BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mendel Izabela (Politechnika Śląska)
Tytuł
Organizacje pozarządowe w kształtowaniu kapitału społecznego w regionie : zarys problematyki
Non-governmental Organizations in Social Capital Creation in Region : the Issues' Outline
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 2, s. 99-109, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Trzeci sektor gospodarki, Organizacje pozarządowe, Kapitał społeczny, Społeczeństwo obywatelskie, Zaufanie, Polityka społeczna
Third sector of the economy, Non-governmental organisation, Social capital, Civic society, Trust, Social policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę przybliżenia pojęcia społeczeństwa obywatelskiego oraz kapitału społecznego, którego poziom decyduje o spójności społecznej. Dokonujące się od kilkunastu lat zmiany systemowe, doprowadziły do demokratyzacji życia publicznego i do wzrostu aktywności obywatelskiej. Rozwijający się trzeci sektor, dzięki rozwiązaniom formalnoprawnym oraz wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Społecznego, czynnie uczestniczy w kształtowaniu kapitału społecznego w regionie. (abstrakt oryginalny)

The paper makes an attempt at introducing the notions of civic society and social capital, whose level defines the social cohesion. The system transformations that have taken place for over a dozen years, led to democratization of public life and to the rise of social activity level. The developing third sector, thanks to formal-legal solutions and financial support from the European Social Fund, actively participates in creation of social capital in region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Szacki J. (red.): Ani książę, ani kupiec: Obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej. Kraków-Warszawa 1997.
 2. Piątek K., Karwacki A. (red.): Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej. Wydawnictwo edukacyjne AKAPIT, Toruń 2007.
 3. Czapiński J., Panek T. (red.): Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2006.
 4. Gumkowska M., Herbst J.: Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006.
 5. Frąckiewicz L., Rączaszek A. (red.): Kapitał społeczny. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 6. Kochanowicz L.: Wspólnota i emancypacje. Spór o społeczeństwo postkonwencjonalne. Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2005.
 7. Modelowe rozwiązania w zakresie tworzenia, wspierania i profesjonalizacji III sektora. Gospodarka społeczna - równe szanse na rynku pracy, Katowice 2007.
 8. "Program współdziałania Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2007-2015".
 9. Putnam R.D.: Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Znak Kraków, Fundacja im. S. Batorego, Warszawa 1995.
 10. "SEDNO-Most" 2004-2007.
 11. Stachowicz J.: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w regionalnych sieciach proinnowacyjnych. Raport merytoryczny. Nr 2HO2D. PAN, Warszawa 2006.
 12. Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.): W stronę aktywnej polityki społecznej. Wyd. Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 13. Bojar E. (red.): Zarządzanie Rozwojem Lokalnym i Regionalnym w Aspekcie Integracji Europejskiej. TNOiK, Lublin 2005.
 14. Zrewidowana Strategia Spójności Społecznej 2004, Europejski Komitet Spójności Społecznej (CDCS).
 15. Ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie z 23 kwietnia 2003 roku - DzU Nr 96, poz. 873.
 16. Ustaw o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku, DzU Nr 64, poz. 593.
 17. www.coe.org.pl
 18. www.diagnoza.com
 19. www.efs.gov.pl
 20. www.kafos.free.ngo.pl
 21. www.most.org.pl
 22. www.batory.org.pl
 23. www.karowice,roEFS.pl
 24. www.klon.org.pl
 25. www.portal.ngo.pl
 26. www.swr.pl
 27. www.trzecisektor.pl
 28. www.wrzos.org.pl
 29. www.silesia-region.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu