BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chyla Łukasz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Glinka Justyna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Kompetencje sądów rejestrowych w kontekście funkcjonowania spółek kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem procedury uwierzytelniania uchwał
Competence of Registration Courts in the Light of Operation of Companies, with Particular Emphasis on Procedure of Resolutions' Authentication
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2016, nr 17 (3), s. 3-9, bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Spółki kapitałowe, Uwierzytelnianie
National Court Register (NCR), Capital company, Authentication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z funkcjonowaniem podmiotów na rynku, a w szczególności z procedurą podejmowania uchwał przez organy spółek kapitałowych, immanentnie związane jest postępowanie rejestrowe. Odmienne oceny dotyczące kompetencji sądów rejestrowych koncentrują się w szczególności wokół tematyki wadliwości i zaskarżania uchwał (które to zagadnienie stanowi pewnego rodzaju plagę dla współczesnego biznesu). Zakres i charakter kompetencji sądów rejestrowych, które monitorują aktywność korporacji i ich przedstawicieli, a w których ręce trafiają zarówno uchwały organów "właścicielskich"1 jak i "menedżerskich"2 podlegających obowiązkowi ujawnienia, stanowi szeroką problematykę wymagającą zebrania zderzających się ze sobą stanowisk oraz wyczerpującego komentarza. Omawiane zagadnienie nie jest nowe, cechuje je natomiast szczególna aktualność związana z dynamicznym rozwojem prawa gospodarczego oraz mozaiką kontrowersji nagromadzonych wokół tematyki sporów uchwałowych. Analiza prowadzona metodą prawno-dogmatyczną oraz empiryczną pozwala wyeksponować tezę, że rola sądów rejestrowych nie powinna być bagatelizowana, zaś przypisane im uprawnienia nie powinny być determinowane przez dominującą linię orzeczniczą. (abstrakt oryginalny)

The operation of companies at the market, in particular the procedure of adopting resolutions by companies, is intrinsically combined with registration procedure. Different approaches concerning the competence of the registration courts result especially from the controversies around the subject of challenging resolutions (which issue is some kind of scourge for the contemporary business). The scope and the character of competence of registration courts, which monitors the activity of corporations and their representatives, is a broad issue requiring an exhaustive comment. Both the resolutions of the authorities of "ownership" and "management" are subject to control of the said courts. Although the issue at hand is not new, it is a significant area associated with the rapid development of business law and closely related to the controversies accumulated around corporate disputes. The analysis herein conducted by the legal-dogmatic and empirical method exposes the thesis that the role of registry courts should not be underestimated. Not to mention the fact that the scope of their competence should not be determined by the dominant-case law. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Broniewicz W., Marciniak A., Kunicki I., Postępowanie cywilne w zarysie, wyd. 12, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 2. Cern G., Podejmowanie uchwał przez organy spółek kapitałowych, Arche 2010.
 3. Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego: komentarz, wyd. 6, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
 4. Kidyba A., Kodeks spółek handlowych, t. I, Komentarz do art. 1-300 k.s.h., wyd. 12, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 5. Kidyba A., Kodeks spółek handlowych, t. II, Komentarz do art. 301-633 k.s.h., wyd. 12, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 6. Koch A., Charakter sankcji wobec sprzecznych z prawem uchwał spółek kapitałowych, PPH 2007, nr 2.
 7. Malmuk-Cieplak A., Wpis niedopuszczalny, wyd. Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej, Rejent 2005, nr 4.
 8. Marszałkowska-Krześ E., Skutki zaskarżenia uchwały wspólników w spółce z o.o., PPH 1999, nr 4.
 9. Michnik A., Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 10. Opalski Adam, Sołtysiński Stanisław, Zaskarżanie uchwał zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, PPH 2010, nr 11.
 11. Osajda Konrad, Trzynaście uwag krytycznych do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18.09.2013 r. (III CZP 13/13), PPH 2014, nr 10.
 12. Postanowienie SN z dnia 16.04.1997 r., I CZ 24/97, OSNC 1997/11/168.
 13. Postanowienie SN z dnia 5.05.2005 r., IV CK 18/08, LEX nr 311345.
 14. Postanowienie SN z dnia 17.09.2008 r., III CSK 56/08, LEX nr 560578.
 15. Postanowienie SN z dnia 15.04.2010 r., sygn. V CSK 409/09, LEX nr 584779.
 16. Postanowienie SN z dnia 24.07.2013 r., III CNP 1/13, OSNC 2014/4/43.
 17. Pyzioł W., Szumański A., Weiss I., Prawo Spółek, CH Beck, Warszawa 2014.
 18. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy, Dz.U. z 1934 nr 57 poz. 502.
 19. Sikorska-Lewandowska A., Sankcje wadliwych uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych i spółdzielni, Toruń 2013.
 20. Skrodzki K., Glosa do uchwały SN z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 49/10, PiP 2011.
 21. Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. II, Komentarz do art. 151-300, wyd. 2, C.H.Beck, Warszawa 2008.
 22. Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. III, Komentarz do art. 301-458, wyd. 2, C.H.Beck, Warszawa 2008.
 23. Szczurowski T., Kognicja sądu rejestrowego a konstytutywny charakter wyroku stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej, PUG 2014, nr 11.
 24. Uchwała SN z dnia 4.06.2009 r., III CZP 30/09, OSNC 2010/2/19.
 25. Uchwała SN z dnia 20.01.2010 r., III CZP 122/09, OSNC 2010/7-8/107.
 26. Uchwała SN z dnia 21.07.2010 r., III CZP 49/10, OSNC 2011/1/7.
 27. Uchwała SN z dnia 18.9.2013 r., III CZP 13/13, OSNC 2014/3/23.
 28. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, Tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 380 z późn. zm.
 29. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, Tekst jedn. Dz.U. z 2014 poz. 101 z późn. zm.
 30. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 687 z późn. zm.
 31. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1578 z późn. zm.
 32. Ustawa z dnia 2 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U.2013.1161.
 33. Włodyka Stanisław (red.), System Prawa Handlowego Tom 2, Prawo spółek handlowych, wyd. 2, C.H.Beck, Warszawa 2012.
 34. Włodyka S. (red.) , System prawa handlowego, t. 2B. Prawo spółek handlowych, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2007.
 35. Wyrok SN z dnia 18.07.2014 r., IV CSK 640/13, Biul.SN 2014/10/10.
 36. Zamojski Ł., Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym: komentarz, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu