BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banaszkiewicz Magdalena (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Dialog międzykulturowy w przestrzeni turystycznej
Intercultural Dialogue in Tourist Space
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2010, nr 23, s. 23-49, ryc., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Przestrzeń geograficzna, Komunikowanie międzykulturowe, Badania międzykulturowe, Dialog międzykulturowy
Tourism, Geographic space, Intercultural communication, Intercultural research, Intercultural dialogue
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie fenomenu przestrzeni turystycznej jako istotnego czynnika modyfikującego jakość relacji międzykulturowych nawiązywanych pomiędzy turystami a ludnością miejscową. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza, stanowi teoretyczne zaplecze służące przybliżeniu problematyki przestrzeni turystycznej z punktu widzenia nauk humanistycznych i społecznych. Pojęcie przestrzeni turystycznej ujęte zostało zatem w sieć znaczeń terminów pokrewnych: przestrzeni społecznej, miejsca, czasu, heterogeniczności przestrzeni. Część druga, będąca rezultatem badań przeprowadzonych w Sankt Petersburgu wśród polskich turystów kulturowych, stanowi empiryczne rozwinięcie tekstu. Omówiona w niej zostaje relacja pomiędzy zachowaniem człowieka (przede wszystkim ujmowanym jako interakcja turystów i miejscowych) a przestrzenią, w której przebywa. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to describe the phenomenon of tourist landscape as an important factor modifying intercultural relations between hosts and guests. This article is composed of two sections. The first part can be treated as a theoretical background providing a sociological and anthropological feedback for understanding the term "tourist landscape". This phrase has been examined in the context of related terms such as social space, place, time, landscape heterogeneity. The second part of the article is a result of empirical research conducted in Saint- Petersburg on polish cultural tourists. The analysis focuses on intercultural interactions between guests and hosts occurring in varied public spaces. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z. (1997) Wśród nad, nieznajomych Pisanie miasta - czytanie miasta [w:] A. Zeidler-Janiszewska, red., Pisanie miasta - czytanie miasta, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 2. Cohen E. (1994) Contemporary tourism: diversity and change, Emerald Group Publishing.
 3. Cosgrove D. (1989) Geography is everywhere: culture and symbolism in human landscapes [in:] D. Gregory, R. Walford, eds., Horizons in Human Geography, Totowa, NJ: Barnes and Noble Books.
 4. Człowiek w badaniach geograficznych (2006) W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski, red., Podstawowe idee i koncepcje geografii, t. 2, Bydgoszcz.
 5. Edensor T. (1998) Tourists at the Taj, Routledge.
 6. Foucault M. (2005) Inne przestrzenie, "Teksty Drugie", nr 6, s. 117-125.
 7. Goffman E. (2000) Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 8. Jałowiecki B., Szczepański M. (2006) Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, seria: Wykłady z socjologii t. 4, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 9. Jan Paweł II (2001) Turystyka w służbie pokoju i dialogu między cywilizacjami. Orędzie z okazji XXII Światowego Dnia Turystyki.
 10. Kapuściński R. (2006) Ten Inny, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 11. Landscape, Tourism and Meaning (2008) A. Knudsen, M. Metro-Roland, A. Soper, Ch. Greer, eds., Ashgate Publishing, Ltd.
 12. Latosińska J. (2006) Przestrzeń turystyczna - jedno pojęcie dwa znaczenia. Rozważania na temat indywidualnej przestrzeni turystycznej, "Turyzm", 16/2, Łódź, s. 93-98.
 13. Latosińska J. (1998) Przestrzeń urlopowo-wakacyjna pracowników wyższych uczelni Łodzi, "Szlakami Nauki" 27, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 159.
 14. Lefebvre H. (1991) The production of space, Wiley-Blackwell.
 15. Liszewski S. (2005) Polityka obsługi turystycznej i organizacja czasu wolnego, Łódź, http://www.prorevita.pl/turystyka.html#mprztur [dostęp: 17.06.2009].
 16. Liszewski S. (1995) Przestrzeń turystyczna, "Turyzm", 5/2, s. 87-103.
 17. Liszewski S. (2006) Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu [w:] G. Gołembski, red., Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym - człowiek, przestrzeń, przedsiębiorstwo. Materiały III Gremium Ekspertów Turystyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 113-126.
 18. Liszewski S. (2006) Przestrzenie turystyki i ich transformacja we współczesnym świecie, "Turyzm" 16/2, s. 7-20.
 19. Liszewski S. (1999) Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), "Turyzm", 91, Łódź, s. 51-73.
 20. Liszewski S. (2005) Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii [w:] Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, T. 1, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 50-60.
 21. Mitchell D. (1995) The end of public space? People's park, definition of public and democracy, "Annals of the Association of American Geographers", nr 85/1, s. 108-133.
 22. Sennett R. (2000) From the Fall of Public Man [in:] G. Bridge, S. Watson, eds., The Blackwell city reader, Wiley-Blackwell, s. 342-351.
 23. Sławek T. (1997) Akro/nekro/polis: wyobrażenia miejskiej przestrzeni [w:] A. Zeidler-Janiszewska, red., Pisanie miasta - czytanie miasta, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 24. Sztompka P. (2003) Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 25. Tuan Y. (1987) Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa.
 26. Tyszka A. (1995) Rozmowa kultur, Założenia i rezultaty seminarium Komunikacja międzykulturowa 1992-93 [w:] A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka, red., Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje, Warszawa.
 27. Urry J. (2007) Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. Wallis A. (1990) Socjologia przestrzeni, wybór i oprac. E. Grabska-Wallis, M. Ofierska, Niezależna Oficyna Wydawnicza.
 29. Warszyńska J., Jackowski A. (1978) Podstawy geografii turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Włodarczyk B. (2006) Przestrzeń turystyczna - cykliczność, "aktorzy", determinanty rozwoju, "Turyzm", 16/2, Łódź, s. 139-148.
 31. Włodarczyk B. (2009) Przestrzeń turystyczna - istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 32. Włodarczyk B. (2007) Przestrzeń turystyczna - pojęcie, wymiary i cechy, "Turyzm" 17/1-2, s. 145-158.
 33. Znaniecki (1938) Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 1, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu