BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nikodemska-Wołowik Anna Maria (Uniwersytet Gdański), Bugiera Konrad (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Koncepcja wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego polskich przedsiębiorstw rodzinnych
A Concept of a Shared Guarantee Trademark in Polish Family Enterprises
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 1, s. 45-62, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesny konsument w strategiach przedsiębiorstw międzynarodowych
Słowa kluczowe
Znaki towarowe, Znak firmowy, Ochrona znaków towarowych, Efektywność przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo prywatne, Inwestycje przedsiębiorstw prywatnych, Konsument, Marketing zakupów, Semiotyka, Wywiad pogłębiony
Trademarks, Trademark, Trademark protection, Enterprise effectiveness, Private enterprise, Private enterprises investments, Consumer, Buyer marketing, Semiotics, In-depth interview
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D120, L26, M1, M31
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule ukazano rolę wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego w tworzeniu tożsamości przedsiębiorstwa rodzinnego oraz przedstawiono wyniki empirycznych badań własnych, skoncentrowanych na ocenie ww. symbolu przez polskich nabywców. Treść opracowania wpisuje się w dyskusję podejmowaną w wymiarze międzynarodowym zarówno przez przedstawicieli świata nauki, jak i praktyki rynkowej, dotyczącą przedsiębiorstw rodzinnych. W centrum uwagi autorów - nietracących z pola widzenia samego przedsiębiorcy - znalazł się nabywca towarów oferowanych przez polskie firmy rodzinne, sygnowanych określonym znakiem towarowym. Właśnie przyjęcie tych dwóch perspektyw, konsumenta i przedsiębiorcy, przesądziło o skoncentrowaniu uwagi autorów na semiotycznych oraz prawnych aspektach stosowania znaku towarowego. Rezultatem poszukiwań autorów jest propozycja wzmocnienia tożsamości firm rodzinnych i usankcjonowania rodzinnej własności dzięki przyznaniu tym przedsiębiorstwom określonego symbolu przez jednostkę certyfikującą. W ustawodawstwie polskim taki symbol nazwano wspólnym znakiem towarowym gwarancyjnym. (abstrakt oryginalny)

This article shows the role of a shared guarantee trademark in creating the identity of a family enterprise and presents the results of authors' own empirical research focused on the evaluation of the aforementioned symbol by Polish buyers. The article fits in the current mainstream discussion between scientists and business practitioners about the significance of family enterprises to the economy in the global sphere. Although the entrepreneur himself/herself was also in the range of authors' focus, the centre of their attention was the buyer of goods and services offered by Polish family enterprises and marked with a specific trademark. These two perspectives - of a consumer and of an entrepreneur, were crucial to focusing attention on the semiotic and legal aspects of using such a trademark. The result of authors' consideration is a suggestion of enforcing the family enterprises' identity and sanctioning family ownership with giving such enterprises a specific symbol by a certifying unit. In the Polish legal system a symbol of this kind is treated as a shared guarantee trademark. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosik-Purgat, M., 2006, Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, PWE, Warszawa.
 2. Edelman Trust Barometer, 2014, www.edelman.com/insights/intellectual-property/2014-edelman-trust-barometer/trust-around-the-world [dostęp: 29.02.2016].
 3. Jeżak, J., Popczyk, W., Winnicka-Popczyk, A., 2004, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
 4. Kachaner, N., Stalk, G., Jr., Bloch, A., 2012, Performance Measurement. What You Can Learn from Family Business, Harvard Business Review, November.
 5. Lurker, M., 1994, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 6. Nikodemska-Wołowik, A.M., 2006, Family Enterprises - a Chance to Create a Strong Polish Business Identity, Th e Marketing Review, vol. 6., iss. 4, Winter.
 7. Nikodemska-Wołowik, A.M., 2012, Establishing a Long-Term Corporate Identity on the Foreign Market, w: Export Marketing of Small and Medium Sized Enterprises in the South Baltic Region, ed. by H. Treder, P. Kulawczuk, Gdansk University Press, Gdańsk.
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Dz.Urz. UE, 24.12.2015.
 9. Sułkowski, Ł. (red.), 2005, Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, TNOiK, Toruń.
 10. The Economist, 2015, Dynasties. The Enduring Power of Families in Business and Politics, 18-24 April.
 11. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Wspólny znak towarowy i wspólny znak towarowy gwarancyjny (art. 136 i 137), Dz.U. 2001, nr 49, poz. 508 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.1.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu