BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smoleńska Olga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kosmaczewska Joanna (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy), Barczak Mariusz (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Tytuł
Czynniki determinujące decyzje rodzinnych wyjazdów turystycznych w opinii młodzieży ponadgimnazjalnej
Determinants of Family Decision Making in Tourism in Youth Opinion
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 91-107, tab., rys., wykr., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Młodzież, Gospodarstwa domowe, Podejmowanie decyzji
Tourism, Youth, Households, Decision making
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D12, D47, D71, J12, J13, R20
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań nad czynnikami podejmowania decyzji o rodzinnym wyjeździe turystycznym, przeprowadzonych wśród młodzieży ponadgimnazjalnej w Polsce. Celem zrealizowanych badań było określenie motywów uczestnictwa w rodzinnych wyjazdach turystycznych przez młodzież, jak również określenie głównych decydentów w opinii uczniów, jak możliwości i skali ich wpływu na różne elementy takiego wyjazdu. Wyniki pokazują, że wpływ na decyzje odnośnie tego typu wyjazdów przez młodzież jest znaczący, jednak to głównie sami rodzice podejmują najważniejsze decyzje dotyczące organizacji samego wyjazdu. Coraz bardziej znaczącymi motywami tego typu wyjazdów są motywy eskapistyczne, które wypierają motywy czysto hedonistyczne, w dalszym ciągu ważna jest jednak u młodzieży otwartość na świat i nowe doświadczenia. (abstrakt oryginalny)

The article presents results of research on motivations and family decision making in tourism, conducted in secondary schools in Poland. The purpose of completed research was to determine the motives of participation in family tourism trips by youth as well as to identify the key decision makers such as the possibility and scale of their impact on various elements of such a trip. The results show that the impact on decisions about this kind of migration by youth is significant; however, it is mainly the parents who make the most important decisions regarding organisation of the trip. Increasingly important motives of this kind of migration are escapist motives that displace the purely hedonistic motives; however, youth openness to the world and new experiences is still important. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bocheńska M., Bujak K. (1975), Uwagi dotyczące motywów uprawiania turystyki, "Ruch Turystyczny", nr 1.
 2. Bosiacki S. (1987), Konsumpcja dóbr i usług turystycznych w gospodarstwach domowych, Instytut Turystyki, Warszawa.
 3. Crompton J.L. (1979), Why People Go On Pleasure Vacation, "Annals of Tourism Research", No. 6(4).
 4. Dann G.M.S. (1977), Anomie, L'go-enhancement and Tourism, "Annals of Tourism Research", No. 4.
 5. Encyklopedia Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i in., https://mfiles.pl/pl/index.php/Strona_g wna [dostęp: 15.05.2016].
 6. Gaworecki W. (2000), Turystyka, PWE, Warszawa.
 7. Hudson S. (2008), Tourism and Hospitality Marketing. A Global perspective, SAGE, Los Angeles, Lodon, New Delhi, Singapore.
 8. Jędrzejczyk I. (2000), Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategie w zarządzaniu firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. John D. (1999), Consumer Socialization of Children: A Retrospective Look at Twenty-Five Years of Research, "Journal of Consumer Research", No. 26.
 10. Kosmaczewska J., Smoleńska O., Barczak M. (2015), Postrzegana jakość usług a zachowania pozakupowe na rynku turystycznym, "Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu", nr 49.
 11. Kowalczyk-Anioł J., Włodarczyk B. (2011), Turystyka rodzinna - istota i zakres pojęcia, (w:) Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa.
 12. Kozioł L. (2012), Typologia czynników motywujących do podróżowania, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1(20).
 13. Krzymowska-Kostrowicka A. (1997), Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Kwilecki K. (2013), Funkcje, motywy i potrzeby w turystyce, (w:) Tauber R., Mucha-Szajek E. (red.), Współczesne trendy w hotelarstwie, gastronomii i turystyce międzynarodowej, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań.
 15. Lubański K. (1987), Turystyka młodzieży jako problem społeczno-wychowawczy, Instytut Turystyki, Warszawa.
 16. Maslow A.H. (1990), Motywacja i osobowość, PAX, Warszawa.
 17. McIntosh R.W., Goeldner Ch.R. (1986), Tourism: Principles, Pracitices, Philosophy, John Wiley&Sons, New York.
 18. Middleton V.T.C. (1996), Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
 19. Mokras-Grabowska J. (2015), Turystyka kwalifikowana - od idei do praktyki. Przykład turystów odwiedzających Tatrzański Park Narodowy, prezentacja pokonferencyjna, publikacja w przygotowaniu PAN i PTTK.
 20. Ossowska M. (1958), Motywy postępowania, Książka i Wiedza, Warszawa.
 21. Przecławski K. (1996), Człowieka a turystyka, Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.
 22. Rudnicki L. (2009), Styl życia jako czynnik kształtujący zachowanie konsumenta na rynku turystycznym, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 3(14).
 23. Stasiak A. (2011), Turystyka rodzinna w świecie ponowoczesnym, (w:) Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa.
 24. Szark-Eckardt M, Ucińska M., Żukowska H., Zukow W. (2013), Turystyka wśród młodzieży zespołu szkół i placówek w Radziejowie - motywacje i preferencje, "Journal of Health Sciences", No. 3(10).
 25. Tomczykowska P. (2013), Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania aktywności turystycznej młodzieży, "Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie", Seria geograficznoturystyczna, nr 6(11).
 26. Winiarski R. (1998), Motywacja turystyczna, Struktura i społeczne uwarunkowania, "Problemy Turystyki", nr 2.
 27. Winiarski R., Zdebski J. (2008), Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 28. Żabińska T. (1994), Zachowania turystyczne gospodarstw domowych. Uwarunkowania, prawidłowości i przyszłość, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 29. Żelazna K. Górska-Warsewicz H. (2013), Zachowania turystyczne młodzieży, "Problemy Turystyki i Rekreacji", nr 2.
 30. Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu