BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroczka Adam (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
Tytuł
Frekwencja turystyczna w rezerwatach przyrody poza sezonem letnim
Off Season Tourist Attendance at Chosen Nature Reserves
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2010, nr 23, s. 225-239, ryc., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Ruch turystyczny, Rezerwaty przyrody
Tourism, Tourist movement, Nature reserves
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozpoznanie natężenia ruchu turystycznego jest istotne zarówno dla ochrony walorów przyrodniczych, jak i optymalizacji procesu zarządzania tym ruchem. Na ogół obserwacja ruchu turystycznego ogranicza się do sezonu turystycznego (głównie letniego), podczas gdy okres pozasezonowy jest badany sporadycznie. W opracowaniu dokonano analizy frekwencji turystów w pozasezonowej części roku w dwóch rezerwatach przyrody położonych w Małych Pieninach. Badania objęły okres od października 2004 r. do kwietnia 2005 r. Ze względu na dużą rozpiętość czasową rejestracji turystów dokonywano w wybranych dniach (głównie weekendowych). Obserwacje trwały 32 dni. Określono dzienną zmienność frekwencji turystów w dniach weekendowych i powszednich, podano rodzaj funkcji opisującej tę zmienność, poddano analizie udział turystyki zorganizowanej w ogólnym pozasezonowym ruchu turystycznym, porównano badane rezerwaty. Opisano podstawowe cechy frekwencji turystycznej w badanym okresie. Wybrane dane natężenia ruchu przedstawiono na tle stosownych wartości odnoszących się do sezonu turystycznego. (abstrakt oryginalny)

In the paper analysis of off season tourist attendance at two nature reserves located in the Little Pieniny Mountains has been made. The investigation covered the period from October 2004 to April 2005. Because of long continuance of the period tourists entering the reserves had been registered on particular days, mostly at weekends. The research included in general 32 days. The following issues have been considered: daily changeability of tourist attendance at weekends and on weekdays, shape of a model circumscribing the changeability, participation of "organized tourism" in general off season tourist movement, the differences of tourist movement intensity between examined nature reserves. The analysis allowed to capture fundamental features of tourist attendance within the research period. The acquired features have been compared to appropriate specifications concerning intensity of seasonal tourist movement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielenin B.K., red. (2006) Wpływ turystyki masowej na dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Karpat. Raport z monitoringu kierunków zagospodarowania i wykorzystania turystycznego polskich gór, Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Bystra koło Bielska Białej, s. 13-15, 41-44.
 2. Denisiuk Z. (2003) Ochrona przyrody a udostępnianie obszarów chronionych do zwiedzania - problemy i metody ich rozwiązywania [w:] Z. Wnuk, red., Jaka turystyka w rezerwatach przyrody. Materiały z V Krajowej Konferencji "Ochrona przyrody a turystyka", Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 23-25.
 3. Jędrzejczyk I. (2002) Sezonowość turystyki i rekreacji w górach [w:] I. Jędrzejczyk, red., Rozwój funkcji turystycznej i rekreacyjnej polskich obszarów górskich, AWF, Katowice, s. 152-164.
 4. Kowalczyk A. (2000) Geografia turyzmu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, s. 45-47, 182-185.
 5. Lahti K. (2008) Protected areas as a destination for recreation, "Outdoor Sports and Environmental Science", vol. 23, German Sports University, Cologne, s. 19-24.
 6. Lewik P. (1996) Thermal seasons of the year in Southern Poland - tendencies of the terms and duration [w:] B. Obrębska-Starkel, T. Niedźwiedź, red., Proceedings of the International Conference on Climate Dynamics and the Global Change Perspective, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 355-358.
 7. Miedzińska I., Styperek J., Kaczor B. (2005) Konflikty w systemach rekreacyjnych obszarów chronionych na wybranych przykładach [w:] A. Hibszer, J. Partyka, red., Między ochroną przyrody a gospodarką. Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce, PTG, OPN, Sosnowiec - Ojców, s. 127-130.
 8. Staszkiewicz J., Langer M., Kiszka J., Szeląg Z. (1999) Plan ochrony Rezerwatu Przyrody Biała Woda na okres 1999-2018, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Kraków.
 9. Symonides E. (2003) Turystyka w rezerwatach przyrody - refleksje Głównego Konserwatora Przyrody [w:] Z. Wnuk, red., Jaka turystyka w rezerwatach przyrody. Materiały z V Krajowej Konferencji "Ochrona przyrody a turystyka", Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 13-16.
 10. Witkowski Z., Krauz K., Łabaj M., Adamski P., Mroczka A., Gmyrek-Gołąb K. (2005) Racjonalne udostępnianie turystyczne i edukacyjne rezerwatów przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody, Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Kraków, s. 3-4, 5-7, 9.
 11. Witkowski Z., Mroczka A., Łabaj M., Adamski P., Krauz K., Gmyrek-Gołąb K. (2006) Badania ruchu turystycznego w wybranych rezerwatach przyrody Nadleśnictwa Krościenko [w:] J. Krupa, J. Biliński, red., Turystyka w badaniach naukowych, WSIiZ, Rzeszów, s. 263, 264.
 12. Woś A. (2000) Meteorologia dla geografów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 133.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu