BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Razin Aleksandr (Moskovskij Universitet im. M. Lomonosova)
Tytuł
Moralʹnye motivy v strukture upravlenčeskoj deâtelʹnosti
Etyczne motywy w strukturze zarządzania
Ethical Motives in Management Structure
Źródło
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (3), s. 141-155, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Etyka, Etyka zarządzania, Moralność, Zarządzanie, Odpowiedzialność
Ethics, Ethics of management, Morality, Management, Responsibility
Uwagi
rez., streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule rozpatruje się znaczenie etycznej motywacji w zarządzaniu. Pokazano, że we współczesnej etyce powstała nowa sytuacja, związana ze zrozumieniem transformacji społeczeństwa w system globalny, w którym relacje międzyludzkie są oddzielone dystansem i postrzegane inaczej niż w tradycyjnym społeczeństwie. Podstawową cechą zarządzania jest skuteczność: w jakim stopniu jest ona kompatybilna z motywacją moralną, czy są możliwe sytuacje, gdy skuteczność należy poświęcić w imię moralności lub odwrotnie, jak moralność może się przyczynić do osiągnięcia efektywności w perspektywie krótko- lub długoterminowej? Odpowiadając na te pytania, autor porównuje pozycję moralnego absolutyzmu i utylitaryzmu, pokazuje, że do pewnego stopnia teorie te są zgodne, jeśli utylitaryzm nie jest postrzegany w wąskim sensie korzyści, zwiększenia wspólnego dobra za wszelką cenę. W pracy rozważa się rolę moralności w realizacji zarządzania sieciowego, które, zdaniem autora, odpowiada naturze etyki związanej z indywidualnym, osobowościowo odpowiedzialnym wyborem moralnym. W związku z tym sformułowano zalecenia dotyczące doskonalenia form organizacji współczesnego procesu produkcji. (abstrakt oryginalny)

The article considers the place of moral motives in managerial activities. It is shown that in modern ethics there is a new situation that is associated with the comprehension of the transformation of society into a global system, in which relations from one person to another are in distance and cannot be perceived as it was in traditional society. The main characteristic of management is the effectiveness, how it is compatible with moral motives, can there be a situation where efficiency has to sacrifice for the sake of morality, or how morality can facilitate the achievement of efficiency in the short or long term? In the course of answering these questions, the author compares the positions of moral absolutism and utilitarianism shows that to some extent these theories are compatible, if utilitarianism is not considered in the narrow sense of the benefits of increasing the common good at any cost. The article offers a review of the role of morality in the implementation of the network management that, in the author's opinion, consistent with the nature of morality associated with individual, personal responsible moral choice. In this regard, it is suggested the recommendations on improvement of forms of organization of modern production. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Appelbaum A., Ethics for Adversaries. The Morality of Roles in Public and Professionals Life, Princeton, Princeton University Press, 1999.
  2. Гусейнов А.А., Философия, мораль, политика, ИКЦ «Академкнига», Москва 2002.
  3. Зомбарт В., Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного экономического человека, Изд. Художественная промышленность и культура, Москва 2009.
  4. Скотт М. Катлип, Ален Х. Центер, Глен М. Брум, Паблик рилейшнз. Теория и практика, Москва 2000.
  5. Фукуяма Ф., Доверие, Изд. АСТ Москва: Хранитель, Москва 2006.
  6. Шихирев П.Н., Введение в российскую деловую культуру, ОАО Типография Новости, Москва 2000.
  7. Эдмондс Д., Убили бы вы толстяка? Задача о вагонетке: что такое хорошо и что такое плохо?, Изд-во Института Гайдара, Москва 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9918
Język
rus
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.49
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu