BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzowiecka Joanna (Akademia Morska w Gdyni), Specht Agnieszka (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Ocena wiedzy mieszkańców Trójmiasta na temat prawa do reklamacji - badania pilotażowe
Evaluation of the Knowledge of Tricity Inhabitans about Their Right to Make a Complaint - a Pilot Study
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 387-400, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona konsumenta, Prawa konsumenta, Reklamacje klienckie, Świadomość konsumenta
Consumer protection, Consumer law, Client complaints, Consumer awareness
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D18, D12
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Trójmiasto
TriCity
Abstrakt
Celem pracy jest wstępna ocena poziomu świadomości klientów na temat praw konsumentów dotyczących reklamacji. Badanie pilotażowe zostało przeprowadzone na terenie Trójmiasta na grupie 113 respondentów w formie sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego. Z badań wynika, iż 74,3% konsumentów rynku trójmiejskiego deklaruje, że poziom ich wiedzy kształtuje się na poziomie przeciętnym, słabym lub deklaruje brak wiedzy. Jedynie 12,4% konsumentów jest świadomych tego, do jakich działań mają prawo po dokonaniu zakupu w sklepie i czego mogą żądać od sprzedawcy w przypadku produktu wadliwego. Wiedza konsumentów Trójmiasta na temat przysługujących im uprawnień do reklamacji jest na poziomie niedostatecznym. Wielu konsumentów nie dochodzi swoich praw z powodu braku ich znajomości. Należy prowadzić w większym stopniu akcje promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości konsumentów w zakresie ich praw do reklamacji. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the thesis is to conduct a preliminary evaluation of the level of customer awareness of consumer rights concerning complaints. The pilot study was conducted in the form of a diagnostic survey with the use of a questionnaire in Tricity (Gdansk, Gdynia, Sopot), Poland, where a group of 113 respondents were examined. The research indicated that 74.3% of consumers of the Tricity market declared that their knowledge was at an average, low, or virtually non-existent level; only 12.4% of consumers were aware of what activities they could undertake after making a purchase and what they could demand from the seller in case of a defective product being sold. The knowledge of Tricity consumers about the right to make a complaint, to which they are entitled, is insufficient; as a result, many consumers do not pursue their rights due to their lack of knowledge about this subject. The conclusion is that promotional campaigns should be conducted on a greater scale that would seek to increase consumers' awareness of their right to make a complaint. The article is of the research nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balon U. (2014), Badanie zachowań konsumentów w zakresie składania reklamacji, "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie", z. VIII.
 2. Balon U. (2015), Zachowania konsumentów w zakresie składania reklamacji, "Handel Wewnętrzny", nr 2.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 304 z 22.11.2011).
 4. Królikowska-Olczak M., Pachuca-Smulska B. (red.) (2014), Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa.
 5. Lehmann K. (2014), Vademecum Konsumenta, UOKiK, Warszawa.
 6. Lehmann K. (2015), Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców, UOKiK, Warszawa.
 7. Miszczuk M. (2013), Dyrektywa konsumencka - konsekwencje dla e-przedsiębiorców (cz.1), Platforma wspierająca e-Biznes, https://www.web.gov.pl/e-punkt-aktualnosci/331_3556.html [dostęp: 12.06.2016].
 8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380).
 9. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
 10. Znajomość praw konsumenckich oraz analiza barier utrudniających konsumentom bezpieczne i satysfakcjonujące uczestnictwo w rynku - raport z badań (2009), UOKiK, Warszawa, http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=9394 [dostęp: 11.06.2016].
 11. Zymonik K. (2015), Zmiany dotyczące reklamacji w nowej ustawie o prawach konsumenta, "Problemy Jakości", nr 10.
 12. http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/rekojmia/ [dostęp: 12.06.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu