BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śmietańska Justyna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gnieźnie)
Tytuł
Inteligencja emocjonalna w biznesie
Emotional Intelligence in Business
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2017, nr 1, s. 25-43, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Inteligencja emocjonalna, Menedżer, Przywództwo, Organizacja, Zasoby ludzkie, Badania sondażowe
Emotional intelligence, Manager, Leadership, Organisation, Human resources, Survey research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne to czynniki budzące od lat zainteresowanie zarówno psychologów, jak i praktyków biznesu. Zwrócono uwagę, że mierzona tradycyjnymi testami inteligencja poznawcza nie jest wystarczająca przy przewidywaniu osiągnięć. Niedostatecznie wskazuje efektywność człowieka w sytuacjach zawodowych, w których duże znaczenie odgrywają kontakty z innymi ludźmi, współpraca w zespole, radzenie sobie z własnymi emocjami. Artykuł dotyczy zjawiska inteligencji emocjonalnej, która wpływa na wiele czynników w środowisku zawodowym. Ma decydujące znaczenie w tworzeniu prawidłowych relacji z otoczeniem i poczuciu spełniania się w życiu. Coraz częściej inteligencja emocjonalna jako zjawisko omawiana jest w kontekście zarządzania współczesnymi organizacjami, w tym również polskimi przedsiębiorstwami. Głównym celem artykułu jest przedstawienie znaczenia inteligencji emocjonalnej w środowisku biznesowym oraz analiza specyfiki jej znajomości i zastosowania wśród specjalistów do spraw HR na podstawie badań własnych. Podstawową tezą, przyjętą na potrzeby procesu badawczego, jest założenie, iż przedstawiciele HR wykazują wyższy stopień inteligencji emocjonalnej niż specjaliści z innych badanych dziedzin. Badania wśród tych kategorii zawodowych przeprowadzono za pomocą autorskiej ankiety internetowej. (abstrakt oryginalny)

The emotional intelligence and social competencies are factors that have stirred the interest of both psychologists and business people for many years. It has been pointed out that cognitive intelligence as measured using traditional tests does not predict achievements satisfactorily. It is also deficient in indicating a person's effectiveness in professional situations where interpersonal relations, teamwork, and managing one's own emotions are of great importance. The article looks at the phenomenon of emotional intelligence, which influences many aspect of the professional environment. It plays a crucial role in creating both proper relationships with one's surroundings as well as a sense of fulfillment in life. The phenomenon of emotional intelligence is being increasingly emphasized in the context of managing modern organizations, including Polish companies. The main aim of the article is to explain the significance of emotional intelligence in the business environment as well as to analyze the specific character of the knowledge and adaptation of emotional intelligence among human resource experts through research as conducted by the author. The fundamental thesis adopted for the needs of the study process is the assumption that HR representatives demonstrate a higher level of emotional intelligence than experts in other disciplines. Research into this professional category was conducted using Internet-based questionnaires. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baczyńska A., Górniak M. (2013), Wpływ inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych na wyniki pracy w zawodzie windykatora. Raport z badań, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (90).
 2. Banaszak S. (2006), Menedżerowie w strukturze społecznej, Poznań, Wydawnictwo WSKiZ.
 3. Banaszak S. (2011), Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretyczno-empiryczne, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.
 4. Baruk A. I. (2010), Pozamerytoryczne różnicowanie polskich pracowników i jego skutki, Humanizacja Pracy, nr 6.
 5. Bombała B. (2011), Przywództwo w perspektywie teoretycznej i empirycznej, Prakseologia, nr 151.
 6. Cooper R., Sawaf A. (2000), Inteligencja emocjonalna w organizacji i zarządzaniu, Warszawa, Studio Emka.
 7. Goleman D. (1997), Inteligencja emocjonalna, Poznań, Media Rodzina.
 8. Goleman D. (1998), Inteligencja emocjonalna w praktyce, Poznań, Media Rodzina.
 9. Holliday M. (2001), Coaching, mentoring i zarządzanie, Gliwice, Helion.
 10. Konrad S., Hendl K. (2000), Inteligencja emocjonalna, Katowice, Videograf II.
 11. McKenna E., Beech N. (1997), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, Gebethner & Ska.
 12. Nęcka E. (2005), Inteligencja. Geneza, struktura, funkcje, Gdańsk, GWP.
 13. Pawłowska B. (2010), Szkolenia handlowców. Humanizacyjny czy dehumanizacyjny aspekt pracy, Humanizacja Pracy, nr 6.
 14. Rogozińska-Pawełczyk A. (2013), Osobowościowe uwarunkowania gotowości pracowników do zmian organizacyjnych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (91).
 15. Salovey P., Mayer J. D. (1990), Emotional Intelligence, Baywood Publishing Co., dostęp 8 kwietnia 2012, < http://www.unh.edu/emotional_intelligence/EIAssets/EmotionalIntelligenceProper/EI1990%20Emotional%20Intelligence.pdf >.
 16. Strelau J. (1997), Inteligencja człowieka, Warszawa, Wyd. Żak.
 17. Strelau J. (2000), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 2, Gdańsk, GWP.
 18. Woźniakowski A. (2012), Ewolucja funkcjonowania i zadań działów HR. Nowe wyzwania dla dyrektorów HR, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (85).
 19. Zimniewicz K. (2000), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu