BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Obidziński Piotr (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
The Demographic Reserve Fund in Poland. Analysis and Diagnosis First Years of Functioning and Scenarios of its Future Potential
Fundusz Rezerwy Demograficznej w Polsce. Analiza i diagnoza pierwszych lat funkcjonowania oraz scenariusze jego przyszłego potencjału
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 1, s. 73-85, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
System emerytalny, Fundusze rezerwowe, Wiek emerytalny
Pension schemes, Reserve funds, Retirement age
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G17; H55; H75; J26
summ., streszcz.
Abstrakt
Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) jest polskim odpowiednikiem tego typu funduszy wprowadzonych przez wiele krajów zrzeszonych w OECD. Artykuł stanowi analizę i diagnozę sytuacji Funduszu i jego rzeczywistej roli w systemie emerytalnym w Polsce. Ponadto przedstawiono projekcję potencjalnych wpływów i stanu FRD do 2050 r. przy założeniu realizacji działań zaniechanych w początkowym okresie. Końcowym osiągnięciem badań zawartych w artykule jest określenie jego potencjalnej efektywności mierzonej w miesiącach wypłat z Funduszu Emerytalnego.(abstrakt oryginalny)

The Demographic Reserve Fund (DRF) is the Polish equivalent of such funds introduced by many countries in the OECD. The article is an analysis and diagnosis of the situation of the Fund and its actual role in the pension system in Poland. In addition, it shows the projections of potential incomes and the state of the DRF until 2050, assuming implementation of solutions abandoned in the initial period. The final achievement of research contained in the article is to determine the potential effectiveness measured in month's payments from the Pension Fund.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska-Mieruszewska J., Funkcjonowanie Funduszu Rezerwy Demograficznej w Polsce na tle rozwiązań światowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 855, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2015, t. 2, nr 74.
 2. Grodzicki M., Funduszowi Rezerwy Demograficznej należy umożliwić realizację celów, do których został powołany, "Analiza FOR" 2012, nr 12.
 3. Nagel W., Fundusz Rezerwy Demograficznej - dziesięć lat funkcjonowania. Próba bilansu i rekomendacje, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2012, nr 2.
 4. Obidziński P., Co dalej z Funduszem Rezerwy Demograficznej - wnioski z analiz i prognoz, "Polityka Społeczna" 2011 (numer specjalny).
 5. OECD, Annual Survey of Large Pension Funds and Public Pension Reserve Funds, Report On Pension Funds' Long-Term Investments, OECD Publishing 2015.
 6. Rutecka J., Fundusz Rezerwy Demograficznej - analiza działalności oraz konsekwencje przedterminowego wykorzystania aktywów, "Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego" 2013, nr 3.
 7. Rutecka J., Państwowe fundusze majątkowe o celu emerytalnym - charakterystyka i zasady funkcjonowania, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2012, t. 2, nr 13.
 8. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998, nr 137, poz. 887).
 9. Worldbank Database, Data from the Statistical Systems of Member Countries, http://data.worldbank.org [accessed: 10-20.12.2016].
 10. Yermo J., Governance and Investment of Public Pension Reserve Funds in Selected OECD Countries, OECD Working Papers on Insurance and Private Pensions, No. 15, OECD Publishing 2008.
 11. ZUS, Bilans oraz Rachunek ZiS Funduszu Rezerwy Demograficznej za lata 2002-2015, Warszawa 2002- 2015a.
 12. ZUS, Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 roku, Warszawa 2016.
 13. ZUS, Sprawozdania z działalności ZUS za lata 2002-2015, Warszawa 2002-2015b.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.1.73
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu