BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rodchenko Volodymyr B. (V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine), Rekun Ganna P. (V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine), Prus Yuliia I. (V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine)
Tytuł
External Academic Mobility of Students: Case for Ukraine
Zewnętrzna akademicka mobilność studentów: przypadek Ukrainy
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 56-68, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Studenci, Mobilność ludności
Higher education, Students, Population mobility
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I230
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza zewnętrznej mobilności akademickiej na Ukrainie i zalecenia dla przyciągania studentów do uczestnictwa w programach mobilności międzynarodowej. Przeprowadzono badanie najważniejszych trendów zewnętrznej mobilności akademickiej studentów ukraińskich z użyciem kwestionariuszy. Artykuł stanowi prezentację najważniejszych trendów zewnętrznej akademickiej mobilności studentów ukraińskich. Dokonano analizy przyczyn aktywności i głównych barier uczestnictwa studentów w programach wymiany akademickiej. Wskazano zalecenia dla przyciągania studentów do uczestnictwa w programach mobilności akademickiej i nawiązywania instytucjonalnych kontaktów przez migrantów. Wyniki badania zostały wykorzystane przez Wydział Organizacji Działalności Międzynarodowej Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Karazina do usprawniania istniejących programów mobilności akademickiej i przezwyciężania przeszkód dla uczestnictwa w nich studentów. Wnioski i zalecenia artykułu mogą służyć do identyfikacji nowych trendów w rozwoju polityki edukacyjnej rządu ukraińskiego z punktu widzenia integracji w nowoczesnym europejskim społeczeństwie opartym na wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is an analysis of the external academic mobility in Ukraine and recommendations for attracting students to participate in programs of international mobility. The study of the most important trends of external academic mobility of Ukrainian students has been conducted by using questionnaires. The article is the presentation of the most important trends of external academic mobility of Ukrainian students. The reasons of activation and key barriers of student participation in academic exchange programs have been analyzed. The recommendations for the attracting students to participate in academic mobility programs and establishing institutional contacts through migrants have been made. The results of the study were used by International Organization Department of V.N. Karazin Kharkiv National University to improve existing programs of academic mobility and overcoming obstacles regarding the participation of students in them. Conclusions and recommendations of the article are useful to identify new trends in development of educational policy of the Ukrainian government in terms of integration in the modern European knowledge society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р., №1556-ХVІІІ, zakon.rada.gov.ua [access: 08.10.2016].
 2. Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність: Поста-нова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р., №579, old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1421144886/1424702227 [access: 08.10.2016].
 3. Академічна мобільність як фактор інтеграції України у світовий науково-освітній простір: аналітична записка від 12.06.2015, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, http://www.niss.gov.ua [access: 08.10.2016].
 4. Грищук Ю. (2012), Міжнародна академічна мобільність в Україні: проблеми та перспективи, "Освітологічний дискус", nr 2 (6).
 5. Жилінська О. (2012), Економічні аспекти міжнародної мобільності наукових кадрів, "Наука та наукознавство", nr 2.
 6. Козієвська О. (2013), Академічна мобільність: причини вибору навчання за кордоном, "Вища освіта України", nr 1.
 7. Козієвська О. (2014), Державне регулювання процесів академічної мобільності у країнах Скандинавії (на прикладі, Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії, Швеції), "Вища освіта України", nr 4.
 8. Освіта: Міжнародний вимір освіти, Аналітичний центр "CEDOS", http://www.cedos.org.ua [access: 08.10.2016].
 9. Свириденко Д. (2014), Академічна мобільність: відповідь на виклики глобалізації, Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, Київ.
 10. Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року (проект), http://www.mon.gov.ua [access: 08.10.2016].
 11. de Ridder-Symoens H. (1992), Mobility. In A History of the University in Europe, Cambridge University Press, Cambridge.
 12. OECD (2014), Education at Glance: OECD Indicators, OECD, Paris.
 13. Santiago P., Tremblay K., Basri E., Arnal E. (2008), Tertiary Education for the Knowledge Society.
 14. Social Features: Equity, Innovation, Labour Market, Internationalisation, Paris.
 15. What is AEGEE? (2016), European Student's Forum, http://www.aegee.org [access: 08.10.2016].
 16. Wyniki konkursów OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8 (2016), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, http://www.nauka.gov.pl [access: 08.10.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu