BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziadkowiec Joanna M. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Food-Related Lifestyles (FRL) a segmentacja konsumentów usług gastronomicznych
Food-Related Lifestyles (FRL) and Catering Services Consumer Segmentation
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 180-191, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Segmentacja klientów, Gastronomia, Zachowania konsumenta, Styl życia
Customer segmentation, Gastronomy, Consumer behaviour, Lifestyle
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D12, M31
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem badania było przeprowadzenie segmentacji konsumentów usług gastronomicznych oraz sprawdzenie, czy istnieje związek między zachowaniami w zakresie korzystania z usług gastronomicznych oraz zachowaniami żywieniowymi zidentyfikowanymi i za pomocą narzędzia FRL (Food-Related Lifestyles). Badanie przeprowadzono metodą wywiadu bezpośredniego oraz, uzupełniająco, za pomocą ankiety on-line. W badaniu wzięło udział 948 osób reprezentujących wszystkie grupy społeczno-demograficzne. W wyniku analiz potwierdzono, że zachowania w zakresie korzystania z usług gastronomicznych mają związek z ogólnymi zwyczajami żywieniowymi. Potwierdzono również, że dane pozyskane za pomocą FRL mogą być użyteczne nie tylko w zakresie segmentacji nabywców żywności, ale także przy analizie innych zachowań związanych z żywieniem - w tym wypadku z usługami gastronomicznymi. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to conduct catering services consumer segmentation and to study the relationship between dining out preferences and behaviours and eating behaviours identified by using FRL (Food-Related Lifestyles). The study was conducted through direct interviews and, supplementarily, through on-line surveys. The study involved 948 people representing all socio-demographic groups. The results of the study confirmed that there is the relationship between dining out preferences and behaviours and the general eating habits. It was also confirmed that the data collected by FRL may be useful not only in terms of catering consumer segmentation, but also in an analysis of other food-related behaviours - in the current study the dining out behaviours were successfully analysed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balon U., Dziadkowiec J. (2015), Wykorzystanie wyników grupowania metodą k-średnich do analizy preferencji konsumentów żywności, (w:) Kafel P., Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością - osiągnięcia i wyzwania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 2. Balon U., Dziadkowiec J., Sikora T. (2014b), The FRL instrument - Polish sample, in: Chochół A. (Ed.), Consumer Protection and Satisfaction, Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, Cracow.
 3. Balon U., Dziadkowiec J., Sikora T. (2015), Rzetelność narzędzia FRL (Food Related Lifestyles) w polskim środowisku kulturowym, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 2(99).
 4. Balon U., Dziadkowiec J., Sikora T.(2014a), Badanie zwyczajów żywieniowych Polaków - wybrane wnioski z badań FRL 2013, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, DOI: 10.13140/RG.2.1.3512.5524.
 5. Brunso K., Grunert K.G. (1955), Development and Testing of a Cross-Culturally Valid Instrument: Food-Related Life Style, "Advances in Consumer Research, No. 22.
 6. Budżety gospodarstw domowych w 2014 roku (2015), GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/.../publikacja.pdf [dostęp:10.06.2016].
 7. Dziadkowiec J. (2014), Preferencje konsumentów usług gastronomicznych, "Pragmata tes Oikonomias", Nr VIII.
 8. Dziadkowiec J.M. (2016), Wymagania osób podróżujących samochodami wobec wybranych usług gastronomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 9. Gherbi E. (2013), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw gastronomicznych w Polsce, "Marketing i Rynek", nr 4.
 10. Grębowiec M. (2010), Czynniki warunkujące jakość oraz ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych na rynku gastronomicznym, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 80.
 11. Kowalczuk I. (2012), Zachowania konsumentów na rynku usług gastronomicznych - aspekt marketingowy, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 12. Levytska G. (2011), Usługi gastronomiczne w centrach handlowych a zaspokajanie potrzeb żywieniowych, praca doktorska, SGGW, Warszawa, cytowane za: Zabrocki R. (2011), Uwarunkowania zachowań żywieniowych konsumentów w usługach turystycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 694(22).
 13. Ozimek I. (2013), Jakość usług gastronomicznych a ochrona konsumentów w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 14. Rood A.S., Dziadkowiec J. (2014), Examining the Importance of Culture, Gender and Individual Differences Between Customers, "European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation", No. 5(2).
 15. Rutkowska E., Czarniecka-Skubina E. (2015), Catering Services in Poland and in Selected Countries, "Scientific Journal. Service Management", No. 15.
 16. Sholderer J., Brunso K., Bredahl L., Grunert K.G. (2004), Cross-cultural validity of the food-related lifestyles instrument (FRL) within Western Europe, "Appetite", No. 42.
 17. Wójcik P. (2010), Segmentacja psychograficzna polskich konsumentów 2010, Statsoft Polska, http://www.statsoft.pl/portals/0/Downloads/Segmentacja_psychograficzna_polskich_konsumentow.pdf [dostęp: 10.06.2016].
 18. Zachowania żywieniowe Polaków. Komunikat z badań (2014)], CBOS, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_115_14.PDF [dostęp: 10.06.2016].
 19. Zalega T. (2010), Miejsce usług w konsumpcji gospodarstw domowych wysokodochodowych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu