BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olesiński Zbigniew (Akademia Świętokrzyska), Sabat Anna (Akademia Świętokrzyska)
Tytuł
Kształtowanie relacji sieci globalnych z lokalnymi na przykładzie koneckiego klastra odlewniczego i ceramicznego
Shaping of Relations between Global and Local Networks Upon the Example of the Foundry and Ceramic Clusters in the Końskie Poviat
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 1, s. 61-85, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Powiązania sieciowe, Kapitał intelektualny, Kapitał społeczny, Klastry, Relacje organizacyjne
Network relationships, Intellectual capital, Social capital, Business cluster, Organizational relationships
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw obecnie gwarantuje wiedza, w tym umiejętności transferu technologii i innowacji. Współcześnie czynniki produkcji mają ogromne znaczenie, ale pierwotną, najwyższa wartość przypisuje się wiedzy w knowledge societies (w społeczeństwach opartych na wiedzy). Kapitał intelektualny staje się najcenniejszym zasobem przedsiębiorstwa, przesądzającym o jego kondycji ekonomicznej i społecznej. Zasadniczą kwestią ekonomiczną, społeczną, kulturalną i polityczną w procesie zarządzania wiedzą jest kształtowanie struktur wertykalnych. Ze względu na niskie niezbędne nakłady finansowe do rozwoju struktur wertykalnych i relatywnie proste, a w każdym razie relatywnie mało kosztownie technologie, istnieje łatwość włączenia się w kooperacje z tymi strukturami przedsiębiorstw lokalnych. Przykładem znaczenia sieciowych relacji międzyorganizacyjnych jest powiat konecki położony na północy województwa świętokrzyskiego, w sąsiedztwie województw mazowieckiego i łódzkiego. (abstrakt oryginalny)

At present, the competitive advantage of enterprises is guaranteed by knowledge they have, including technology transfer and innovation skills. Nowadays, production factors are of great significance, but the primary and supreme value in knowledge society belongs to the knowledge. The intellectual capital is becoming the most valuable resource of an enterprise, determining its economic and social conditions. The fundamental economic, social, cultural and political issue in knowledge management process is shaping the vertical structures. Due to small financial outlays necessary for development of such a structures caused by relatively simple and cost-efficient technologies, it is easy to cooperate with such structures of local enterprises. The article shows an example of importance of inter-organisational network relations in the Końskie Poviat located in the north of the Świętokrzyskie Voivodeship and next to the Mazowieckie and Łódzkie Voivodeships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciancutti A., Steding T.L.: Built on trust: Gaining competitive advantage in any organization, Chicago 2000.
 2. David P.A., Foray D.: Economic Fundamentals of the Knowledge Society, United Kingdom, Oxford 2002.
 3. Drucker F. P.: Post Capitalist Society, New York 1993.
 4. Edvinsson L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny. PWN, Warszawa 2001.
 5. Encyklopedia of Political Economy, Routledge 1999.
 6. Fukuyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu PWN, Warszawa - Wrocław 1997.
 7. Grudzewski W.M., Hajduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych. Difin, Warszawa 2007.
 8. Harisalo R., Miettinen E.: Trust capital: The third force of entrepreneurship, Tampere University, Department of Administrative Science, University of Tempere, 1997.
 9. Kouzes J.M., Posner B.Z.: Credibility: How leaders gain and lose it, why people demand it. Jossey - Bass Publishers, San Fransico, CA, 1995.
 10. Lane C.: Introduction: Theories and issuses in the study of trust. Oxford University Press, New York 1998.
 11. Lewis W.W.: Potęga wydajności. CeDeWu.pl, Warszawa 2004.
 12. Monitoring Enviromental Progres: A Report on Work in progress. Washington 1995.
 13. Olesiński Z., Sabat A.: The Piotrków Trybunalski - Kielce - Końskie - Starachowice - Ostrowiec Świętokrzyski Foundry Cluster, [w:] Bojar E., Olesiński Z.: The emergence and development. Difin, Warszawa 2007.
 14. Przybyszewski R.: Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Difin, Warszawa 2007.
 15. Schultz T.W.: The Economic Value for Education, New York 1963.
 16. Stachowicz J.: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w regionalnych sieciach proinnowacyjnych Nr 2H02D 03225, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, Warszawa 2006.
 17. Technology Demmonstrations and Application Centres in the EU. Country Raports EU, USA and Japan, Bruksela 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu