BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trojanowski Tomasz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Tytuł
Innovations in Human Resource Management through the Creation of Sustainable Staff Members
Innowacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi poprzez tworzenie zrównoważonego personelu pracowniczego
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 119-128, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rozwój zrównoważony, Teorie zarządzania personelem
Human Resources Management (HRM), Sustainable development, Theories of personnel management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Artykuł o charakterze koncepcyjnym. Nieracjonalne zachowanie człowieka odbiera szansę na istnienie i rozwój przyszłych pokoleń. Żeby chronić przyrodę, ludzkość i przyszłe pokolenia, w przedsiębiorstwach należy wdrażać koncepcje zrównoważonego rozwoju. Istotną rolę w tym projekcie odgrywają zasoby ludzkie, które są najważniejszym czynnikiem dowolnego przedsiębiorstwa. Istnieje zatem potrzeba innowacji w metodach zarządzania zasobami pracy. Wprowadzenie zawiera cele artykułu i przedstawia metody, które umożliwiły osiągnięcie celów. Pierwsza część artykułu wyjaśnia istotę i znaczenie zrównoważonego rozwoju oraz przedstawia definicje i koncepcje zrównoważonego rozwoju podawane przez poszczególnych autorów. Wymienia się trzy etapy zatrudniania pracownika. Końcowa część opracowania przedstawia koncepcję tworzenia zrównoważonego personelu pracowniczego. Wskazuje ona, między innymi, na rolę manadżerów w tworzeniu zrównoważonej siły roboczej. Prezentowane są sposoby i metody przekształcania personelu w zrównoważone zasoby ludzkie. (abstrakt oryginalny)

The article is of the conceptual nature. Irrational human behaviour deprives the chance of existence and development of future generations. In order to protect nature, humanity and future generations, the concepts of sustainability should be implemented in enterprises. An important role in this project has human resources which are the most important factor of any enterprise. Therefore, there is a need for innovation in the methods of human resource management. The introduction contains the objectives of the article and presents research methods that enabled the achievement of the aims. The first part of the article explains the essence and importance of sustainable development and covers the definitions and concepts of sustainable development by individual authors. The three stages of employing an employee are listed. The final part of the study presents the concept of creating sustainable staff members. It indicates, among other things, the role of managers in creating sustainable workforce. The ways and methods of transforming personnel in sustainable human resources are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belz F., Peattie K. (2010), Sustainability Marketing. A Global Perspective, John Wiley and Sons, UK.
 2. Dam Y., Apeldoorn P. (2008), Zrównoważony marketing, (in:) Tadejewski M., Brownlie D. (Eds.), Critical Marketing. Contemporary Issues in Marketing, John Wiley and Sons, UK.
 3. Emery B. (2012), Sustainable marketing, Pearson, Edinburgh.
 4. Golnau W., Kalinowski M., Litwin J. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu, Warszawa.
 5. Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości, Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 6. Król H., Ludwiczyński A. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Moczydłowska J. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Podręcznik Akademicki, Difin, Warszawa.
 8. Pabian, A. (2011), Sustainable personnel - pracownicy przedsiębiorstwa przyszłości, ,,Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 9. Pawłowski L. (2011), Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju, ,,Rocznik Ochrona Środowiska", nr 13.
 10. Pearce D., Barbier E., Markandya A. (1997), Sustainable Development. Economics and Environment in the Third World, Earthscan Publications, London.
 11. Pocztowski A. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kraków.
 12. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa.
 13. Rogall H. (2010), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka, Poznań.
 14. Stoner J., Freeman R. (2011), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 15. Trojanowski T. (2013), The role of sustainability management staff in foreign marketing activities of enterprises, ,,Podnikova Ekonomika a Manazment", No. 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu