BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawlik Remigiusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wybory młodych Europejczyków w pokryzysowej rzeczywistości - propozycja modelu decyzyjnego opartego na metodzie AHP
The Choices of Young Europeans in the Post-Crisis Reality - Proposal of an AHP - Based Decision - Making Model
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 1, s. 63-74, rys., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesny konsument w strategiach przedsiębiorstw międzynarodowych
Słowa kluczowe
Analityczny proces hierarchiczny, Podejmowanie decyzji, Jakość życia, Rozwój zawodowy pracownika, Młodzież, Podejmowanie decyzji osobistych, Teoria podejmowania decyzji
Analytic Hierarchy Process (AHP), Decision making, Quality of life, Professional development of employees, Youth, Personal decision making, Decision making theory
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D81, I39, Z13
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Celem artykułu jest zaproponowanie narzędzia, które dałoby młodym Europejczykom możliwość bardziej świadomego dokonywania kluczowych wyborów życiowych we wczesnym stadium ich rozwoju zawodowego. Motywacją do badań jest brak poczucia stabilizacji u młodych, który uwidocznił się jako jeden z efektów globalnego kryzysu finansowego. W artykule przedstawiono propozycję modelu decyzyjnego opartego na metodzie AHP. Podmiotem podejmującym decyzje są młodzi ludzie u progu dorosłego życia. Przedmiotem procesu decyzyjnego jest rangowanie wyznaczników jakości życia, które pomoże respondentom maksymalizować ją w przyszłości. W analizie uwzględniono czynniki materialne (ilościowe) oraz niematerialne (jakościowe). Za pomocą modelu młodzi ludzie będą dokonywać bardziej świadomych wyborów, w zgodzie z własną hierarchią wartości, indywidualnymi oczekiwaniami i potrzebami. W efekcie gospodarka otrzyma wyżej zmotywowanych pracowników, zaś społeczeństwo mniej sfrustrowanych obywateli. (abstrakt oryginalny)

The paper proposes a decision-making model that would allow young Europeans to make conscious choices in the early stages of their professional and private life. The motivation for such a study comes from the lack of feeling of stability between young people that can be perceived as one of the repercussions of the last global financial crisis. A decision-making model based on the Analytic Hierarchy Process method has been proposed. Decision-makers are young people who are on the verge of their adult lives. The subject of the decision-making is such a ranking of determinants of quality of life that would provide individuals with the highest level of life satisfaction in the future. The analysis embodies material (quantitative) and non-material (qualitative) determinants of decision-making. After application of the presented model young people could make more conscious choices, consonant with their hierarchy of values, needs and individual expectations. As a result, the economy will obtain more motivated employees, whereas society has less frustrated and happier citizens. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck, K., Janus, J.,2013, Aggregate Demand Disturbances in the Visegrad Group and the Eurozone, Entrepreneurial Business and Economics Review, no. 1(3), s. 7-19.
 2. Birdsall, N., Fukuyama, F., 2011, The Post-Washington Consensus: Development after the Crisis, Foreign Aff airs, 90(2), February 16, s. 45-53.
 3. Czarny, E., Menkes, J., Śledziewska, K., 2015, Umowa o partnerstwie handlowo-inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską w dobie obecnej fazy regionalizmu i globalizacji, w: Gawlik, R., Ulbrych, M. (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania, Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae, s. 163-176.
 4. Gawlik, R., 2014, Application of Artificial Intelligence Methods for Analysis of Material and Non-material Determinants of Functioning of Young Europeans in Times of Crisis in the Eurozone, w: Molendowski, E., Stanek, P. (eds.), Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis, PWN, Warszawa, s. 64-80.
 5. Gawlik, R., 2015, Zmiany wyznaczników jakości życia Młodych Europejczyków -implikacje dla przedsiębiorstw, w: Małuszyńska, E., Mazur, G., Idczak, P. (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 13-22.
 6. Gawlik, J., Motyka, S., 2006, Zastosowanie analitycznego procesu hierarchicznego do oceny rozwiązań innowacyjnych, w: Knosala, R. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 1, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole , s. 411-419.
 7. Janicka, M., 2015, Swoboda przepływu kapitałów we współczesnym międzynarodowym systemie walutowym - uwagi do dyskusji, w: Gawlik, R., Ulbrych, M. (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania, Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae, s. 11-30.
 8. Kaliszewski, I., 2008, Kilka uwag o komputerowym wspomaganiu wielokryterialnego podejmowania decyzji, Decyzje, 9, s. 83-100.
 9. Krupa, T., Ostrowska, T., 2001, Model procesu decyzyjnego w systemie hierarchicznym, w: Knosala, R. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 2, WNT, Warszawa, s. 5-14.
 10. Odrobina, A., 2013, Przemiany w europejskiej polityce konkurencji w kontekście rozwoju integracji europejskiej, w: Molendowski, E. (red.), Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, Difin, Warszawa, s. 44-66.
 11. Ostrowska, T., 2007, Modelowanie sieciowych procesów decyzyjnych techniką AIDA, w: Knosala, R. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 2, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole, s. 168-176.
 12. Pera, J., 2013, Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie, w: Molendowski, E. (red.), Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, Difin, Warszawa, s. 67-90.
 13. Pietrzyk, I., 2013, Wpływ kryzysu na europejską politykę spójności po 2013 roku, w: Molendowski, E. (red.), Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, Difin, Warzsawa, s. 13-28.
 14. Prusak, A., Stefanów, P., 2014, AHP - analityczny proces hierarchiczny. Budowa i analiza modeli decyzyjnych krok po kroku, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 15. Saaty, T.L., 1996, The Analytic Hierarchy Process, PA: RWS Publications, Pittsburgh.
 16. Saaty, T.L., 2001, The Analytic Network Process: Decision Making with Dependence and Feedback, PA: RWS Publications, Pittsburgh.
 17. Saaty, T.L., 2009, Priorities Originate from Dominance and Order Topology in AHP/ANP: the Fundamental Scale, Relative Scales and when to Preserve Rank, w: Adamus, W. (ed.), The Analytic Hierarchy & Network Processes. Application in Solving Multicriteria Decision Problems, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 13-37.
 18. Stanek, P., 2013, Konsekwencje globalnego kryzysu finansowego dla integracji rynków finansowych krajów Unii Europejskiej, w: Molendowski, E. (red.), Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, Difn, Warszawa, s. 91-111.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.1.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu