki K., 2002, Rozprzestrzenianie się miast - współczesny problem, niezależnie od stopnia kontroli zjawiska, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa
 6. Kiełczewska-Zaleska M., 1969, Geografia osadnictwa. Zarys problematyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 7. Kozłowski S. (red.), 2006, Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok - Lublin - Warszawa
 8. Mapa topograficzna miejscowości Lossow. Dostępne na: [20.08.2016]
 9. Mapa zasadnicza centralnej części os. Jamno-Łabusz, 2016, Zasoby baz BDOT500 (Baza Danych Obiektów Topograficznych), EGIB (Ewidencji Gruntów i Budynków), GESUT (Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojeń Terenu), materiały wewnętrzne
 10. Matlovič R., Ira V., Sýkora L., Szczyrba Z., 2001, Procesy transformacyjne struktury przestrzennej miast postkomunistycznych (na przykładzie Pragi, Bratysławy, Ołomuńca oraz Preszowa) [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne: organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIV Konserwatorium Wiedzy o Mieście (cz. 2), Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytet Łódzki, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź
 11. Muszyński A., 1978, Rys historyczny wsi Jamno, [w:] E. Buczak, T. Gasztold, R. Lachowicz (red.), Z problemów ratowania kultury jamneńskiej (Seria Wydawnictw Monograficznych, nr 4), Koszalin
 12. Parysek J.J., 2005, Miasta polskie na przełomie XX i XXI w. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
 13. Parysek J.J., 2007, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 14. Plebiscyt "Makabryła" - zdjęcia największych kitów w polskiej architekturze, 2 0 1 6 . D o s t ę p n e n a : < h t t p : / / w w w. b r y l a . p l / bryla/56,85300,20921928,polisz-arkitekczer-najwieksze-kity- -polskiej-architektury-cz.html> [18 .11.2016].
 15. Pliszka E., 2001, Wyspa kulturowa. Wieś Jamno pod Koszalinem. Katalog wystawy kultury jamneńskiej, Muzeum w Koszalinie, Koszalin
 16. Raporty Rady os. Jamno-Łabusz za lata 2010-2016, Baza Ewidencji Ludności, Urząd Miasta w Koszalinie, materiały wewnętrzne
 17. Skany map topograficznych dot. miejscowości Wawrów. Dostępne na: [20.08.2016].
 18. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok z 2005 r. (uchwała NR XXVIII/180/2005 z dnia 17 marca 2005 r.). Dostępne na: [8.01.2017].
 19. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalin z 2014 r. (uchwała NR XLVII/673/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 4 września 2014 r.). Dostępne na: http://www.bip. koszalin.pl/?a=19613 [2.09.2016].
 20. Szarzyński P., 2012, Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko?, Polityka Spółdzielnia Pracy, Warszawa.
 21. Szymańska D., 2009, Geografia osadnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 2003, nr 80, poz. 717. Dostępne na: http:// i sap. s ejm.gov.pl /De ta i l sSer v let?id=WDU20030800717 [21.02.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu