BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fechner Ireneusz (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Krzyżaniak Stanisław (Instytut Logistyki i Magazynowania)
Tytuł
Kompromis jako element strategii integracji łańcucha dostaw zorientowanej na tworzenie wartości
Compromise as an Element of a Strategy of Supply Chain Integration Oriented on Value Adding
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 1, s. 5-20, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Współpraca, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Tworzenie wartości, Partnerskie podejście
Supply chain, Cooperation, Supply Chain Management (SCM), Value creation, Partnership approach
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje rozważania dotyczące podstawowych czynników warunkujących skuteczne funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Rozważania te są skupione na aspektach logistycznych współpracy. W ogólnym przypadku może być ona oparta na dominującej pozycji najsilniejszego z partnerów, dyktującego swoje warunki, albo też może być oparta na partnerstwie, w ramach którego podejmowane są różne formy kompromisów, służących korzyściom wszystkich partnerów. W pierwszym przypadku, dominujący partner, mimo że stanowi jedno z ogniw złożonej struktury, postrzega siebie jako podmiot niezależny i poszukuje możliwości ograniczania własnych nakładów, kosztem swoich dostawców lub - co gorsza - swoich klientów. W większości takich przypadków taki brak świadomości logistycznej skutkuje zwiększonymi kosztami w całym łańcuchu i niekonkurencyjną ceną oferowaną klientom. Podejście partnerskie otwiera drzwi do osiągania wzajemnych korzyści, choć wymaga to nieraz ustępstw i kompromisów. W pracy przedstawiono kilka modeli ilustrujących różne sposoby integracji - od przykładów opartych na wymianie informacji, po rozwiązania ułatwiające przepływy fizyczne dóbr. Te usprawnienia mogą być zazwyczaj wdrożone bez znaczących nakładów inwestycyjnych. W pracy zamieszczono również przykład ilościowy, którego celem jest ukazanie potencjalnych korzyści płynących ze zintegrowanego do obliczania ekonomicznej wielkości partii. Pokazano, że w wielu przypadkach wszyscy partnerzy mogą czerpać korzyści z takiego zintegrowanego podejścia, pod warunkiem, że będą gotowi - na przykład - do dzielenia się kosztami lub odmiennego podziału narzutów. (abstrakt oryginalny)

The paper presents considerations regarding some basic factors conditioning effective functioning of a supply chain. The considerations are focused on logistics aspects of the co-operation. Generally it can be based on a dominant position of the strongest partner, dictating his conditions, or it can be based on partnership, where various forms of compromises are taken for the benefit of all the partners involved. In the first case the dominant partner although being a link of a complex structure, would see itself as an independent entity, looking for opportunities of reduction of his own cost at the expense of his suppliers or - even worse - customers. In most cases such lack of logistics awareness results in excessive cost of the whole chain and non-competitive price offered to the customers. Approach based on partnership opens door for mutual benefits, although concessions and compromises are necessary in many times. Some models have been presented to illustrate various kinds of means of integration - ranging over examples of exchange of information as well as solution facilitating physical flows of goods. These improvements can usually be implemented without significant investments. A numerical example has also been included. Its aim is to demonstrate potential benefits resulting from integrated approach to establishing economic lot quantities. It has been shown that in many cases all partners can draw advantages from such integrated approach provided they all are ready - for example - to share of some costs or to agree on different mark-ups structure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bretzke W.R.: Supply Chain Collaboration in the hightech-automotiv and fast moving consumer goods industry. Eurolog 2004, Budapest 10-12 June 2004.
  2. Fechner I.: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Wyższa Szkoła Logistyki. Poznań 2007.
  3. Fechner I., Krzyżaniak S.: Efekty integracji łańcuch dostaw. Materiały szkoleniowe dla Studium Podyplomowego LOGISTYKA - niepublikowane. Wyższa Szkoła Logistyki. Poznań 2007.
  4. Krzyżaniak S.: Podstawy zarządzania zapasami w przykładach. Wydanie III. Biblioteka Logistyka - Instytut Logistyki i magazynowania. Poznań 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu