BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozirok Witold (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Consumer Attitudes and Behaviour Towards Energy Drinks
Postawy i zachowania konsumentów wobec napojów energetyzujących
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 216-229, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Rynek napojów bezalkoholowych, Decyzje konsumenckie
Consumer behaviour, Non-alcoholic beverages market, Consumer decision
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D01, I12
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja wybranych zachowań konsumenckich oraz postaw konsumentów wobec napojów energetyzujących (NE). W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących diagnozy postaw i zachowań konsumenckich na rynku NE oraz ich uwarunkowania. W badaniu zastosowano metodę ankietową. Dobór populacji badanej był przypadkowy i obejmował grupę 507 osób o zróżnicowanym wieku, płci i wykształceniu. W obszarze zachowań ocenie poddano między innymi częstotliwość i rodzaj nabywanych NE oraz preferencje i czynniki decydujące o ich zakupie i konsumpcji. Uczestnicy badania wykazywali duże zróżnicowanie w zakresie częstotliwości spożycia, a rozkład uzyskanych danych sugerował okazjonalne wykorzystywanie tej grupy napojów. Ponad 18% badanych zadeklarowało, że nie spożywa NE w ogóle. Przesłanki spożycia tych napojów były zróżnicowane i zależne od wieku. Młodsza część badanych częściej wskazywała na względy smakowe i chęć ugaszenia pragnienia, osoby starsze wskazywały na potrzebę pobudzenia i walki ze zmęczeniem. Najpopularniejszymi markami były kolejno: Tiger, Red Bull, Be Power, Black, Rock Star, Monster. Do głównych determinant wyboru NE należały kolejno: walory smakowe, źródło potencjału energetycznego, zaufanie do marki i do producenta, cena i właściwości funkcjonalne. Postawy badanych wobec NE były obojętne, z tendencją do negatywnych i korespondowały z częstotliwością i wielkością spożycia. Zróżnicowanie zachowań konsumentów NE wskazuje na konieczność uwzględniania tych różnic w ofercie produktowej. Ponadto warto rozważyć takie działania, które będą zmierzały do zwiększenia zaufania konsumentów do takiej oferty produktowej. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to identify selected consumer behaviours and attitudes towards "energy drinks" (ED). The article presents results of research into consumer attitudes and behaviours in the ED market and their determinants. The study used a questionnaire method and the selection of the study population was random and involved a group of 507 people of various age, gender and educational levels. In the area of behaviour, inter alia, the frequency of purchase and the type of purchased EDs, as well as the preferences for and determinants of their purchase and consumption were assessed. The study participants showed a considerable diversity in the frequency of consumption and the distribution of the obtained data suggested the occasional use of this group of beverages. More than 18% of respondents declared that they had not consumed EDs at all. The reasons for consuming these beverages varied, and were dependent upon the age. Younger respondents more frequently indicated the taste qualities and the desire to quench the thirst, while the older respondents indicated the need to get stimulated and to combat fatigue. The most popular brands were as follows: Tiger, Red Bull, Be Power, Black, Rock Star, Monster. The main determinants of the choice of an ED included, in the following order: the taste qualities, a source of energy potential, confidence in the brand and the manufacturer, the price and functional properties. The respondents' attitudes towards EDs were neutral, tending to negative, and corresponded to the frequency and levels of consumption. The diversity in ED consumer behaviours indicates the need to take these differences into account in the product offering. In addition, it is worth considering activities aimed at increasing consumer confidence in such a product offering. This is research article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atilla S., Cakir B. (2011), Energy-drink consumption in college students and associated factors, "Nutrition", No. 27.
 2. Błaszczyk E., Piórecka B., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M. (2013), Konsumpcja napojów energetyzujących i zachowania z nią związane wśród młodzieży wiejskiej, "Problemy Higieny i Epidemiologii", No. 94(4).
 3. Cichocki M. (2012), Napoje energetyzujące - współczesne zagrożenie zdrowotne dzieci i młodzieży, "Przegląd Lekarski", nr 69(10).
 4. Czarnecki T., Sosnowska B. (2015), Napoje energetyzujące a bezpieczeństwo zdrowotne, "Przemysł Spożywczy", nr 69(12).
 5. Garus-Pakowska A., Jakubowska A., Gaszczyńska E., Szatko F. (2015), Charakterystyka spożycia napojów energetyzujących wśród studentów wybranych uczelni medycznych, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 96(4).
 6. Godala M., Szymańska A., Materek-Kuśmierkiewicz I., Szatko F. (2013), Spożycie napojów energetyzujących przez sportowców. Cz. I. Wielkość spożycia i determinanty wyboru, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 94(2).
 7. González M.J., Miranda-Massari J.R., Gómez J.R., Ricart C.M., Rodriguez-Pagán D. (2012), Energy Drinks and Health: A Brief Review of their Effects and Consequences, "Ciencias de la Conducta", No. 27.
 8. Górnicka M., Pierzynowska J., Kaniewska E., Kossakowska K., Woźniak A. (2014), School pupils and University students surveyed for drinking beverages containing caffeine, "Roczniki Państwowego Zakładu Higieny", nr 65(2).
 9. Gurgul A. (2016), Energia z puszki za miliard, "Gazeta Wyborcza", nr 212 (10-11.09.2016).
 10. Hohhmann M., Świderski F. (2008), Napoje energetyzujące i ich składniki funkcjonalne, "Przemysł Spożywczy", nr 62(9).
 11. Jeżewska-Zychowicz M., Pilska M.(2007), Postawy względem żywności i żywienia. Wybrane aspekty teoretyczne i metodyczne, Wydawnictwo Naukowe SGGW, Warszawa.
 12. Kozirok W. (2016a), Spożycie napojów energetyzujących w grupie nastolatków z Trójmiasta i okolic. Część I. Charakterystyka spożycia, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", nr 49(3).
 13. Kozirok W. (2016b), Spożycie napojów energetyzujących w grupie nastolatków z Trójmiasta i okolic. Część II. Znajomość produktu i uwarunkowania spożycia, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", nr 49(3).
 14. Miśniakiewicz M., Cichoń Z. (2012), Napoje funkcjonalne w żywieniu mieszkańców Południowo - Wschodniej Polski - analiza preferencji konsumenckich i kierunków rozwoju rynku, (w:) Zieliński R., Żuchowski J., Wybrane aspekty jakości żywności, Politechnika Radomska, Wydział Ekonomiczny, Instytut Technologii i Eksploatacji - PIB w Radomiu, Radom.
 15. Motyka M., Marcinkowski J.T. (2015), Nowe metody odurzania się. Cz. VIII. Napoje energetyzujące łączone z alkoholem, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 96(4).
 16. Portal spożywczy (2016a), Producenci Energy drinków liczą na wzrost sprzedaży latem, http://www.portalspozywczy.pl/napoje/wiadomosci/producenci-energy-drinkow-licza-na-wzrostsprzedazy-latem,128031.html [access: 06.05.2016].
 17. Portal spożywczy (2016b), Globalny rynek Energy drinków będzie wart 53,4 mld euro. http://www.portalspozywczy.pl/napoje/wiadomosci/globalny-rynek-energy-drinkow-bedziewart-53-4-mld-euro-w-2020-r,130762.html [access: 18.09.2016].
 18. Reissig C.J., Strain E.C., Griffiths R.R. (2009), Caffeinated energy drinks -A growing problem, "Drug and Alcohol Dependence", No. 99.
 19. Rój A., Stasiuk E., Dorsz B. (2011), Ocena popularności napojów energetyzujących wśród młodzieży regularnie uprawiającej sport, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", nr 44(3).
 20. Seifert S.M., Schaechter J.L., Hershorin E.R., Lipshultz S.E. (2011), Health Effects of Energy Drinks on Children, Adolescents and Young Adults, "Pediatrics", No. 127.
 21. Semeniuk W. (2011), Spożywanie napojów energetyzujących wśród studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 92(4).
 22. Urala N., Lähteenmäki L. (2004), Attitudes behind consumers' willingness to use functional foods, "Food Quality and Preference", No. 15(7/8).
 23. Wolk B.J., Ganetsky M., Baku K.M. (2012), Toxicity of energy drinks, "Current Opinion in Pediatrics", No. 24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu