BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyrek Piotr (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Destimulants for Activities Supporting Development of Employees' Competencies at Retail Trade Enterprises
Destymulanty działań wspierających podnoszenie kompetencji pracowników w przedsiębiorstwach handlu detalicznego
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 16-29, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Handel detaliczny, Kwalifikacje pracowników, Rozwój zawodowy pracownika
Retail trade, Qualifying employees, Professional development of employees
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31, M53, M54, L81, D22, D23
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Zarówno podejścia konceptualne, jak i badania empiryczne licznych autorów wskazują na kluczową rolę czynnika ludzkiego w kreowaniu szeroko rozumianego sukcesu współczesnych firm. Stwierdzenia te dotyczą szczególnie sektora handlu detalicznego, który z samej definicji bazuje na profesjonalnej realizacji transakcji kupna-sprzedaży. Tymczasem, mimo powszechnych deklaracji przedsiębiorców sfery handlu detalicznego o istotności poziomu kwalifikacji i konieczności ich podnoszenia, w praktyce liczne są przypadki postaw biernych wobec wsparcia rozwoju pracowników firm handlowych. W artykule na podstawie wyników własnych badań weryfikuje się skalę i motywy takich zachowań. Działań wspierających rozwój kompetencji pracowników nie podejmował w 2014 roku co drugi z badanych menadżerów kierujących firmami handlowymi. Kluczowymi motywami rezygnacji z pomocy w rozwoju pracowników, poza argumentacją o wystarczających kwalifikacjach kadry, okazała się bariera finansowa. Wskazywano także na brak chęci pracowników czy szkoleń o adekwatnej do potrzeb firmy tematyce. (abstrakt oryginalny)

Both the conceptual framework and empirical research findings of many authors indicate an important role of the human factor for creation of the broadly understood success of modern firms. These claims concern mainly the retail trade sector that by its definition bases on professional support for exchange transactions. Although retailers commonly declare that the level of qualifications is important and should be enhanced, in practice there are numerous examples of passive attitudes when one concerns support for the development of trade personnel. In the study, basing on his own research, the author verifies the scale and motives for avoiding such actions. Every second of the managers in retailing entities under research in 2014 did not take any actions supporting the development of employees' competencies. Essential motives for such behaviour were stated as: sufficient qualifications of the persons employed, financial barrier and additionally personnel not interested in training or lack of suitable courses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burlita A. (2015), Zarządzanie budżetem czasu jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 39, Vol. 3.
 2. Cyrek P. (2014), Decyzje rekrutacyjne w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego, "Marketing i Rynek", nr 8.
 3. Drobny P. (2010), Inwestycje gospodarstw domowych w kapitał ludzki na rynku usług edukacyjnych, (in:) Dach Z. (Ed.), Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 4. Huculak M. (2015), Wybrane przyczyny trudności w zarządzaniu zaangażowaniem pracowników w kontekście zintegrowanego rozwoju, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 42(2).
 5. Jabłoński M. (2015), Kompetencje w pracy z informacjami czynnikiem rozwoju sektorów gospodarki opartej na wiedzy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 43(3), DOI: 10.15584/nsawg.2015.3.21.
 6. Janoś-Kresło M. (2012), Inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego przez polskie gospodarstwa domowe, "Konsumpcja i Rozwój", nr 2.
 7. Kromer B. (2013), Rozwój kompetencji jako podstawa zwiększania efektywności działalności organizacji, "Zarządzanie i Finanse", nr 1.
 8. Kształcenie dorosłych 2011 w podziale na województwa (2015), http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/ksztalcenie-doroslych-2011-w-podziale-na-wojewodztwa-,9,1.html [access: 17.08.2016].
 9. Kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach w Polsce w 2010 r. (2012), GUS, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk.
 10. Matysiewicz J., Babińska D., Smyczek S. (2014), Sektor usług profesjonalnych - usieciowienie, umiędzynarodowienie i dyfuzja wiedzy, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 11. Mazur J., Rószkiewicz M., Strzyżewska M. (2008), Orientacja na wiedzę a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Wyniki badań średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, SGH w Warszawie, Warszawa.
 12. Mazurkiewicz A. (2010), Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, "Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria: Monografie i Opracowania", nr 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 13. Pawlak J. (2014), Rozwój zawodowy a współczesne wyzwania na rynku pracy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 39.
 14. Surdej A. (2013), Inwestycje w szkolenia zawodowe w świetle teorii ekonomicznej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia", nr 305.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu