BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przytuła Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Samoinicjowana ekspatriacja (SIE) jako wyzwanie dla międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi (MZZL) i kierunki przyszłych badań
Self-initiated Expatriation (SIE) as a Challenge for IHRM and Future Research Directions
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 3, cz. 1, s. 73-88, rys., tab., bibliogr. 69 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Studia z zarządzania międzykulturowego
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rozwój kariery zawodowej, Mobilność siły roboczej
Human Resources Management (HRM), Career development, Labour force mobility
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mobilność międzynarodowa to element nowej rzeczywistości, w której pracownik ma coraz większy wpływ na to, gdzie i jak pracuje, a przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują kandydatów poza granicami kraju, w którym działają (tzw. globalizacja kapitału ludzkiego [Khadira 2001]. Coraz więcej międzynarodowych profesjonalistów realizuje swoje kariery za granicą z własnej inicjatywy, bez przynależności i wsparcia organizacji/korporacji w formie samoinicjowanej ekspatriacji (SIE). Ekspatriacja jest z jednej strony doświadczeniem wzbogacającym rozwój zawodowy jednostki, a z drugiej strony rezultatem rywalizacji pomiędzy korporacjami, by przyciągnąć i zatrudnić "szczupłe" zasoby wysoko wykwalifikowanych pracowników, zdolnych zapewnić sukces na międzynarodowym rynku [Farndale i in. 2010, ss. 161-168].
W tym kontekście pojawia się choćby pytanie o charakterystykę samoinicjowanej ekspatriacji jako nowego nurtu w ramach ekspatriacji i jej implikacji dla międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. Dlatego zasadniczym celem artykułu jest dokonanie ustaleń teoretycznych dotyczących istoty i znaczenia SIE dla współczesnych korporacji, odmienności w zarządzaniu samoinicjowanymi ekspatami, by na tym tle zaproponować kierunki dalszych badań. (fragment tekstu)

International mobility is a part of new reality, in which the employee has an increasing impact on where and when he works. Enterprises will increasingly broaden the scope of the search for candidates outside the area of the country in which they operate. The essential aim of this article is to make theoretical understanding on the essence and importance of self-initiated expatriation (SIE), the differences in the management of these employees, and against this background to suggest directions for further research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler N. Gundersen A. (ed.) (2007), International Dimensions of Organizational Behavior (5th ed.), South Western International Edition, Mason: Ohio.
 2. AlAriss A., Crowley-Henry M. (2013), Self-initiated expatriation and migration in the management literature, "Career Development International", 18(1).
 3. Altman Y., Baruch Y. (2012), Global self-initiated corporate expatriate careers:a new era in international assignments?, "Personnel Review", 41(2).
 4. Andresen M., Biemann T. (2013), A taxonomy of internationally mobile managers, "International Journal of Human Resource Management", 24(3).
 5. Arasaratnam L.A. (2013), A review of articles on multiculturalism in 35 years of IJIR, "International Journal of Intercultural Relations", 37(6).
 6. Arthur M.B., Inkson K., Pringle J.K. (1999), The New Careers:individual action and economic change, Sage Publications, London.
 7. Banai M., Harry W. (2004), Boundaryless global careers.The international itinerants, "International Studies of Management and Organization", 34(3).
 8. Berry D.P., Bell M.P. (2012), Expatriates: Gender, race and class distinctions in international management, "Gender, Work and Organization", 19(1).
 9. Black J.S. Mendenhall M., Oddou G. (1991), Towards a comprehensive model of international adjustment: an integration of multiple theoretical perspectives, "Academy of Management Review", 16.
 10. Bonache J., Brewster C., Suutari V., De Saa P. (2010), Expatriation:Traditional Criticisms and International Careers:Introducing the Special Issue, "Thunderbird International Business Review", 52(4).
 11. Bozionelos N. (2009), Expatriation outside the boundaries of the multinational corporation: a study with expatriate nurses in Saudi Arabia, "Human Resource Management", 48(1).
 12. Brewster C. (1991), The Management of Expatriates, Kogan Page, London.
 13. Brookfield Global Relocation Trends (2015), Global Mobility Trends Survey, New York.
 14. Carr S.C., Rugimbana R.O., Walkom E., Bolitho F.H. (2001), Selecting expatriates in developing areas: "country-of-origin" effects in Tanzania?, "International Journal of Intercultural Relations", 25(4).
 15. Cerdin J.L. (2013), Motivation of self-initiated expatriates [in:] M. Andresen, A. AlAriss, Walther (eds.), Self-initiated expatriation.Individual, organizational and national perspectives, Routledge, New York.
 16. Cerdin J.-L., Selmer J. (2014), Who is a self-initiated expatriate? Towards conceptual clarity of a common notion, "The International Journal of Human Resource Management", 25(9).
 17. Chmielecki M. (2016), Doświadczenie miedzynarodowe i kompetencje a współpraca zawodowa z obcokrajowcami [w:] Ł. Rozkwitalska, M., Sułkowski (red.), Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 18. Coates K., Carr S.C. (2005), Skilled immigrants and selection bias: A theory-based field study from New Zealand, "International Journal of Intercultural Relations", 29(5).
 19. Dabic M., Gonzalez-Loureiro M., Harvey M. (2013), Evolving reserach on expatriates (1970-2012), "International Journal of Human Resource Management", 26(3).
 20. Doherty N., Dickmann M., Mills T. (2011), Exploring the motives of company-backed and selfinitiated expatriates, "The International Journal of Human Resource Management", 22(3).
 21. Doherty N., Dickmannn M., Mills T. (2007), Are you a hero or a heroine:an exploration of the expatriation journey.Report for Expatica, Cranfield.
 22. Doherty N. (2013), Understanding the self-initiated expatriate: A review and directions for future research, "International Journal of Management Reviews", 15(4).
 23. Doherty N., Richardson J., Thorn, K. (2013), Self-initiated expatriation and self-initiated expatriates: Clarification of the research stream, "Career Development International", 18(1).
 24. Farndale E., Scullion H., Sparrow P. (2010), The role of the corporate HR function in global talent mangement, "Journal of World Business", 45(2).
 25. Felker J. (2011), Professional development through self-directed expatriation:intentions and outcomes for young, educated Eastern Europeans, "International Journal of Training and Development", 15(1).
 26. Fitzgerald C., Howe-Walsh L. (2008), Self-initiated expatriates:an interpretative phenomenological analysis of professional female expatriates, "International Journal of Business Mangement", 3(10).
 27. Fu C.K., Shaffer M., Harrison D.A. (2005), Proactive socialization, adjustment and turnover:a study of self-initiated foreign employyes.
 28. Gonzalez R. (1967), Expatriates (Michigan State University Business Topics), Vol. 15, Michigan.
 29. Green N. (2009), Expatriation, expatriates and expats. The American transformation of a concept, "American Historican Review", April.
 30. Howe-Walsh L.,Schyns B. (2010), Self-initiated expatriation : implications for HRM, "International Journal of Human Resource Management", 21(2).
 31. Hudson S., Inkson K. (2006), Volunteer overseas development workers:The heroes' adventure and personal transformation, "Career Development International", 11(4).
 32. Hugo G. Rudd D.,Harris K. (2003), Australia's Diaspora. Melbourne: CEDA.
 33. Inkson K., Myers, B. (2003), The big OE: Self-directed travel and career development, "Career Development International", 8.
 34. Inkson K., Arthur M.B., Pringle J., Barry S. (1997), Expatriate Assignment versus Overseas Experience: International Human Resource Development, "Journal of World Business", 32.
 35. Isakovic A.A., Whitman M. (2013), Self-initoiated expatriate adjustment in the United Arab Emirates: a study of academics, "Journal of Global Mobility", 1(2).
 36. Jokinen T., Brewster C., Suutari V. (2008), Career capital during international work experiences:contrasting self-initiated expatriate experiences and assigned expatriation, "The International Journal of Human Resource Management", 19(6).
 37. KhadiraS. (2001), Staffing Paradigms of globalization:the twenty-first century transition towards generics in skilled migration from India, "International Migration", 5.
 38. Kraimer M., Shaffer M., Bolino M. (2009), The influence of expatriate and repatriate experiences on career advencement and repatriate retention, "Human Resource Management", 48(1).
 39. Lazarova M., Cerdin J.L. (2007), Revisiting repatriation concerns:organizational support vs. career and contextual influences, "Journal of International Business Studies", 38(3).
 40. Lee C. H. (2005), A study of underemployment among self-initiated expatriates, "Journal of World Business", 40.
 41. Leung K., Wang J. (2015), Social processes and team creativity in multicultural teams:a socio-technical framework, "Journal of Organizational Behavior", 36.
 42. Magier-Łakomy E., Rozkwitalska M. (2013), Country-of-origin effect on manager's competence evaluations, "Journal of Intercultural Management", 5(4).
 43. Makin P., Cooper G. (2000), Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, PWN, Warszawa.
 44. McKenna S., Richardson J. (2007), The increasing complexity of the internationally mobile professional: issues for research and practice, "Cross Cultural Management: An International Journal", 14(4).
 45. McNulty I., DeCieri H. (2015), Linking global mobility and global talent management:the role of ROI, "Employee Relations", 38(1).
 46. Miś A. (2016), Kariery ponad granicami [w:] A. Pocztowski (red.), Zarzadzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 47. Myers B., Pringle J.K. (2005), Self-initiated foreign experience as accelerated development:influences of gender, "Journal of World Business", 40.
 48. Nolan E.M., Morley M. (2014), A test of the relationship between person-environment fit and cross- cultural adjustment among self-initiated expatriates, "International Journal of Human Resource Management", 25(11).
 49. Pocztowski A. (red.). (2012), Zarządzanie misjami zagranicznymi, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa.
 50. Pocztowski A. (red.). (2015), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa.
 51. Przytuła S. (2014), Zarządzanie kadrą ekspatriantów w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 52. Przytuła S. (2015), Migrants, Assigned Expatriates (AE) and Self-initiated Expatriates (SIE) - Dfferentiation of Terms and Literature-Based Research Review, "Journal of Intercultural Management", 7(2).
 53. Przytuła S. (2016a), Ekspatriant w wielokulturowym środowisku pracy [w:] M. Rozkwitalska, Ł.Sułkowski (red.), Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa.
 54. Przytuła S. (2016b), Uczenie się i samorozwój w wielokulturowym środowisku prac [w:] M. Rozkwitalska, Ł.Sułkowski (red.), Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 55. Richardson J., McKenna S. (2006), Exploring relationship with home and host countries:a study of self-directed expatriates, "Cross Cultural Management", 13(1).
 56. Richardson J., McKenna S. (2003), International Experience and Academic Careers. What Do Academics Have to Say?, "Personnel Review", 32(6).
 57. Rousseau D., House R. (1994), Meso organizational behavior:avoiding three fundamental biases, "Journal of Organizational Behavior", 1.
 58. Rozkwitalska M., Sułkowski Ł. (red.). (2016), Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 59. Schroeder J. (2010), Międzynarodowe zarzadzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 60. Scullion H., Collings D. (2006), Global staffing, Routledge, New York, London.
 61. Selmer J. (ed.) (1995), Expatriate Management.New Ideas for International Business, Quorum Books, Westport, Connecticut.
 62. Stor M. (2011a), Międzykulturowe uwarunkowania pomiaru efektywności i skuteczności ZZL w korporacjach międzynarodowych [w:] B. Urbaniak (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 63. Stor M. (2011b), Strategiczne międzynarodowe zarzadzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 64. Stor M. (2013), Kwalifikacje i kompetencje członków międzynarodowych zespołów projektowych w obszarze ZZL, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", 14(11/1).
 65. SuutariV., Brewster C. (2000), Making their own way:international experience through self-initiated foreign assignments, "Journal of World Business", 35(4).
 66. Tharenou P. (2003), The initial development of receptivity to working abroad: Self-initiated international work opportunities in young graduate employees, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", 76.
 67. Tharenou P., Caulfield N. (2010), Will i stay or will i go? Explaining repatriation by self-initiated expatriates, "Academy of Management Journal", 53(5).
 68. Thorn K. (2009), The relative importance of motives for international self-initiated mobility, "Career Development International", 14(5).
 69. Tung R. (2016), New perspectives on human resource management in a global context, "Journal of World Business", 51.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu