BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Struk Natalia (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Іwana Franki)
Tytuł
Business Cooperation of Ukrainian Enterprises: Interpretation of Historical Factors, Characteristics of Relations and Operating Conditions
Biznesowa współpraca ukraińskich przedsiębiorstw: interpretacja czynników historycznych, charakterystyka stosunków oraz warunki funkcjonowania
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 108-118, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca gospodarcza, Współpraca przedsiębiorstw, Historia gospodarcza
Economic cooperation, Enterprises cooperation, Economic history
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M21
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest analiza podejść naukowych do badania biznesowej współpracy ukraińskich przedsiębiorstw w celu określenia historycznych aspektów jej istoty, zasad i specyfiki współdziałania podmiotów gospodarczych, wolności gospodarczej takich stosunków, uwarunkowań ich funkcjonowania, jak również przesłanek dla tworzenia i pomyślnego rozwoju współpracy biznesowej w środowisku gospodarczym Ukrainy. Na podstawie wniosków autorskich określono strategię i taktykę współpracy biznesowej przedsiębiorstw ukraińskich. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is to analyse scientific approaches to the investigation of the business cooperation of Ukrainian enterprises for defining its historical aspects of interpretation, rules and characteristics of cooperation; the specific nature of business entities relations; economic freedom of these relations; conditions of their operation, as well as aspects of creation and economic development of business cooperation in the economic and legal policy conditions in Ukraine. On the basis of authors proposals there are determined the strategy and tactics of Ukrainian business cooperation. This is the research article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dalman C.J. (1979), The Problem of Externality, "The Journal of Law and Economics", Vol. 22, No. 1.
 2. Duraj J. (2004), Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 3. Oleński J. (2005), Strategie outsourcingu informacyjnego w sektorze publicznym, materiały pokonferencyjne, Katowice - Szczyrk.
 4. Słysz A. (2010), Metody określania wartości rynkowej przedmiotu transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi, http://www.eporady24.pl/metody_okreslania_wartosci_rynkowej_przedmiotu_transakcji_zawartej_miedzy_podmiotami_powiazanymi,pytania,15,86,1786.html [access: 15.07.2016].
 5. Stiglitz J.E., Charlton A. (2006), Fair trade for all. How trade can promote development, Copyright Oxford University Press 2005, translated by A. Szeworski, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 6. Szkic-Czech E. (2006), Granice tożsamości wiodących metod wielopodmiotowej realizacji łańcucha wartości. Informatyka w zarządzaniu logistyką, materiały pokonferencyjne PTI, Katowice - Szczyrk.
 7. Балашов С.В., Седов П.Л. (1986), Равноправное сотрудничество и тупики зависимости, Мысль, Москва.
 8. Волкодавова Е.В., Комякова Е.А. (2004), Международные выставки как фактор формирова-ния и реализации экспортного потенциала промышленных предприятий, Научное издание гос. экон. акад., Самара.
 9. Гайдуцький А. (2016), Не за крихти. Україні потрібна якісно нова стратегія залучення іно-земного капіталу, http://gazeta.dt.ua/finances/ne-za-krihti-ukrayini-potribnayakisno-novastrategiya-zaluchennya-inozemnogo-kapitalu-_.html [access: 15.05.2016].
 10. Гринберг Р., Лигай К. (2004), От братства к партнерству, "Экономические науки", № 4.
 11. Кормнов Ю. (2004), О международной научно-производственной кооперации, "Экономист", № 8.
 12. Коршунова Л. К. (1992), Ваш иностранный партнер, АО "Финвест", Москва.
 13. Коуз Р. [R. Coase] (2007), Фирма, рынок и право: сб. статей, Капелюшников Р. (ed.), translated from English by Б. Пинскер, Новое издательство, Москва.
 14. Майданчик Б.И., Карпунин М.Г., Любинецкий Я.Г. (1991), Анализ и обоснование хозяйствен-ных решений, "Финансы и статистика", Москва.
 15. Никитин А. (2006), Международные конфликты и их урегулирование, "Мировая экономика и международные отношения", № 2.
 16. Носкова И.Я. (1981), Трудное партнерство соперников, Политиздат, Москва.
 17. Офіційний сайт Державного комітету статистики України (2016), http://www.ukrstat.gov.ua [access: 15.05.2016].
 18. Портер М. [M. Porter] (1995), Международная конкуренция, translated from English, "Междуна-родные отношения", Москва.
 19. Струк Н. (2015), Інтегрована звітність, як найбільш доречне джерело облікової інформації у діловому партнерстві підприємств, (in:) Kordonski R., Struk O., Ruciński J. (Ed.) Rozwόj społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania, PAIS, Lwów-Olsztyn.
 20. Эрроу К. [K. Arrow] (2005), Информация и экономическое поведение, "Вопросы экономики", № 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu