BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowiak Anna H. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Regionalne sieci produkcji korporacji transnarodowych w regionie Azji i Pacyfiku
Transational Corporations and Regional Production Networks in Asia and the Pacific Region
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 2, s. 82-92, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Biznes międzynarodowy - z perspektywy przedsiębiorstw i tworzenia wartości
Słowa kluczowe
Sieci przedsiębiorstw, Sieci przemysłowe, Produkcja, Korporacje międzynarodowe, Transport międzynarodowy, Regionalna działalność gospodarcza, Badanie zjawisk ekonomicznych
Enterprise networks, Industrial networks, Production, International corporation, International transport, Regional economic activity, Economic phenomenon research
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F15, F23, L14
streszcz., summ.
Kraj/Region
Azja, Azja i Pacyfik, Region Azji i Pacyfiku
Asia, Asia and Pacific, Asia-Pacific Region
Abstrakt
Region Azji i Pacyfiku charakteryzuje się wysokim stopniem atrakcyjności inwestycyjnej i stanowi konkurencyjne miejsce lokalizacji dla wielu światowych korporacji transnarodowych. W związku z utworzeniem silnych sieci produkcji w regionie, niskimi kosztami transportu oraz ułatwieniami celnymi w Azji i Pacyfiku, w tym w szczególności w grupie ASEAN, produkcja opiera się na komponentach wyprodukowanych lokalnie. Koszt produkcji i transportu poszczególnych elementów niezbędnych np. w przemyśle motoryzacyjnym czy IT, jest najważniejszy w procesie podejmowania decyzji o rozłożeniu łańcucha produkcji na poszczególne kraje. Silne więzi gospodarcze oraz zachodzące procesy integracyjne w skali regionalnej są istotne dla regionu, a dostęp do rynku globalnego właśnie poprzez korporacje transnarodowe oraz sieci biznesowe i produkcyjne jest niezbędny dla dalszego rozwoju ekonomicznego regionu. Celem artykuł jest identyfikacja modeli sieci produkcyjnych tworzonych przez korporacje transnarodowe w regionie Azji i Pacyfiku. Analizie szczegółowej poddane zostaną sieci produkcyjne funkcjonujące w regionie i w grupie państw ASEAN, które stają się znaczącym centrum produkcyjnym. Artykuł powstał za pomocą metody opisowej oraz na podstawie analizy i porównania źródeł wtórnych, dotyczących przede wszystkim modeli sieci produkcyjnych, które są stosowane przez korporacje działające w krajach azjatyckich. Analizie poddano dostępną literaturę polską oraz zagraniczną omawiającą tematy związane z atrakcyjnością rynkową i inwestycyjną poszczególnych państw z regionu Azji i Pacyfiku w kontekście tworzenia sieci produkcyjnych na tych rynkach. W artykule podjęto próbę nakreślenia atrakcyjności inwestycyjnej badanego regionu w kontekście lokowania inwestycji zagranicznych przez korporacje działające w sieciach produkcyjnych, co może stanowić bezpośrednią implikację dla praktyki gospodarczej. Artykuł jest głosem w dyskusji naukowej dotyczącej modeli sieci produkcyjnych funkcjonujących w różnych gospodarkach narodowych i regionach świata. (abstrakt oryginalny)

The Asia Pacific region is characterized by a high degree of investment attractiveness and a competitive location for many global transnational corporations. Production is based on components produced locally as a result of the establishment of strong production networks in the region, the low cost of transport and customs facilitation in the Asia Pacific region, in particular in the group of ASEAN. The cost of production and the transportation of individual components needed, e.g. in the automotive industry or IT is crucial in the decision making process of the unfolding chain of production by a country. Strong economic ties and integration processes taking place on a regional scale are crucial for the region and access to the global market through transnational corporations and production networks is necessary for the further economic development of the region. The aim of the article is to identify models of production networks created by transnational corporations in the Asia Pacific region. Production networks operating in the region and in the ASEAN group of countries, which are becoming an important production center, will be subject to a detailed analysis. This article is based on a descriptive method and the analysis and comparison of secondary sources mainly related to the production networks created by corporations in Asian countries. The analysis covered the available Polish and foreign literature dealing with topics related to the investment attractiveness of the market and the individual countries of the Asia and Pacific region in the context of production network formation. The article attempts to outline the investment attractiveness of the studied region in the context of foreign investment made by corporations operating in production networks, which can be a direct implication for economic practice. The article is a voice in the debate on scientific models of production networks operating in different national economies and regions of the world. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ando, M., Kimura, F., 2009, Fragmentation in East Asia: Further Evidence, ERIA Discussion Paper Series, ERIA-DP-2009-20, Jakarta.
 2. Ando, M., Kimura, F., 2005, The Formation of International Production and Distribution Networks in East Asia, w: Ito, T., Rose, A.K. (eds.), International Trade in East Asia, NBER - East Asia Seminar on Economics, vol. 14, University of Chicago Press, Chicago.
 3. Borrus, M., Ernest, D., Haggard, S. (eds.), 2000, International Production Networks in Asia, Rivalry or Riches? Roulege, London.
 4. Bruegel, Ministry of Commerce of the People's Republic of China (MOFCOM), http://bruegel.org/2015/06/chinas-outward-foreign-direct-investment/ [dostęp: 3.09.2015].
 5. Cheewatrakoolpong K., Sabhasri C., Bunditwattanawong N., 2013, Impact of the ASEAN Economic Community on ASEAN Production Networks, ADBI Working Paper Series, no. 409.
 6. Global Wage Report 2014/15, 2014, Asia and the Pacific Supplement, ILO Regional Office for Asia and the Pacific, Regional Economic and Social Analysis Unit, Bangkok.
 7. Japanese Trade and Investment Statistics, Japan External Trade Organization (JETRO), http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ [dostęp: 10.09.2015].
 8. Kimura, F., Obashi, A., 2011, Production Networks in East Asia: What We Know So Far, ADBI Working Paper Series, no. 320, Tokio.
 9. Nag, B., De, D., 2008, Integration of Small and Medium-sized Enterprises in International Production Networks: the Automotive Industry in Asia, Macao Regional Knowledge Hub, Working Papers, no. 12.
 10. Transformation of Asia from a production base to a diversified market, http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/article/Research-Articles/Transformation-of-Asia-from-a-production-base-to-a-diversified-market/rp/en/1/1X000000/1X09QNHM.htm#sthash.jsOOd84M.dpuf [dostęp: 25.09.2015].
 11. Trade Patterns and Global Value Chains in East Asia: From Trade in Goods to Trade in Tasks, 2011, IDE-JETRO and World Trade Organization, Geneva [dostęp: 18.08.2015].
 12. Wierzbołowski, J., 1996, Metody osiągania międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w krajach typu Late-Comers. Wnioski dla Polski, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.2.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu