BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skalska Teresa (Instytut Turystyki w Warszawie)
Tytuł
Wpływ wybranych czynników ekonomicznych na poziom konsumpcji turystycznej nierezydentów
Effect of Selected Economic Factors on the Level of Non-Residents' Tourism Consumption
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2010, nr 23, s. 51-74, ryc., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Ekonomia, Rynek turystyczny, Rozwój turystyki, Popyt turystyczny
Tourism, Economics, Tourism market, Tourism development, Tourist demand
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie zależności między wybranymi czynnikami ekonomicznymi, uznanymi w literaturze przedmiotu za oddziałujące na popyt turystyczny, a poziomem konsumpcji turystycznej nierezydentów. Przeprowadzona analiza pozwala lepiej zrozumieć, co decyduje o przyjazdach turystów zagranicznych i o poziomie ich wydatków, a następnie skuteczniej przewidywać kierunki rozwoju rynku usług turystycznych. Wskazanie czynników oddziałujących na zmiany w popycie turystycznym nierezydentów powinno ponadto pomóc w podejmowaniu decyzji m.in. odnośnie do polityki cenowej i kierunków działań marketingowych. Budując modele regresji opisujące popyt turystyczny posłużono się metodami i procedurami właściwymi dla tzw. regresji krokowej. Analizę oparto na danych empirycznych z lat 1996-2007, odnoszących się do wybranych rynków emisyjnych, a jej głównym zadaniem jest wskazanie czynników, które można uznać za kluczowe dla wielkości popytu turystycznego nierezydentów, określenie siły i zakresu ich oddziaływania. W wyniku analizy podjęto próbę konstrukcji modeli wskazujących najistotniejsze czynniki rozwoju popytu nierezydentów. (abstrakt oryginalny)

This article aimed to determine the relationship between selected economic factors, which had been recognized in the literature as influencing the demand for non-residents' travel and tourism consumption level. The analysis allowed better understanding what determined the arrivals of foreign tourists and their spending levels, and then enabled better anticipating the directions of market development in tourism services. Pointing out the factors affecting the changes in non-residents' tourism demand helped to make such decisions as determining the pricing policy and directions of marketing efforts. In order to build regression models describing the demand for tourism, the methods and procedures appropriate to the so-called stepwise regression were used. The main tasks of the analysis, based on empirical data from the years 1996- 2007 referring to selected emission markets, were to identify key factors in the volume of demand for non-residents' tourism and after that to determine the strength and extent of their impact. Above-mentioned analysis was useful to form the structure of models recognizing the most important factors of demand increase. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartoszewicz W., Skalska T. (2008) Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2007 r., Instytut Turystyki, Warszawa.
 2. Bartoszewicz W., Skalska T. (2010) Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2009 r., Instytut Turystyki sp. z o.o., Warszawa.
 3. Bull A. (2005) The Economics of Travel and Tourism, 2nd ed. Longman Oxford.
 4. Cho V. (2001) Tourism Forecasting and its Relationship with Leading Economic Indicators. "Journal of Hospitality and Tourism Research", vol. 25, No. 4.
 5. Concepts, Definitions and Classifications for Tourism Statistics. A Technical Manual (1995). WTO Madryt.
 6. Dwyer L., Forsyth P., Rao P. (2000) The Price Competitiveness of Travel and Tourism: A Comparison of 19 Destinations, "Tourism Management", vol. 21, s. 9-22.
 7. Dziedzic E., Skalska T. (2006) Wpływ czynników ekonomicznych na rozwój rynku usług turystycznych, Instytut Turystyki, Warszawa.
 8. Dziedzic E., Skalska T. (2008) Wpływ czynników ekonomicznych na rozwój rynku usług turystycznych. Empiryczna weryfikacja przyjętych założeń, Instytut Turystyki, Warszawa.
 9. Garin-Munoz T. (2007) German Demand for Tourism in Spain, "Tourism Management", vol. 28, s. 12-22.
 10. Frechtling D. C. (2002) Forecasting Tourism Demand. Methods and Strategies, Butterworth, Heinemann. London.
 11. Lim Ch., McAller M. (2003) Modelling International Travel Demand from Singapore to Australia, "Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research", vol. 14, no. 1.
 12. Magnien F. (2002) The Measure of GDP Per Capita in Purchasing Power Standards (PPS): A Statistical Indicator Tricky to Interpret, OECD Meeting of National Accounts Experts, Paryż.
 13. Sensitive Tourists: The effect of changes in the exchange rates and income levels on the UK's international earnings (2001), British Tourist Authority, Caledonian Economics Ltd. London.
 14. Simon H. (1996) Zarządzanie cenami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Sinclair M.T., Stabler M. (1997) The economics of tourism, Routledge, Londyn- Nowy Jork.
 16. Stanisz A. (2007) Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe, StatSoft, Kraków.
 17. Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO (1995). ONZ - WTO, Warszawa.
 18. Wodejko S. (1998) Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu