BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walesiak Marek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Problemy decyzyjne w procesie klasyfikacji zbioru obiektów
Decision Problems in a Cluster Analysis Procedure
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (13), 2004, nr 1010, s. 52-71, tab., bibliogr. 71 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Klasyfikacja obiektów, Proces decyzyjny, Klasyfikacja
Classification of objects, Decision proces, Classification
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule w syntetycznej formie zaprezentowano problemy decyzyjne wymagające rozstrzygnięcia w procesie klasyfikacji zbioru obiektów obejmującym osiem etapów. Wykorzystując światową literaturę przedmiotu, scharakteryzowano podejścia służące rozstrzygnięciu pojawiających się problemów decyzyjnych w procesie klasyfikacji zbioru obiektów. Opracowanie ma charakter porządkujący wiedzę z omawianego zakresu. Przy prezentacji niektórych etapów wprowadzono własne komentarze i rozwiązania. (fragment tekstu)

In the article eight major steps in a cluster analysis are discussed:
1. Selection of objects to cluster,
2. Selection of variables to be used,
3. Decisions concerning variable normalization,
4. Selection of a distance measure,
5. Selection of clustering method,
6. Determining the number of clusters,
7. Cluster validation,
8. Describing and profiling clusters.
The sequence represents the critical steps, or decisions, that are made in a cluster analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrahamowicz М., Konstrukcja syntetycznych mierników rozwoju w świetle twierdzenia Arrowa, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 311, 1985, 5-25.
 2. Ajvazjan S.A., Веžаеvа Z.I., Staroverov О.V., Klassifikacija mnogomernych nabludenij, Statistika, Moskva 1974.
 3. Aldenderfer M.S., Blashfield R.K., Cluster Analysis, Sage, Веvеrlу Hills 1984.
 4. Anderberg M.R., Cluster Analysis for Applications, Academic Press, New York, San Francisco, London 1973.
 5. Arabie Р., Hubert L.J., de Soete G. (Eds.), Clustering and Classification, World Scientific, Singapore 1996.
 6. Baker F.B., Hubert L.J., Measuring the power of hierarchical cluster analysis, "Journal of the American Statistical Asscociation" 1975, 70, 31-38.
 7. Bartosiewicz S., Ekonometria. Technologia ekonometrycznego przetwarzania informacji, PWE, Warszawa 1989.
 8. Bock H.H., Diday E. (Eds.), Analysis of Symbolic Data, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2000.
 9. Borys Т., Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 284, Seria: Monografie i opracowania nr 23, AE, Wrocław 1984.
 10. Brundage T.W., Use and Stability of Classifications of Firms in Oregon's Health Care Industry. [w:] Proceedings of the Business and Economics Statistics Section, New Orleans, Luisiana 1988, August, 22-25, 218-222.
 11. Caliński R.B., Harabasz J., A Dendrite Method for Cluster Analysis, "Communications in Statistics", 1974, vol. 3, 1-27.
 12. Cieślak М., Dobór syndromu zmiennych do porządkowania liniowego obiektów wielowymiarowych, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 328, AE, Wrocław 1986, 19-27.
 13. Cormack R.M., A Review of Classification (with Discussion), "Journal of the Royal Statistical Society" 1971, Ser. A, part 3, 321-367.
 14. Сох T.F., Сох M.A.A., Multidimensional Scaling, Chapman & Hall, London 1994.
 15. Сох T.F., Сох М.A.A., A General Weighted Two-way Dissimilarity Coefficient, "Journal of Classification" 2000, Vol. 17, 101-121.
 16. Czekanowski J., Zarys metod statystycznych w zastosowaniu do antropologii, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 1913.
 17. Everitt B.S., Landau S., Leese М., Cluster Analysis, Edward Arnold, London 2001.
 18. Fisher L., van Ness J.W., Admissible Clustering Procedures, "Biometrika" 1971, no. 1, 91-104.
 19. Florek K., Łukasiewicz J., Perkal J., Steinhaus H., Zubrzycki S., Taksonomia wrocławska, "Przegląd Antropologiczny" 1951, (17), 193-211.
 20. Fowlkes E.B., Mallows C.L., A Method for Comparing Two Hierarchical Clusterings, "Journal of the American Statistical Association" 1983, no. 383, 553-569.
 21. Goodman L.A., Kruskal W.H., Measures of Association for Cross Classifications, Springer-Verlag, New York, Heidelberg 1979.
 22. Gordon A.D., Classification, Chapman and Hall, London 1981.
 23. Gordon A.D., A Review of Hierarchical Classification, "Journal of the Royal Statistical Society" 1987, ser. A, 119-137.
 24. Gordon A.D., Hierarchical Classification, [w:] P. Arabie, L.J. Hubert, G. de Soete (Eds.), Clustering and Classification, World Scientific, Singapore 1996, 65-121.
 25. Gordon A.D., Classification, Chapman and Hall/CRC, London 1999.
 26. Gower J.C. (), A General Coefficient of Similarity and Some of its Properties. "Biometrics" 1971, (27), 857-874.
 27. Grabiński Т., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
 28. Grabiński Т., Problemy analizy poprawności procedur taksonomicznych, [w:] J. Pociecha (red.), Materiały z konferencji nt. Taksonomia - teoria i jej zastosowania, Wydawnictwo AE, Kraków 1990,61-71.
 29. Grabiński Т., Metody taksonometrii, Wydawnictwo AE, Kraków 1992.
 30. Hair J.F., Anderson R.E., Tatham R.L., Black W.C., Multivariate Data Analysis with Readings, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1995.
 31. Hair J.F., Anderson R.E., Tatham R.L., Black W.C., Multivariate Data Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1998.
 32. Hartigan J.A., Representation of Similarity Matrices by Trees, "Journal of the American Statistical Association" 1967, vol. 62, 1140-1158.
 33. Hartigan J.A., Classification, [w:] Encyclopedia of Statistical Sciences, vol. 2, Wiley, New York, 1982, 1-10.
 34. Hubert L.J., Levine J.R., Evaluating Object Set Partitions: Free Sort Analysis and Some Generalizations, "Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour" 1976, 15, 549-570.
 35. Hubert L.J., Arabie Р., Comparing Partitions, "Journal of Classification" 1985, no. 1, 193-218.
 36. Hussain М., Taksonomiczne metody podziału zbiorów skończonych, AE, Krakowie 1982 (praca doktorska).
 37. Jajuga K., Metody analizy wielowymiarowej w ilościowych badaniach przestrzennych, AE, Wrocław 1981 (praca doktorska).
 38. Jajuga K., O sposobach określania ilości klas w zagadnieniach klasyfikacji i klasyfikacji rozmytej, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 262, AE, Wrocław 1984,17-29.
 39. Jajuga K., Podstawowe metody analizy wielowymiarowej w przypadku występowania zmiennych mierzonych na różnych skalach, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 1989, praca wykonana w ramach CPBP 10.09.
 40. Jajuga K., Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa 1990.
 41. Jajuga K., Walesiak М., Standardisation of Data Set Under Different Measurement Scales, [w:] Decker R., Gaul W. (Eds.), Classification and Information Processing at the Tum of the Millennium, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2000, 105-112.
 42. Jardine N., Sibson R., Mathematical Тахоnomу, Wiley, New York 1971.
 43. Kaufman L., Rousseeuw P.J., Finding groups in Data: an Introduction to Cluster Analysis, Wiley, New York 1990.
 44. Kolonko J., O wykorzystaniu w badaniach taksonomicznych danych pierwotnych mierzonych na skalach różnego typu. Materiały konferencyjne nt. Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Szklarska Poręba, 25 października 1979 r. (materiał powielony).
 45. Lattin J.M., Carroll J.D., Green P.E., Analyzing Multivariate Data, Brooks/Cole, Pacific Grove 2003.
 46. Lerman J.C., Comparing Partitions (Mathematical and Statistical Aspects), [w:] H.H. Bock (ed.): Classification and Related Methods of Data Analysis, North-Holland, Amsterdam 1988, 121-131.
 47. Lira J., Wagner W., Wysocki F., Mediana w zagadnieniach porządkowania liniowego obiektów wielocechowych, [w:] Paradysz J. (red.), Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Internetowa Oficyna Wydawnicza, Centrum Statystyki Regionalnej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002, 87-99.
 48. Milligan G.W., A Review of Monte Carlo Tests of Cluster Analysis, "Multivariate Behavioral Research" 1981, (16), 379-407.
 49. Milligan G.W., Clustering Validation: Results and Implications for Applied Analyses, [w:] P. Arabie, L.J. Hubert, G. de Soete (Eds.), Clustering and Classification, World Scientific, Singapore 1996, 341-375.
 50. Milligan G.W., Cooper M.C., An Examination of Procedures for Determining the Number of Clusters in a Data Set, "Psychometrika" 1985, no. 2, 159-179.
 51. Nowak E., Wskaźnik podobieństwa wyników podziałów, "Przegląd Statystyczny" 1985, z. 1, 41-48.
 52. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 53. Pociecha J., Kryteria oceny procedur taksonomicznych, "Przegląd Statystyczny" 1982, z. 1/2, 183-190.
 54. Pociecha J., Statystyczne metody segmentacji rynku, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", Seria specjalna: Monografie nr 71, Kraków 1986.
 55. Rand W.M., Objective Criteria for the Evaluation of Clustering Methods, "Journal of the American Statistical Association" 1971, no. 336, 846-850.
 56. Robles F., Sarathy R., Segmenting the Commuter Aircraft Market with Cluster Analysis, "Industrial Marketing Management" 1986, vol. 15,1-12.
 57. Rousseeuw P.J., Silhouettes: a Graphical Aid to the Interpretation and Validation of Cluster Analysis, "Journal of Computational and Applied Mathematics" 1987, 20, 53-65.
 58. Rybaczuk М., Graficzna prezentacja struktury danych wielowymiarowych, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. Taksonomia 10, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 942, AE, Wrocław 2002, 146-153.
 59. Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo AE, Kraków 1998.
 60. Sneath P.H.A., Evaluation of Clustering Methods (with discussion), [w:] A.J. Cole (ed.), Numerical Тахоnоmу, Academic Press, London 1969, 257-271.
 61. Sokal R.R., Rohlf F.J., The Comparison of Dendrograms by Objective Methods, "Тахоn" 1962, no. 2, 33-40.
 62. Sokołowski A., Metoda porównywania wyników podziału zbioru skończonego, [w:] XII Konferencja Naukowa Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Karpacz 1976.
 63. Sokołowski A., Empiryczne testy istotności w taksonomii, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", Seria specjalna: Monografie nr 108, Kraków 1992.
 64. Szmigiel C., Wskaźnik zgodności kryteriów podziału, "Przegląd Statystyczny" 1976, z. 4, 491-498.
 65. Van Ness J.W., Admissible Clustering Procedures, "Biometrika" 1973, (60), 422-424.
 66. Walesiak М., Sposoby wyznaczania optymalnej liczby klas w zagadnieniu klasyfikacji hierarchicznej, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 449, AE, Wrocław 1988, 63-72.
 67. Walesiak М., Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 654, Seria: Monografie i Opracowania nr 101, AE, Wrocław 1993.
 68. Walesiak М., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1996.
 69. Walesiak М., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002.
 70. Walesiak М., Miara odległości obiektów opisanych zmiennymi mierzonymi na różnych skalach pomiaru, XXXIX Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Wrocławia, Krakowa i Katowic, Lądek Zdrój, 2-5 marca 2003. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" (w redakcji).
 71. Wallace D.L., Comment, "Journal of the American Statistical Association" 1983, (78), no. 383, 569-576.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu