BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Twarowski Bartłomiej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Tytuł
Specyfika planowania strategicznego w warunkach niepewności
Specificity of the Strategic Planning in Conditions of Uncertainty
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 2, s. 17-31, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie strategiczne, Planowanie scenariuszowe, Zarządzanie strategiczne, Elastyczność organizacji
Strategic planning, Scenario planning, Strategic management, Organisational flexibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W warunkach turbulentnego otoczenia globalnego zarządzanie przedsiębiorstwem staje się menedżerską sztuką radzenia sobie z niepewnością. Kluczowym czynnikiem sukcesu współczesnych przedsiębiorstw jest elastyczność, obejmująca także aspekt strategii organizacyjnej. Zapewnienie elastyczności strategicznej przedsiębiorstwa wymaga przedefiniowania tradycyjnej koncepcji zarządzania strategicznego. W nowej koncepcji akcentowana jest ranga planowania wielowariantowego i strategii wyłaniającej się. Metodą, która służy poprawie elastyczności strategicznej przedsiębiorstwa i która została pozytywnie zweryfikowana w praktyce, jest planowanie scenariuszowe. Opracowywanie scenariuszy wymaga prowadzenia konwersacji strategicznych na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej i w różnych komórkach funkcjonalnych. Sprzyja to przełamywaniu barier komunikacyjnych oraz stereotypów myślowych i orientuje przedsiębiorstwo na uczenie się. Organizacyjne rozważanie możliwych wariantów przyszłości pozwala na wcześniejsze przygotowanie systemu organizacyjnego do zmiany. (abstrakt oryginalny)

In conditions of turbulent global surroundings, business administration is becoming the managerial art of dealing with uncertainty. Elasticity, which also concerns the aspect of the organizational strategy, is the crucial factor of success of contemporary enterprises. Ensuring the strategic elasticity of the enterprise requires redefining the traditional conception of strategic managing. In the new conception, the importance of planning in many variants and emerging strategy are being stressed. The scenario planning is the method which serves the improvement of strategic elasticity of the enterprise and it was positively verified in practice. Work on scenarios requires leading strategic conversations on different levels of the organizational hierarchy in different functional cells. It helps to break barriers in communication and it directs the enterprise to organizational self-teaching. Organizational considerations of possible variants of the future enable earlier preparation of the organizational system for the change. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I.: Corporate Strategy: An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion; McGraw-Hill, New York 1965.
 2. Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Placet, Warszawa 2000.
 3. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 4. De Leeuw A.C.J., Volberda H.W.: On the Concept of Flexibility: A Dual Control Perspective. International Journal of Management Science 1996, vol. 24, no. 2.
 5. De Toni A.F., Tonchia S.: Definitions and Linkages Between Operational and Strategic Flexibilities. Omega 2005, vol. 33.
 6. Eppink D.J.: Planning for Strategic Flexibility. Long Range Planning 1978, 11 August.
 7. Evans J.S.: Strategic Flexibility for High Technology Manoeuvres: A Conceptual Framework. Journal of Management Studies 1991, vol. 28, no. 1.
 8. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2002.
 9. Golden W., Powell P.: Towards a Definition of Flexibility: in Search of the Holy Grail? Omega 2000, vol. 28, no. 4.
 10. Haffer R.: Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. Wydawnictwo UMK, Toruń 2003.
 11. Heinen E. (red.): Betriebswirtschaftliche Fuhrungslehre. Grundladen-Strategien-Modelle. Wiesbaden 1984.
 12. Hendler A.: Na granicy chaosu. Businessman Magazine 2003, nr 1.
 13. Krupski R. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. PWE, Warszawa 2005.
 14. Neilson R.E., Wagner J.C.: Strategic scenario planning at CA International. Knowledge Management Review 2000, January-February.
 15. Penc-Pietrzak I.: Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003.
 16. Porter M.E.: Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 17. Proctor T.: Zarządzanie twórcze. Gebethner i Spółka, Warszawa 1998.
 18. Remisiewicz M., Białkowska-Gużyńska A., Stawarz J. D.: Gry wojenne. Businessman Magazine 2003, nr 4.
 19. Schriefer A.: Trends in Scenario Planning: What's Hot and What's Not. Strategy and Leadership 1999, July-August-September.
 20. Van der Heijden K.: Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 21. Volberda H.W.: Building the Flexible Firm: How to Remain Competitive. Oxford University Press, New York 1998.
 22. http://www.shell.com/scenarios/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu