BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarz Joanna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Prosumpcja jako rezultat zmian zachodzących w zachowaniach konsumentów na przykładzie przemysłu spożywczego
Prosumption as a Result of Changes in Consumer Behavior with the Example of Food Industry
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 1, s. 7-24, tab., bibliogr. 40 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesny konsument w strategiach przedsiębiorstw międzynarodowych
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Prosumpcja, Prosument, Konsument, Konsumpcja żywności, Przemysł spożywczy, Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Strategia przedsiębiorstwa
Consumption, Prosumption, Prosumer, Consumer, Food consumption, Food industry, Enterprises, International enterprise, Corporation strategies
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D11, D22, E21, M31
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesną konsumpcję charakteryzują przeciwstawne trendy konsumpcjonizmu i konsumpcji zrównoważonej oraz coraz mocniej zarysowująca się skłonność do prosumpcji. Konsumenci przestają być bierni, bezkrytyczni, poddani działalności i ofercie producentów, ślepo naśladujący istniejące style życia. Wręcz przeciwnie, są suwerenni, świadomi, aktywni, kreatywni, powszechnie manifestujący swój indywidualizm i poprzez takie zachowanie wyrażają siebie oraz pragną wyróżnić się w społeczeństwie. W ten trend wpisują się również działania producentów wyrobów spożywczych, którzy coraz chętniej włączają klientów w proces tworzenia oferty już od pierwszych etapów. Najbardziej zaangażowani prosumenci są zapraszani do projektowania nowych produktów, opakowań czy wymyślania haseł reklamowych. Klienci mniej aktywni biorą udział w akcjach organizowanych przez producentów oraz oceniają produkty na forach internetowych i stronach sklepów. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Celem opracowania jest ukazanie zmian zachodzących w zachowaniach nabywców na przykładzie przemysłu spożywczego ze szczególnym uwzględnieniem prosumpcji jako jednego z trendów konsumenckich. (abstrakt oryginalny)

Contemporary consumption is characterized by contradictory trends of consumerism and sustainable consumption, as well as the increasingly raising inclination towards prosumption. More and more consumers cease to be passive, uncritical, and open towards goods and services offered by entrepreneurs, imitating existing lifestyles. Contrary to this, they are sovereign, aware, active, creative, commonly manifesting their individuality and by such behaviour expressing themselves among other people. This trend was noticed by food manufacturers, who progressively engage their clients in the process of creating the offer. The most involved prosumers are invited to create new products, packaging or invent marketing slogans. Customers who are less active participate in actions organized by the producers, evaluate and comment on products online on forums and e-shops. The article has a theoretical and empirical character. The aim of this paper is to show the changes in consumer behaviour with the example of the food industry with a particular emphasis on the trend of prosumption. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarz, J., 2013, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 2. Bednarz, J., 2015, "Prozdrowotny" kierunek działalności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na przykładzie żywności funkcjonalnej, w: Majecka, B., Jaworska, M. (red.), Zachowania rynkowe przedsiębiorstw w teorii i praktyce gospodarczej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk.
 3. Bobola, A.M., 2013, Prosument w opiniach polskich konsumentów, w: Polityki europejskie, Finanse i Marketing, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nr 10(59), Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 4. Bylok, F., 2015, Prosumpcja jako forma innowacji na współczesnym rynku, Marketing i Rynek, nr 2.
 5. Bywalec, C., Rudnicki, L., 2002, Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 6. Campbell, C., 2005, The Craft Consumer: Culture, Craft and Consumption in a Postmodern Society, Journal of Consumer Culture, no. 5.
 7. Czajkowska, K., Kowalska, H., Piotrowski, D., 2013, Rola konsumenta w procesie projektowania nowych produktów spożywczych, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 575.
 8. Domańska, K., 2009, Kim jest prosument, Marketing w Praktyce, nr 2.
 9. Gemius, 2008, Prosumenci w polskim internecie, http://pliki.gemius.pl/Raporty/2008/Prosument_raport_Gemius.pdf.
 10. Hajduk, M.T., Zalega, T., 2013, Zachowania prosumpcyjne polskich konsumentów na rynku produktów żywnościowych, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, nr 2(17).
 11. Haring, C., 2003, Klient nasz Pan, Marketing przy Kawie, 12 sierpnia, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=72.
 12. http://aksam.pl/piotr-zyla-twarza-marki-beskidzkie/ [dostęp: 19.03.2016].
 13. http://rynekkawy.pl/klienci-wybierali-ka/ [dostęp: 19.03.2016].
 14. Konsumenci Wedla wybiorą swoje produkty, http://www.dlahandlu.pl/handel-wielkopowierzchniowy/wiadomosci/konsumenci-wedla-wybiora-swoje-ulubione-produkty,39960.html [dostęp: 19.03.2016].
 15. http://warianty.zywiec.com.pl/ [dostęp: 19.03.2016].
 16. http://www.mlekpol.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1007:srebrna-statuetka-effi e-dla-kampanii-dobre-laciate&catid=14&Itemid=342[dostęp: 19.03.2016].
 17. http://www.oetker.pl/pl-pl/nasza-fi rma/biuro-prasowe/nowosci-biuro-prasowe/nowosc-biuro-prasowe/n/Unternehmens-News/pojedynek-smakow-niecodzienna-akcja-promocyjna-wspierajaca-wprowadzenie-nowych-smakow-pizzy-gu.html [dostęp: 19.03.2016].
 18. http://www.pepsicopoland.com/pl/Strona,Wymysl_nowy_smak_Lays,50.html, http://www.pepsicopoland.com/pl/Strona,Pojedynek_Nowych_Smakow_Lays_w_Wyzszej_Szkole_Administracji_i_Biznesu_w_Gdyni,68.html [dostęp: 19.03.2016].
 19. Jung, B., 1997, Kapitalizm modernistyczny, Ekonomista, nr 5-6.
 20. Kozielski, R., Drezner, J., 2009, Zaklinanie emocji, Marketing w Praktyce, nr 6.
 21. Kramer, J., 2011, Konsumpcja - ewolucja ról i znaczeń, Konsumpcja i Rozwój, nr 1, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 22. Krzanicki, M., 2015, Gracz - prosument w cyfrowej rzeczywistości. Rewolucja czy ewolucja?, Kwartalnik Nauk o Mediach, nr 1, http://knm.uksw.edu.pl/gracz-prosument-cyfrowej-rzeczywistosci-rewolucja-ewolucja/.
 23. Lazaridis, P., Drichoutis, A.C., 2005, Food Consumption Issues in the 21st Century, w: Soldatos, P., Rozakis, S., (red.) The Food Industry in Europe, Agricultural University of Athens, Athens, http://www.ip.aua.gr/Studies/Lazaridis-Drichoutis_final.pdf#search= Determinants+of+Polish+consumers +food+choices+and+their+implication+for+the+national+food+industry .
 24. Mazurek-Łopacińska, K., 2003, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 25. Mazurek-Łopacińska, K. 2011, Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego konsumenta, Konsumpcja i Rozwój, nr 1, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 26. Michaliszyn, B., 2012, Strategie zrównoważonej konsumpcji w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 27. Mitręga, M., 2015, Prosumpcja racjonalizatorska użytkowników tzw. nowych mediów w kontekście ogólnoeuropejskiego kryzysu gospodarczego, Handel Wewnętrzny, nr 1 (354).
 28. Mróz, B., 2009, Consumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach, w: Mróz, B. (red.), Oblicza konsumpcjonizmu, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 29. Noga, A., 2011, Konsument a triada: właściciel - przedsiębiorca - menedżer w teorii przedsiębiorstw, Konsumpcja i Rozwój, nr 1, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 30. Olejniczuk-Merta, A., 2011, Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, Konsumpcja i Rozwój, nr 1, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 31. Płaziak, M., Szymańska, A.I., 2015, Postawy ludzi młodych wobec innowacji a prosumeryzm. Na przykładzie studentów uczelni krakowskich, Logistyka, lipiec.
 32. Sowa, I., 2015, Determinanty zróżnicowań zachowań prosumenckich młodych konsumentów, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 231, Katowice.
 33. Szul, E., 2013, Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów - uwarunkowania i przejawy, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 31, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 34. Toffler, A., 1981, The Third Wave, Bantam Books, Toronto.
 35. Toffler, A., 1986, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 36. Wasilik, K., 2014, Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów - konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona, Konsumpcja i Rozwój, nr 1, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 37. Zalega, T., 2007, Konsumpcja - podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 38. Zalega, T., 2012, Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele, PWE, Warszawa.
 39. Zalega, T., 2013, Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, Konsumpcja i Rozwój, nr 2.
 40. Zalega, T., 2015, Innowacje a konsumpcja i zachowania konsumpcyjne - wybrane zagadnienia, Marketing i Rynek, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.1.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu