BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ząbkowicz Anna (Uniwersytet Jagielloński), Gruszewska Ewa (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Instytucje w działaniu - skutki motywacyjne w dziedzinie polityki gospodarczej
Institutions in Action: Effects of Motivation in the Economic Policy Field
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2016, t. 48, s. 283-298, rys., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu
Słowa kluczowe
Instytucje, Motywacje, Polityka gospodarcza, Umowa społeczna
Institutions, Motivation, Economic policy, Social agreement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pytanie o efekty motywacyjne instytucji zawężamy do instytucjonalnych ram (formalnych i nieformalnych), w których realizowane są cele polityki gospodarczej. Instytucjonalne ramy to ograniczenia swobody podejmowania indywidualnych decyzji, które są konsekwencją umowy społecznej. Instytucjonalne ramy w średnim okresie są dane, a cele zdefiniowane (np. pobudzanie przedsiębiorczości, innowacyjności, konkurencyjności). Stawiamy pytanie, od czego zależy stopień skuteczności zinstytucjonalizowanych ograniczeń i bodźców w sensie realizacji głoszonych (explicite) celów gospodarczych? Argumentacja biegnie dwoma tropami. Po pierwsze, podkreślamy znaczenie poziomu zaufania do systemu i do siebie nawzajem. Chodzi o ocenę wiarygodności formalnych instytucjonalnych ram. Ramy te tworzą przykładowo: zabezpieczenia i bodźce do inwestowania tworzone przez programy rządowe; dostępność i kompetencja biurokracji publicznej; zabezpieczenia społeczne; pośrednictwo finansowe; wymiar sprawiedliwości. Po drugie, wskazujemy na znaczenie kanałów/barier dostępu i komunikacji w społeczeństwie, a w szczególności - wymiany między politykami gospodarczymi i podmiotami gospodarczymi. Im większa jest drożność systemu, tym większe szanse na zdobycie wiedzy insidera przez decydentów i tym większa trafność polityki gospodarczej, tym silniejsze poczucie wpływu przez dostarczycieli tej wiedzy i tym większe potencjalnie zaangażowanie w realizację oficjalnych projektów, które powstają w wyniku odnośnej wymiany. Tym samym wyższe jest prawdopodobieństwo, że głoszone cele gospodarcze zostaną osiągnięte.(abstrakt oryginalny)

The notion of institutional motivational effects can be narrowed down to the institutional framework (formal and informal) within which the economic policy is realized. Institutional framework can be explained as limitations, being the result of social agreement, restricting the freedom of independent decision making. Within an average time institutional framework is specified with clearly defined goals (such as stimulation of entrepreneurship, innovation or competitiveness). We pose a question as to what determines the level of effectiveness of institutionalized limitations and stimuli in the realization of explicit economic aims. There are two way of arguing the issue. The first hypothesis states that the level of trust in the system and in each other is important. It is a question of the credibility of formal institutional framework. This framework provides, for example: investment safeguards and stimuli created by governmental programs; accessibility and competence of public institutions; social safeguards; financial intermediation; the legal system. The second theory focuses on the importance of channels/barriers to communication in a society, especially - the exchange between economic policies and economic entities. The greater the level of communication the larger the chances of decision makers to obtain insider knowledge increasing the accuracy of economic policy, the stronger the feeling of influence by those providing knowledge raising the scope of being engaged in the realization of official projects which are established as a result of exchange described above. This leads to a greater probability that the declared economic goals will be reached. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielewski P. (2011), Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych, Wyd. Poltext, Warszawa.
 2. Chmielnicki P. (2016), Instytucje jako zbiór rozwiązań, których treść wymaga badania, referat wygłoszony na konferencji, pt. "Nowa Ekonomia Instytucjonalna a Nauki o Zarządzaniu" Gdańsk, 12-13 maja.
 3. Fiedor B. (2015), Instytucje formalne i nieformalne w kształtowaniu trwałego rozwoju, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" nr 40, t. 2.
 4. Fukuyama F. (2000), Social Capital and. Civil Society, "Working Paper" 00/74 International Moneta 17 Fund, Washington.
 5. Garen J., Clark J.R. (2015), Trust and the Growth of Government, "Cato Journal" Vol. 35, No. 3.
 6. Gruszewska E. (2013), Instytucje a proces tworzenia kapitału w Polsce, Wyd. UwB, Białystok.
 7. Johnson Ch. (1992), MITI and the Japanese Miracle. The Growth of Industrial Policy, 1925-1975, Stanford University Press, Stanford California.
 8. Lissowska M. (2008), Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 9. Lissowska M. (2013), Zaufanie i kapitał społeczny - uwarunkowania kulturowe, instytucjonalne czy indywidualne? Wnioski z porównań międzynarodowych, "Ekonomia Economics", Research Papers of Wrocław University of Economics, Vol. 4(25).
 10. Ostrom E. (2005), Understanding Institutional Diversity, Princeton University Press.
 11. Rothstein B. (2005), Social Traps and the Problem, of Trust, Cambridge University Press, 2005.
 12. Rudolf S. (2010), Nowa ekonomia instytucjonalna, "Przedsiębiorstwo przyszłości" nr 1 (2).
 13. Sztompka P. (2012), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
 14. Tridico P. (2013), Values, Institutions, and Models of Institutional Change in Transition Economies, "Challenge" May-June.
 15. Weiss L., Hobson J.M. (1995), States and Economic Development. A Comparative Historical Analysis, Polity Press, Cambridge.
 16. Wilkin J. (2016), Instytucjonalne i. kulturowe podstawy gospodarowania, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 17. World Values Survey; http://www.worldvaliiessu.rvey.org/WVSOnline.jsp.
 18. Zaufanie społeczne, Komunikat z badań CBOS, 2016 nr 18; http://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2 016/KO18_ 16. PDF.
 19. Ząbkowicz A. (2006), Instytucje i wzrost gospodarki Japonii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 20. Ząbkowicz A. (2014), Znaczenie niektórych cech układu instytucjonalnego (enforcement, embeddness) dla awansu ekonomicznego - zarys problemu na przykładach w Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych, red. S. Rudolf, Wydawnictwo WSEPiNM, Kielce.
 21. Ząbkowicz A. (2011), Governance, government, and economic policies "Ekonomia Economics", Research Papers of Wrocław University of Economics, Vol. 3(15).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu