BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tańska Magdalena (Akademia Pomorska w Słupsku), Babicz-Zielińska Ewa (Akademia Morska w Gdyni), Chaillot Agnes (Psycho-Dietician Consulting, Inc., London, Great Britain)
Tytuł
Attitudes of Elderly People Towards New and Unfamiliar Food
Postawy ludzi starszych względem nowej, nieznanej żywności
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 368-376, tab., wykr., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Ludzie starsi, Żywność, Nowe produkty, Zachowania konsumenta
Elderly people, Food, New products, Consumer behaviour
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D11, D12
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W Polsce obserwuje się proces zmian demograficznych, który charakteryzuje się rosnącym udziałem osób starszych w ogólnej populacji. W wieku starszym występuje wiele problemów zdrowotnych związanych z odżywianiem. Nie zawsze przyczyną jest zła sytuacja ekonomiczna; często jest to wynik niechęci do zmiany nawyków żywieniowych, lęku przed nieznanym oraz preferowanie tradycyjnego modelu żywienia. Zachowania neofobiczne przyczyniają się do ograniczania spożywania różnorodnej żywności, co w konsekwencji może prowadzić do monotonii żywieniowej i niedoborów składników odżywczych. Celem przeprowadzonych badań była ocena postaw ludzi starszych w stosunku do nowej, nieznanej żywności oraz identyfikacja źródeł wiedzy na temat zdrowego odżywiania. Badania przeprowadzono wśród 596 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku województw pomorskiego i zachodniopomorskiego o zróżnicowanym profilu socjodemograficznym. Do oceny poziomu neofobii zastosowano zmodyfikowaną skalę neofobii żywieniowej. Respondentów pytano również o wskazanie najważniejszych źródeł wiedzy o żywieniu. Ponad połowa badanych respondentów deklarowała postawę obojętną wobec nowej, nieznanej żywności, a jedna trzecia - postawę negatywną. Na poziom neofobii w największym stopniu wpływały: sytuacja materialna i aktywność zawodowa ludzi starszych. Jako źródło wiedzy na temat zdrowego odżywiania wskazywano znajomych oraz poradniki popularnonaukowe. Niechęć do spożywania nowej żywności przez osoby starsze może być spowodowana ukształtowanymi nawykami żywieniowymi. Obawy związane z nową żywnością wiążą się głównie z brakiem podstawowej wiedzy w tym zakresie. Starsi konsumenci to segment rynku, do którego powinny być kierowane akcje promujące nowe produkty, zwłaszcza o właściwościach prozdrowotnych. (abstrakt oryginalny)

Poland has been experiencing a process of demographic changes with an increasing number of ageing people constituting its population. During the late stages of life, one can observe many health conditions occurring among this age group, which are also related to diets. The economic situation is not always the reason; it is often a reluctance to change dietary habits, fear of the unfamiliar, or preference for the traditional dietary model. Neophobic behaviours contribute to persisting in taking unadventurous food choices, limiting the variety and resulting in dietary monotony and nutritional deficiencies. The aim of the study was to assess the attitudes of older adults towards novel, unfamiliar food and to identify sources of knowledge about healthy diets. The study was conducted among 596 members of the University of the Third Age from Pomorskie and Zachodniopomorskie provinces with a varied social and demographic profile. In order to determine the degree of neophobia, a modified Food Neophobia Scale was employed. Respondents were also asked to identify the most significant sources of knowledge about food. Over half of the group declared an indifferent attitude towards novel, unfamiliar food, and a third of all the respondents was negatively biased. The most substantial factors affecting the degree of neophobia have been: financial situation, and working life of the older adults. Acquaintances, friends and popular science magazines have been indicated as sources of knowledge about healthy diets. It is likely that reluctance to consume new and unfamiliar food by older adults is influenced by the dietary habits formed over their lifetime. Fears connected with new food result from lack of elementary knowledge of the subject. The elderly consumers are a segment of the market that should be targeted at with promotional campaigns of new products, particularly those having healthful properties. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Avermaetea T., Viaenea J.,Morganb E.J., Pittsc E., Crawfordb N., Mahon D. (2004), Determinants of product and process innovation in small food manufacturing firms. "Trends in Food Science & Technology", No. 15.
 2. Badowska S. (2012), Źródła i inspiracje wprowadzania innowacji produktowych. "Zarządzanie i Finanse", Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 3. Brzęska-Mikoda A. (2009), Innowacje w firmie - szanse dla kreatywnych, http://firmasymulacyjna.edu.pl/.../innowacje_w_firmie_szansa_dla_kreatywnych.doc [dostęp: 20.02.2011].
 4. Chávez-Jáuregui R.N., Cardoso-Santiago R.A., Pinto e Silva M.E.M., Arêas J.A.G. (2003), Accept abilit y of snacks produced by the ext r usion of ama ranth and blends of ch ick pea and bovine lung, "Int. J. Food Sci. Technol.", No. 38(7).
 5. Chittenden F., Hall G.C., Hutchinson P.J. (1996), Small Firm Growth, Access to Capital Markets and Financial Structure: Review of Issues and an Empirical Investigation. "Small Business Economics", No. 8(1).
 6. Cuerva M.C., Triguero-Cano Á., Córcoles D. (2011), Differences in innovation between food and manufacturing Firms: an analysis of persistence, http://www.alde.es/encuentros/anteriores/xiveea/trabajos/t/pdf/069.pdf [dostęp: 15.12.2013].
 7. Czupilowska K. (2014), Innowacje produktowe w świetle preferencji konsumentów w segmencie czekolady na przykładzie rynku FMCG, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 38, t. 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 8. Drucker P. F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 9. Górecka D., Czarnocińska J., Idzikowski M., Kowalec J. (2009), Postawy osób dorosłych wobec żywności funkcjonalnej w zależności od wieku i płci. "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 4(65).
 10. Gutkowska K. (2011), Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1.
 11. Haffer M. (1998), Determinanty strategii nowego produktu polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 12. Janasz W., Leśkiewicz I. (1995), Identyfikacja i realizacja procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 13. Jeznach M., Jeżewska-Zychowicz M. (2012), Segmentacja i typologia konsumentów na rynku żywności, (w:) Jeżewska-Zychowicz M., Jeznach M., Kosicka-Gębska M., Akceptacja nowych produktów żywnościowych i jej uwarunkowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 14. Kita A., Popiela-Kuku K. (2010), Wpływ dodatku wytłoków lnianych na wybrane właściwości smażonych chrupek ziemniaczanych, "Acta Agrophysica", nr 16(1).
 15. Kotler Ph. (1994), Marketing, Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa.
 16. Kotler Ph., Trias de Bes F. (2004), Marketing literalny, PWE, Warszawa.
 17. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K (2005), Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych i potraw, wydanie III rozszerzone i uaktualnione, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa.
 18. Licznik kalorii (2016). Kalkulatory, http://www.poradnikzdrowie.pl [dostęp 12.04.2016].
 19. Lusas E.W., Rooney L.W. (2002), Snack food processing, Ed. CRC Press Boca Raton, London, New York, Washington D.C.
 20. Nawirska-Olczańska A., Kita A., Biesiada A., Sokół-Łętowska A. (2013), Charactristic of antioxidant activity and consumption of pumpkim seed oils in 12 cultivars, "Food Chemistry", No. 139.
 21. Nieć M., Klembowska D. (2011), Innowacyjność przedsiębiorstw branży spożywczej na tle ogólnych tendencji w latach 2002-2008, "EIOGZ", nr 90.
 22. Nowak M.M. (2015), General expenditures for industrial innovation in the Łódź province in the light of expenditures for innovations in Poland's food industry, "Roczniki Naukowe", t. VII, z. 5, Wydawnictwo Wieś Jutra.
 23. OECD - Eurostat (2005), Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpreting innovation data, third edition Bruksela.
 24. Olejniczuk-Merta A. (2015), Konsumpcja czynnikiem innowacyjnego rozwoju, (w:) Olejniczuk-Merta A. (red.), Konsumpcja i innowacje, IBRKK, "Marketing i Rynek", Warszawa.
 25. Pastor-Cavada E., Drago S.R., González R.J., Juan R., Pastor J.E., Alaiz M., Vioque J. (2011), Effects of the addition of wild legumes (Latyhyrus annuus and Lathyrus clymenum) on the physical and nutritional properties of extruded products based on whole corn and brownrice. "Food Chem.",No. 128.
 26. Penc J. (1999), Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 27. Pęksa A., Kita A., Carbonell-Barrachina A.A., Miedzianka J., Kolniak-Otek J., Tajner-Czopek A., Rytel E., SiwekA., Miarka D., Dróżdż W. (2016), Sensory arrtibutes and physiochemical feature of corn snacks as affected by different flour and extrusion conditions. "LWT - Food Science and Technology", No. 72.
 28. Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 29. Pomykalski A. (2009), Innowacyjność organizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź.
 30. Rogers, E. (1995), Diffusion of Innovations, 4th.ed., The Free Press, New York.
 31. Romijn H., Albaladejo M. (2002), Determinants of innovation capability in small electronics and software firms in southeast England, "Research Policy, Elsevier", Vol. 31(7).
 32. Rudnicki L. (2012), Konsument w polityce rozwoju nowego produktu, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 20, nr 1.
 33. Rytel E., Kita A., Pęksa A., Tajner-Czopek A., Miedzianka J. (2015), Wpływ zastosowania soli w produkcji chrupek kukurydzianych wzbogaconych dodatkiem niekonwencjonalnych surowców na wybrane cechy jakościowe, "Bromat. Chem. Toksykol.", tom XLVIII, nr 3.
 34. Rytel E., Pęksa A., Tajner-Czopek A., Kita A., Zięba T., Gryszkin A. (2013), Effect of addition of protein preparations on the quality of extruded maize extrudates, "Journal Microb. Biotechnol. Food Sci.", No. 2 (Special issue on BQRMF).
 35. Rytel E., Tajner-Czopek A., Pęksa A., Kita A., Miedzianka J. (2012), Wpływ rodzaju dodatku i temperatury ekstruzji na zawartość akrylamidu w chrupkach kukurydzianych, "Bromat. Chem. Toksykol.", No. 45.
 36. Simpson P.M., Siguaw J.A., Enz C.A. (2006), Innovation orientation outcomes: The good and the Bad, "Journal of Business Research", No. 59.
 37. Stojceska V., Ainsworth P., Plunkett A., Ĭbanoğlu A. (2008), The recycling of brewer's processing byproduct into ready-to-eat snacks using extrusion technology, "Journal of Cereal Science", No. 47.
 38. Szwejkowska B., Bielski S. (2012). Wartość prozdrowotna nasion szarłatu (Amaranthus cruentus L.), "Postępy Fitoterapii", nr 4.
 39. Śmiechowska M., Pawlaczyk E. (2012), Ocena zawartoci chlorku sodowego w wybranych koncentratach spożywczych, "Bromat. Chem. Toksykol.", nr 45.
 40. Zhou C. L., Liu W., Zhao J., Yuan C., Song Y., Chen D., Ni Y.-Y., Li, Q.-H. (2014), The effect of high hydrostatic pressure on the microbiological quality and physical-chemical characteristics of pumpkin (Cucurbita maxima Duch.) during refrigerated storage. Innov. "Food Sci. Emerg.", No. 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu