BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowska Katarzyna (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie), Godlewski Grzegorz (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
Tytuł
Wzór i antywzór osobowy pilota wycieczek : konfrontacja umiejętności społecznych adeptów pilotażu z ich wyobrażeniami na temat charakterystyki zawodowej pilota
The Model and Antimodel of Tour Guide : Social Skills of Trainee Guides Versus Their Ideas about Professional Characteristics of a Tour Guide
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2010, nr 23, s. 189-204, ryc., tab., bibliogr. 34 poz
Słowa kluczowe
Turystyka, Usługi turystyczne, Przewodnicy turystyczni, Kompetencje, Kwalifikacje zawodowe
Tourism, Tourism services, Tourist guides, Competences, Professional skills
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pilot wycieczek to profesja wymagająca nie tylko znakomitego warsztatu merytorycznego, ale również pewnych umiejętności psychospołecznych. Celem opracowania jest zapoznanie z wyobrażeniami adeptów pilotażu na temat charakterystyki osobowej zawodowego pilota wycieczek, miejsca kompetencji społecznych w "zawodowym ideale" przyszłych pilotów, a także konfrontacja tych wyobrażeń z realnymi, posiadanymi przez badanych umiejętnościami społecznymi. W swoim wyobrażeniu dotyczącym wzoru i antywzoru pilota wycieczek adepci pilotażu podkreślają istotne miejsce szeregu różnych kompetencji społecznych - doceniają ich rolę w efektywnym wypełnianiu zawodowej roli pilota. Analizy statystyczne ukazały przeciętny poziom kompetencji społecznych przyszłych pilotów. Należy podkreślić, że spośród badanych zakresów umiejętności respondenci prezentują relatywnie najwyższy poziom kompetencji gwarantujących skuteczność działań w sytuacjach związanych z ekspozycją społeczną. Analiza wyników badań może dać podstawy do modyfikacji i wzbogacenia programów kształcenia zawodowego osób zatrudnianych w obsłudze ruchu turystycznego. (abstrakt oryginalny)

Being a tour guide requires not only excellent professional competence, but also certain psychosocial skills. The aim of the paper is to examine the trainee guides' ideas about personal characteristics of a qualified tour guide and the role of social skills in "the professional ideal" of future tour guides, as well as to compare these notions with actual social abilities of the researched group. In their views on the model and anti-model tour guide, the trainee guides emphasize the significance of various social skills - they appreciate their role in efficient practising of the tour guide profession. The statistical analyses have shown the average level of social skills of the future guides. It should be stressed that among the examined groups of skills, the respondents exhibit the relatively highest level of these skills which guarantee efficiency in situations connected with social exposure. The study of the research results can provide the basis for modification and enrichment of training programmes for employees of the tourism services sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Apollo T. (1985) Metodyka oprowadzania wycieczek turystycznych. Materiały metodyczno-szkoleniowe dla przewodników, ZG PTTK, Warszawa.
 2. Argyle M. (1999) Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Borkowski J. (2003) Podstawy psychologii społecznej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 4. Borkowski K. (2005) Pilot a grupa [w:] Z. Kruczek, red., Kompendium pilota wycieczek, Proskenia, Kraków, s. 127-138.
 5. Bosiacki S., Śniadek J. (2004) Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego, AWF, Poznań, s. 86.
 6. Doboszyński M. (1978) Pilotaż wycieczek, ZG PTTK, Warszawa.
 7. Gołembski G. red. (2007) Vademecum pilota grup turystycznych, Wyd. AE, Poznań, s. 187-221.
 8. Gostyński A. (2005) Przewodnicy turystyczni i piloci w aktualnej sytuacji prawnej w Polsce [w:] Z. Kruczek, red., Pilotaż i przewodnictwo - nowe wyzwania. Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Proksenia, Kraków, s. 59-65.
 9. Gryszel P. (2007) Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania usług przewodnickich w Republice Czeskiej [w:] Z. Kruczek, red., Pilotaż i przewodnictwo w krajach Unii Europejskiej. Materiały z III Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Proksenia, Kraków, s. 35-42.
 10. Huget P. (2001) Kompetencje społeczne dzieci z zaburzeniami w zachowaniu [w:] B. Urban, red., Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 51-62.
 11. Janicka H. (2008) Ocena kompetencji i jakości pracy pilotów wycieczek i przewodników turystycznych [w:] Z. Kruczek, red. (2008) Jakość usług w pilotażu i przewodnictwie. Materiały z IV Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Proksenia, Kraków, s. 79-83.
 12. Janowski J. A. (2008) Uwagi do proponowanych zmian w dotychczasowej rozdzielności funkcji przewodnika i pilota w obsłudze ruchu turystycznego w Polsce [w:] Z. Kruczek, red., Jakość usług w pilotażu i przewodnictwie. Materiały z IV Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Proksenia, Kraków, s. 97-99.
 13. Jarosz E. (2002) Vademecum pilotażu wycieczek i obsługi turystycznej, Wyd. MARMAR, Katowice, s. 101.
 14. Klawender J. (2007) Wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia wycieczek, AWF, Warszawa, s. 34-39.
 15. Król-Fijewska M. (1993) Trening asertywności. Scenariusz i wykłady, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa.
 16. Kruczek Z. (2000) Obsługa ruchu turystycznego, Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków, s. 81.
 17. Kruczek Z. (2002) Kompendium pilota wycieczek, Proksenia, Kraków, s. 103- 124.
 18. Lipska A., Świątecki J., Wandowicz W. (1992) Poradnik pilota wycieczek zagranicznych, Wyd. Dino, Warszawa.
 19. Lipski A. (1979) Organizacja i technika obsługi wycieczek zagranicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 20. Matczak A. (2001) Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
 21. Materiały informacyjno-szkoleniowe dla przewodników turystycznych (1984). ZG PTTK, Warszawa 1984.
 22. Moscovici S. (1998) Zdolności społeczne [w:] S. Moscovici, red., Psychologia społeczna w relacji ja - inni, WSiP, Warszawa, s. 7-104.
 23. Pietkiewicz E. (1986) Dobre obyczaje pracownika turystyki (zagadnienia wybrane), Przedsiębiorstwo Państwowe ORBIS, Warszawa.
 24. Pilecka W., Pilecki J. (1990) Model kompetencji społecznych w ujęciu S. Greenspana, Rocznik Pedagogiki Specjalnej, 1, s. 58-79.
 25. Plewicka Z. (1982) Zdolności psychospołeczne oraz funkcjonowanie jednostki w grupie [w:] Materiały do nauczania psychologii społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 26. Rachalska W. (1998) Rozwój zawodowy [w:] W. Szewczuk, red., Encyklopedia psychologii, Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 763-768.
 27. Ryszkowski W., Ryszkowska E., Kozłowska D. (2005) W poszukiwaniu metodyk badań nad kompetencjami pilotów [w:] Z. Kruczek, red., Pilotaż i przewodnictwo - nowe wyzwania. Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Proksenia, Kraków, s. 95-102.
 28. Stefański T. (2005) Formy doskonalenia jakość usług przewodnickich i pilotażu wycieczek [w:] Z. Kruczek, red., Pilotaż i przewodnictwo - nowe wyzwania, Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Proksenia, Kraków, s. 91-94.
 29. Wajdzik M., Kruczek Z. (2006) Metodyka i technika pracy pilota - rezydenta, Proksenia, Kraków, s. 19-20.
 30. Waters M. (1999) Słownik rozwoju osobistego - pojęcia i teoria samodoskonalenia, Warszawa.
 31. Winiarski R., Zdebski J. (2008) Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 32. Włudyka B. (2008) Formy doskonalenia jakości pilotów wycieczek [w:] Z. Kruczek, red., Jakość usług w pilotażu i przewodnictwie. Materiały z IV Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Proksenia, Kraków, s. 101-104.
 33. Zdebski J., Herzig M. (2005) Psychologia w pracy pilota wycieczek [w:] Z. Kruczek, red., Kompendium pilota wycieczek, Proksenia, Kraków, s. 139- 164.
 34. Zubrzycki P. (2008) Stanowisko środowiska warszawskich pilotów w sprawie proponowanych zmian w ustawie o usługach turystycznych [w:] Z. Kruczek, red., Jakość usług w pilotażu i przewodnictwie. Materiały z IV Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Proksenia, Kraków, s. 105-106.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu