BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olesiński Zbigniew (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
Tytuł
Menadżerskie wyzwania wobec szkolnictwa wyższego
Managerial Challenges to Higher Education
Źródło
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2017, nr 1(51), s. 119-129, bibliogr. 13 poz.
Vistula Scientific Quarterly
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo informatyczne, Edukacja informatyczna, Szkolnictwo wyższe, Współpraca, Kształcenie informatyków
IT enterprises, IT education, Higher education, Cooperation, Education of IT personnel
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I23
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem rozważań jest zwrócenie uwagi na rolę i znaczenie zarządzania publicznego w procesach modernizacji szkół wyższych. Wymogi wobec szkół wyższych w Polsce określone są przez tak zwany Proces Boloński i Krajowe Ramy Kwalifikacji. Nie przesądzają one jednak o kierunku reformowania szkół wyższych. Wymaga to uelastycznienia struktur organizacyjnych ku strukturom zdecentralizowanym, horyzontalnym, upowszechniania zarządzania procesowego, co ułatwi aktualizację celów, wizji i misji szkoły wyższej, usprawni i odbiurokratyzuje proces decyzyjny. Zarządzanie procesowe ułatwi także procesy osobowe w szkole wyższej i sposoby przeprowadzenia kontroli.(abstrakt oryginalny)

An aim of considerations is to pay attention to the role and importance of public management in the processes of universities modernisation. The requirements for universities in Poland are determined by the Bologna Process and the National Qualifications Framework. However, they do not decide Menadżerskie wyzwania wobec szkolnictwa wyższego 129 the direction of universities reforming. This requires making flexible the organisational structures towards the decentralised, horizontal structures, dissemination of the process management, what will facilitate updating the objectives, vision and mission of the university, improve and streamline the decision-making process. The process management will also ease personal processes at the university and the ways of carrying out audits. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Child J. (2015), Organization; contemporary principles and practice, 2nd edition, Whitney, Chichester.
 2. Fredeickson G., Johnstone J.M. (1999), Public Management reform and Innovation, The University of Alabama Press, Tuscaloosa and London.
 3. Kettl D.F. (2000), The Global Public Management Revolution A Raport on the Transformation of Governance, Brooking Institution Press, Washington.
 4. Kowalczewski W. (2016), Podsumowanie dyskusji, (w:) Kowalczewski W., Kuc B.R., Dyskusje o zarządzaniu (7), Dylematy jakości kształcenia na kierunku zarządzanie, Mentor, Warszawa.
 5. Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 6. Koźmiński A.K. (2016), Wyobraźnia ekonomiczna, Poltext, Warszawa.
 7. Osborne D., Gaebler T. (1999), Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administracje publiczną, Media Rodzina, Poznań.
 8. Pollitt C. (1999), Managericalism and the Public Services, Blackwell, Oxford.
 9. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku (2010), Raport cząstkowy Ernst & Young Business Advisory i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, http://www.uczelnia2020.pl [dostęp: 10.03.2010].
 10. Simon H.A. (1969), The Science of the Artificial, MIT Press, Cambridge.
 11. Sitko W. (2016), Problemy kształcenia na kierunku zarządzania - wprowadzenie do dyskusji, (w:) Kowalczewski W., Kuc B.R., Dyskusje o zarządzaniu (7), Dylematy jakości kształcenia na kierunku zarządzanie, Mentor, Warszawa.
 12. Wawak T. (2011), Znaczenie reformy szkolnictwa wyższego w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, (w:) Borowiecki R., Rojek T. (red.), Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce; integracja - kooperencja - klastering, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 13. Zarządzanie w szkole wyższej (2008-2009), Raport z badań zrealizowanych pod kierownictwem T. Wawaka w ramach projektu badawczego finansowanego z wydziałowej rezerwy na badania własne (WBPW)., Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu