BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zabrocki Romuald (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
A Comparative Analysis of the Determinants of Behaviours of Polish and German Consumers Aged 55+ in the Innovative Food Market
Analiza porównawcza uwarunkowań zachowań konsumentów polskich i niemieckich w wieku 55+ na rynku żywności innowacyjnej
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 413-423, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Nowe produkty, Ludzie starsi, Zachowania konsumenta, Analiza porównawcza, Srebrna gospodarka
Food, New products, Elderly people, Consumer behaviour, Comparative analysis, Silver economy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L66, O31, O33
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Niemcy, Polska
Germany, Poland
Abstrakt
Celem badania była analiza porównawcza zachowań konsumentów polskich i niemieckich w wieku 55+ na rynku żywności innowacyjnej. Badanie ankietowe przeprowadzono wśród 428 respondentów z rejonu województwa pomorskiego i landu Bremy. Wykazano, że odmienność społeczno-kulturowa, mimo pozytywnej postawy obu populacji wobec żywności innowacyjnej, różnicuje ich zachowania rynkowe. Respondenci niemieccy deklarują większą wiedzę dotyczącą produktów innowacyjnych, szybciej i częściej decydują się na ich zakup niż badani Polacy. Cechuje ich przy tym niższy poziom neofobii. Dla badanych Niemców żywność innowacyjna jest stałym i ważnym elementem codziennego żywienia, natomiast Polacy spożywają ją okazjonalnie. Przy zakupie żywności innowacyjnej konsumenci niemieccy kierują się głównie jej wpływem na zdrowie i wygodą w użytkowaniu, zaś respondenci polscy ceną. Stopień dostosowania rynku żywności innowacyjnej do potrzeb konsumentów w wieku 55+ seniorzy polscy uznali za zadowalający lub niski, zaś niemieccy za dobry i bardzo dobry. Stwierdzone w badaniach dysproporcje pozycji seniorów polskich i niemieckich na rynku żywności innowacyjnej powinny być sygnałem do weryfikacji strategii produktowej i marketingowej producentów polskich celem jej lepszego dostosowania do możliwości i ograniczeń ekonomicznych tej grupy nabywców w kraju. Dalsze marginalizowanie tego segmentu rynkowego, u progu rozwoju srebrnej gospodarki, wydaje się być poważnym błędem. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was a comparative analysis of behaviours of Polish and German consumers aged 55+ on the market of innovative food. The survey was carried out among 428 responds from the Pomeranian voivodship and the land of Brema. It was shown that social and cultural differences, despite the positive attitude of both populations towards innovative food, diversify their market behaviours. German respondents declare greater knowledge with regard to innovative products, faster and more often decide to purchase such products then the surveyed Poles. Additionally, they are characterised by a lower level of neophobia. For the Germans surveyed innovative food is a permanent and important element of every day meals, whereas Polish people eat such food occasionally. While buying innovative food German consumers are governed mainly by its influence on health and how convenient it is to use, whereas the Polish respondents take into account its price. The level of adaptation of the innovative food market to the needs of the consumers aged 55+ is regarded by Polish seniors as satisfactory or low, whereas the Germans considered it to be good and very good. Disproportions found in the survey, which concern the position of Polish and German seniors on the market of innovative food should be a signal to verify the product and marketing strategy of Polish producers in order to adapt their offer more accurately to the economic possibilities and limitations of this group of buyers in the country. Further marginalisation of this market segment, at the threshold of silver economy development, seems a serious mistake. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk G. (2010), Popularność "żywności wygodnej", "Journal of Agribusiness and Rural Development", No. 4.
 2. Babicz-Zielińska E. (1999), Studia nad preferencjami pokarmowymi oraz determinantami wyboru żywności w wybranych grupach konsumenckic, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, Gdynia.
 3. Barrena R., Sánchez M. (2012), Neophobia, personal consumer values and novel food acceptance, "Food Quality and Preference", Vol. 27.
 4. Bondos I. (2013), Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu, "Marketing w Praktyce", nr 3.
 5. De Bono E. (2007), The Use of Lateral Thinking - Myślenie lateralne. Idee na przekór schematom, Onepress, Warszawa.
 6. Drucker P.F. (2004), Innowacja i przedsiębiorczość, Studio EMKA, Warszawa.
 7. Fűrst T., Connors M., Bisogni C.A., Sobal J., Winter Falk L. (1996), Food choice: a conceptual model of the process. "Appetite", No. 3.
 8. Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W. (2001), Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, SGGW, Warszawa.
 9. Gutkowska K., Ozimek I. ( 2008), Zachowania młodych konsumentów na rynku żywności - wybrane aspekty, SGGW, Warszawa.
 10. Gutkowska K. (2011), Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych, jako warunek rozwoju rynku żywności, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1.
 11. Gutkowska K., Kowalczuk I., Sajdakowska M, Żakowska-Biemans S., Kozłowska A., Olewnik-Mikołajewska A. (2014), Postawy konsumentów wobec innowacji na rynku żywności, "Handel Wewnętrzny", nr 4(351).
 12. Jeżewska-Zychowicz M., Pilska M. (2007), Postawy względem żywności i żywienia, SGGW, Warszawa.
 13. Jeżewska- Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W. (2009a), Konsument na rynku nowej żywności, SGGW, Warszawa.
 14. Jeżewska- Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W. (2009b), Zachowania konsumentów na rynku nowej żywności a ich postawy wobec żywności, (in:) Jeżewska-Zychowicz M. (red.), Nieznana żywność a postawy i zachowania konsumentów, SCRIPT, na zlecenie SGGW, Warszawa.
 15. Kim W.C., Maugborgne R. (2005), Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa.
 16. Kołodziejska M. (2012), Obiecujący rynek, "Marketing w Praktyce", nr 8.
 17. Ritchey P. ,Frank R., Hursti U., Tuorila H. (2003), Validation and cross-national comparison of the food neophobia scale (FNS) using confirmatory factor analysis, "Appetite", Vol. 40.
 18. Rogers E.M., Schoemaker F.F.S. (1971), Communication in Innovations, Free Press Macmillian Publishing.
 19. Siro I., Kapolna E., Kapolna B., Lugasi A. (2008), Functional food. Product development, marketing and consumer acceptance - a review, "Appetite", Vol. 51.
 20. Sojkin B. (2003), Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa.
 21. Zabrocki R. (2010), Postawy i zachowania młodych konsumentów polskich i niemieckich na rynku żywności ekologicznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 16.
 22. Zabrocki R. (2014), Konsument na rynku produktów innowacyjnych, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Radom.
 23. Zabrocki R. (2015), Quality as determinant of behaviours among consumers at the age 55+ on the food market, (in:) Food Products Marketing, Concepts and Research, Published by University of Maribor, Celle.
 24. Zalega T. (2012), Konsumpcja, Determinanty. Teorie. Modele, PWE. Warszawa.
 25. Zalega T. (2013), Nowe trendy i makro trendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, "Konsumpcja i Rozwój", nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu