BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błoński Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Przywiązanie i zaangażowanie mieszkańców jako czynniki wpływające na poziom satysfakcji klientów z usług jednostek samorządu terytorialnego
Dwellers' Attachment and Commitment as the Factors Affecting the Level of Customer Satisfaction with Services Provided by Local Self-Government Units
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 5-15, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Satysfakcja klienta, Świadomość regionalna mieszkańców, Postawy społeczne
Local government, Customer satisfaction, Regional awareness of residents, Social attitudes
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H70, C50
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań pierwotnych i wtórnych pozwalających na weryfikację zależności dotyczącej wpływu zaangażowania społecznego i przywiązania do miejsca zamieszkania na poziom satysfakcji klientów z usług samorządu lokalnego. Podstawę weryfikacji stanowiły wyniki przeprowadzonych badań ankietowych, które w postępowaniu badawczym uzupełniono studiami literaturowymi. Rezultatem analiz jest identyfikacja modelu potwierdzającego przyjęte założenie. (abstrakt oryginalny)

An aim of the article is to present findings of primary and secondary research along verification of the dependence related to the impact of social commitment and attachment to the residence on the level of customer satisfaction with services provided by the local self-government. The grounds for verification were results of the carried out surveys supplemented in the course of research with literature studies. An outcome of analyses is identification of the model confirming the adopted premise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewska M., Baranowska M., Fiedziukiewicz K., Kowalska A., Matuszkiewicz J.M., Rusztecka M., Roo-Zielińska E., Solon J. (2007), O partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Zastosowanie geowizualizacji w celu wzmocnienia udziału społecznego w planowaniu przestrzennym, PSPE i in., Warszawa.
 2. Cwalina W. (2000), Zastosowanie modelowania równań strukturalnych w naukach społecznych, Stat-Soft, Kraków.
 3. Długosz D., Wygnański J.J. (2005), Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Obywatelskich, Warszawa.
 4. Fornell C., Johnson M.D., Anderson E.W., Cha J., Bryant B.E. (1996), The American Customer Satisfaction Index: Nature, Purpose, and Findings, "Journal of Marketing", Vol. 60.
 5. Gajda J.B. (2009), Modele strukturalne w ekonomii i zarządzaniu, "Problemy Zarządzania", Vol. 7, nr 4(26).
 6. Hennig-Thurau T., Gwinner K.P., Gremler D.D. (2002), Understanding relationship marketing outcomes an integration of relational benefits and relationship quality, "Journal of Service Research", No. 4(3).
 7. Kalisiak-Mędelska M. (2015), Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Kasarda J.D., Janowitz M. (1974), Community Attachment in Mass Society, "American Sociological Review", Vol. 39.
 9. Kristensen K., Martensen A., Grønholdt L. (2002), Measuring the mpact of buying behaviour on customer satisfaction, "Total Quality Management Excellence", No. 10(4-5).
 10. Malikowski M. (1984), Więź mieszkańców z miastem. Studium socjologiczne na przykładzie społeczeństwa miasta Rzeszowa, Towarzystwo Naukowe, Rzeszów.
 11. Rószkiewicz M., Węziak-Białowolska D. (2016), Założenia i procedura estymacji modelu kapitału intelektualnego dla wybranych krajów europejskich w ujęciu grup pokoleniowych, http://pliki.innowacyjnosc.gpw.pl/Nota-metodologiczna_nt_modelu_kapitalu_intelektualnego_Polski.pdf [dostęp: 30.09.2016].
 12. Scott D., Vitartas P. (2008), The role of involvement and attachmentbin satisfaction with local government services, "International Journal of Public Service Management", Vol. 21, No. 1.
 13. Sroka W. (2009), Wykorzystanie modelu równań strukturalnych do oceny wpływu kapitału ludzkiego na sukces ekonomiczny przodujących gospodarstw karpackich, "Roczniki Nauk Rolniczych", Seria G, t. 96, z. 4.
 14. Szymczak W. (2013), Partycypacja osób zaangażowanych społecznie, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 15. Wojciechowski E. (2004), Mechanizmy rynkowe w sektorze publicznym, Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1023.
 16. Woodruff R.B., Gardial S.F. (1996), Know your customer. New approaches to understanding customer value and satisfaction, Blackwell Publisher Inc., Cambridge 1996
 17. World Values Survey (WVS), http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp [dostęp: 30.09.2016].
 18. Znaniecki F. , Ziółkowski J. (1984), Czym jest dla ciebie miasto Poznań?, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu