BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sitko-Lutek Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Skurzyńska-Sikora Urszula (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Modele biznesu organizacji nowego paradygmatu
Business Models of New Paradigm Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 463-472, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Nowa Gospodarka, Przedsiębiorstwo wirtualne, Organizacje sieciowe
New Economy, Virtual enterprise, Network organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesny świat, przechodząc od gospodarki industrialnej do opartej na wiedzy, podlega permanentnym zmianom, które wpływają na wszystkie sfery funkcjonowania przedsiębiorstw. Efekty tych zmian widoczne są zarówno w sposobach działania organizacji, ich konkurowania na rynku, jak i w sposobie ich wewnętrznego zorganizowania oraz nawiązywania współpracy z interesariuszami. W niniejszym artykule przedstawiono wyzwania dla współczesnych organizacji w obliczu zmieniającego się paradygmatu zarządzania oraz ich implikacje dla modelu prowadzonego biznesu. Zaprezentowano koncepcję organizacji wirtualnej oraz sieciowej. (abstrakt oryginalny)

The modern world, moving from the industrial economy to a knowledge-based, is subject to permanent changes that influence all areas of functioning of enterprises. The results of these changes are visible both in the mode of operation of the organization, they compete in the market, and the way their internal organization of and cooperation with stakeholders. This paper presents challenges for contemporary organizations in the face of a changing paradigm of management and their implications for the business model. They presented the concept of virtual and network organization. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A., Tucci Ch.L.: Biznes internetowy. Strategie i modele. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 2. Barczak B., Bartusik K., Kozina A.: Modele strukturalne organizacji uczącej się, [w:] Stabryła A. (red.): Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 3. Cieślińska K.: Koncepcja paradygmatów TS Kuhna a nauka o przedsiębiorstwie. Zeszyty Studiów Doktoranckich, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2006.
 4. Drucker P.F.: Zarządzanie XXI wieku - wyzwania. New Media S.r.I. Aliberti Editore, Rzym 2010.
 5. Falencikowski T.M.: Model biznesu sieci przedsiębiorstw - założenia podstawowe. "Problemy Zarządzania", Vol. 13, Nr 1(50), t. 1, 2015.
 6. Glass-Brudziński B., Kosno M.: Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? PARP, Gdańsk 2012.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Przedsiębiorczość przyszłości. Zmiany paradygmatów zarządzania. "Master of Business Administration", Nr 1(116), 2011.
 8. Hamel G.: Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości? Red Horse, Lublin 2008.
 9. Jamali D.: Changing management paradigms: implications for educational institutions. "Journal of Management Development", No. 2(24), 2005.
 10. Kołodko G.W.: "Nowa gospodarka", stare problemy, [w:] Kołodko G.W., Piątkowski M. (red.): "Nowa gospodarka" i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach postsocjalistycznych. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 11. Kozielski R.: Biznes nowych możliwości. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 12. Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. PWN, Warszawa 2004.
 13. Krzyżanowski L.J.: O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy. PWN, Warszawa 1999.
 14. Lisiński M.: Współczesne problemy rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu. "Zarządzanie i Finanse", Nr 1(4), 2013.
 15. Łobos K.: Organizacje sieciowe, [w:] Krupski R. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. PWE, Warszawa 2005.
 16. Łupicka A.: Paradygmaty w naukach o zarządzaniu. Potrzeb uściślenia versus bogactwo ujęć paradygmatycznych jako wartość. "Studia Oeconomica Posnaniensia", Nr 1, Vol. 4, 2016.
 17. Morris M., Schindehutte M., Allen J.: The Entrepreneur`s Business Model: Toward a Unified Perspective. "Journal of Business Research", No. 58, 2005.
 18. Mrówka R.: Organizacja hiperarchiczna - czynniki kreujące, geneza modelu, zarządzanie. SGH, Warszawa 2013.
 19. Nogalski B.: Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawym poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego, [w:] Krupski R. (red.): Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań. WWSZiP, Wałbrzych 2009.
 20. Perechuda K.: Organizacja wirtualna. Ossolineum, Wrocław 1997.
 21. Sułkowski Ł.: Paradygmaty nauk o zarządzaniu. "Współczesne Zarządzanie", Nr 2, 2013.
 22. Wawszczyk A.: E-gospodarka. Poradnik przedsiębiorcy. PARP, Warszawa 2003.
 23. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu