BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczkowska-Serafińska Magdalena (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
Tytuł
Cechy wymarzonej pracy oraz oczekiwanych relacji z przełożonym/ą w opinii pracowników z pokolenia Y, wkraczających na rynek pracy w Polsce i we Włoszech
Features of the Dream Job and Expected Relations with the Principal in the Opinion of the Generation Y Employees Entering the Labour Market in Poland and Italy
Źródło
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2017, nr 1(51), s. 236-251, wykr., tab., bibliogr. 3 poz.
Vistula Scientific Quarterly
Słowa kluczowe
Pokolenie Y, Zadowolenie z pracy, Relacje pracodawca-pracownik, Styl zarządzania, Motywacja do pracy, Badania ankietowe, Wyniki badań
Generation Y, Job satisfaction, Employer-employee relationships, Management style, Work motivation, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12, M54
summ., streszcz.
Kraj/Region
Polska, Włochy
Poland, Italy
Abstrakt
W artykule przedstawiono i omówiono wyniki badań dotyczących cech wymarzonej pracy, składowych relacji z bezpośrednim przełożonym oraz czynników motywacyjnych w opinii przyszłych pracowników z pokolenia Y, którzy w najbliższych lat wkroczą na europejski rynek pracy. Prezentowane wyniki badania ukazują wpływ różnic kulturowych (Polska, Włochy, Ukraina, Rosja, Białoruś) na ww. zagadnienia oraz identyfikują obszary, w których analizowany kraj pochodzenia nie wpływa na postrzegane zagadnienia. Wnioski stanowią rekomendacje dla kadry zarządzającej w Polsce i we Włoszech dotyczące sposobu zarządzania pracownikami nowej generacji Y. Aby pozytywnie wpływać na ich satysfakcję z pracy, zaangażowanie i jednocześnie minimalizować zjawisko attrition należy w pierwszej kolejności rozpoznać ich potrzeby i po ich dokładnym przeanalizowaniu i wyciągnięciu wniosków, odpowiednie zalecenia wdrożyć do praktyki zarządzania. (abstrakt oryginalny)

In her article, the author presented and discussed findings of the research on the features of the dream job, components of relations with the immediate superior as well as the motivating factors in the opinion of the prospective employees of Generation Y who in the years to come will enter the European labour market. The presented research findings show the impact of various cultural differences (Poland, Italy, Ukraine, Russia, and Belarus) on the said issues as well as they identify the areas where the country of origin in question does not affect the issues perceived. The conclusions are recommendations for the managerial staff in Poland and Italy concerning the way of managing employees of the new generation Y. In order to positively affect their job satisfaction, commitment and, at the same time, to minimise the phenomenon of attrition, one should, in the first instance, recognise their needs and, having thoroughly analysed them and made conclusions, implement to the management practice. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Juchnowicz M. (2010), Zadowolenie z pracy i satysfakcja zawodowa pracowników w Polsce a praktyka ZZL, (w:) Szambelańczyk J., Żukowski M. (red.), Człowiek w pracy i polityce społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
  2. Kaczkowska-Serafińska M. (2013), Determinanty satysfakcji z pracy a postawy wobec miejsca pracy w MSP w Polsce i we Włoszech, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
  3. Kozioł L. (2002), Motywacja w pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu