BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalega Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
The Subjective Dimension of Quality of Life of People Aged 65+ in Poland - the Selected Aspects
Subiektywny wymiar jakości życia osób w wieku 65+ w Polsce - wybrane aspekty
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 129-142, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Jakość życia, Ludzie starsi, Ocena jakości życia
Quality of life, Elderly people, Life quality assessment
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D19, I19
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Starość jest coraz częściej ujmowana w literaturze przedmiotu jako faza rozwojowa, podlegająca ewolucji i przeobrażeniom we wszystkich obszarach - począwszy od medycznego, biologicznego, przez społeczny, gospodarczy, po rodzinny i osobisty, indywidualny. Późna dorosłość jest fazą życia, przed którą stoją zadania rozwojowe nie mniej istotne, niż w poprzednich okresach, co nakazuje traktowanie starości na równi z innymi okresami rozwojowymi. Podobnego zdania jest D.J. Levinson. Autor ten podkreśla, że nawet zaawansowana starość może być okresem dalszej twórczości, pod warunkiem zachowanego dobrego stanu zdrowia. Celem artykułu jest uchwycenie zadowolenia z życia osób w starszym wieku, zależności między stanem zdrowia a ogólnym zadowoleniem z życia oraz zadowolenia seniorów z wybranych dziedzin życia. W dalszej części opracowania, po syntetycznym omówieniu konceptualizacji badań oraz doboru próby i jej charakterystyki, skoncentrowano się na zależności między wiekiem osób w wieku 65+ a poczuciem koherencji, będącej trzonem koncepcji salutogenezy. (abstrakt oryginalny)

Old age is increasingly recognised in the related literature as a development phase where all areas evolve and transform: from medical and biological, through social and economic, to family-related and personal, individual areas. Late adulthood is a phase of life faced with developmental tasks no less significant than in previous periods, meaning that old age must be treated on a par with other development stages. A similar view is held by D.J. Levinson. That author highlights that even late old age may be a period of further creativity provided that good health is maintained. This article aims to provide insight into life satisfaction of elderly people, relationships between health and overall life satisfaction and satisfaction of seniors with the selected areas of life. In the further part, a synthetic discussion of the research conceptualisation and the sample selection and characteristics is followed by outlining the relationship between the age of 65+ seniors and their sense of coherence, which is the core of salutogenesis. Finally, major conclusions end this study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonovsky A. (1995), Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, Fundacja IPN, Warszawa.
 2. Antonovsky, A. (2005), Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.
 3. Antonovsky H., Sagy S. (2000), The Development of a Sense of Coherence and Its Impact on Responses to Stress Situation, "The Journal of Social Psychology", No. 126(2).
 4. Bańka A. (2005), Psychologia jakości życia, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań.
 5. Baumann K. (2006), Jakość życia w okresie później starości - dyskurs teoretyczny, "Gerontologia Polska", Vol. 14, No. 4.
 6. Campbell A., Converse P.E., Rogers W.L. (1976), The quality of American Life: perception, evaluation, and satisfaction, Rasel Sage Foundation, New York.
 7. Campion E.W. (1988), Ageing better, "The New England Journal of Medicine", No. 15.
 8. Christoph B., Noll H.-H. (2003), Subjective Well-Being in the European Union during the 90s, "Social Indicators Research", Vol. 3, No. 64.
 9. Czapiński J. (2004), Ekonomiczne przesłanki i efekty dobrostanu psychicznego, (in:) Tyszka T. (Ed.), Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk.
 10. Dalkey N.C., Rourke D.L. (1972), The Delphi procedure and rating quality of life factors, Univesity of California, Los Angeles.
 11. Deck R, Kohlmann T., Jordan M. (2002), Health-related quality of life in old age, Preliminary report on the male perspective, "Aging Male", No. 2.
 12. Derbis R. (2007), Poczucie jakości życia a zjawiska afektywne, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.
 13. Gaweł A., Urlińska M.M. (2016), Zdrowie a jakość życia w starości. Konteksty socjopedagogiczne, (in:) Muszyński M. (Ed.), Starość w kontekście społecznym i zdrowotnym, "Polish Social Gerontology Journal", Vol. 1(11).
 14. Gopalakrishnan N., Blane D. (2008), Quality of life in older ages, "British Medical Bulletin", Vol. 1.
 15. Graczyk A. (2007), Dochód i konsumpcja jako determinanty jakości życia, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.
 16. Ostasiewicz W. (2004), Ocena i analiza jakości życia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 17. Porensky E.K., Dew M.A., Karp J.F., Skidmore E., Rollman B.L. (2009), The burden of late-life generalized anxiety disorder. Effects on disability, Health-related quality of life, and health care utilization, "American Journal Geriatric Psychiatry", No. 6.
 18. Stevenson B., Wolfers J. (2008), Economic Growth and Subjective Well-Being: Reassessing the Easterlin Paradox, NBER Working Paper Series, Working Paper 14282, National Bureau of Economic Research, Cambridge, August.
 19. Terelak, J.F. (1999), Psychologia menedżera, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 20. Torrance G.W. (1987), Utility approach to measuring health-related quality of life, "Journal of Chronic Diseases", Vol. 40.
 21. Zalega T. (2016), Segment osób w wieku 65+. Jakość życia, konsumpcja, zachowania konsumenckie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu